Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
32,277  
30,922  
28,189  
31,054  
29,361  
27,616  
26,334  
23,815  
26,568  
24,637  
14  
1,708  
929  
483  
55  
600  
0  
5,600  
8,800  
9,930  
16,606  
15,302  
10,626  
10,508  
10,309  
9,243  
8,690  
6,260  
6,360  
4,343  
1,153  
633  
400  
417  
0  
4,660  
4,588  
4,375  
4,485  
4,723  
0  
0  
0  
0  
0  
4,336  
4,459  
4,131  
4,248  
4,365  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
324  
129  
244  
237  
358  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
32,277  
30,922  
28,189  
31,054  
29,361  
7,596  
7,287  
4,584  
5,647  
571  
7,596  
7,287  
4,584  
5,647  
571  
0  
0  
0  
0  
0  
24,680  
23,635  
23,605  
25,406  
28,790  
24,680  
23,635  
23,605  
25,406  
28,790  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0