Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
29,361  
32,274  
33,840  
41,030  
42,759  
24,637  
27,457  
29,007  
36,069  
38,033  
55  
8,568  
148  
1,164  
198  
9,930  
0  
3,700  
0  
6,200  
10,309  
15,851  
19,776  
25,458  
25,016  
4,343  
3,037  
871  
4,181  
37  
0  
0  
4,512  
5,266  
6,581  
4,723  
4,817  
4,833  
4,961  
4,727  
0  
0  
0  
0  
0  
4,365  
4,482  
4,396  
4,529  
4,523  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
358  
335  
436  
432  
204  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
29,361  
32,274  
33,840  
41,030  
42,759  
571  
2,583  
4,122  
10,414  
14,648  
571  
2,583  
4,122  
10,414  
14,648  
0  
0  
0  
0  
0  
28,790  
29,691  
29,718  
30,616  
28,112  
28,790  
29,691  
29,718  
30,616  
28,112  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0