Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
47,977  
46,384  
51,197  
61,034  
32,277  
43,924  
42,234  
46,852  
56,575  
27,616  
1,840  
16,226  
1,156  
35,669  
14  
31,569  
11,383  
34,039  
0  
600  
9,509  
11,604  
9,895  
17,390  
16,606  
1,006  
3,021  
1,762  
3,515  
9,243  
0  
0  
0  
0  
1,153  
4,053  
4,150  
4,345  
4,459  
4,660  
0  
0  
0  
0  
0  
3,834  
3,956  
4,078  
4,200  
4,336  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
218  
194  
267  
259  
324  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
47,977  
46,384  
51,197  
61,034  
32,277  
3,503  
2,328  
34  
5,433  
7,596  
3,503  
2,328  
34  
5,433  
7,596  
0  
0  
0  
0  
0  
44,474  
44,057  
51,162  
55,601  
24,680  
44,474  
44,057  
51,162  
55,601  
24,680  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0