Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
31,054  
29,361  
32,274  
33,840  
41,030  
26,568  
24,637  
27,457  
29,007  
36,069  
483  
55  
8,568  
148  
1,164  
8,800  
9,930  
0  
3,700  
0  
10,508  
10,309  
15,851  
19,776  
25,458  
6,360  
4,343  
3,037  
871  
4,181  
417  
0  
0  
4,512  
5,266  
4,485  
4,723  
4,817  
4,833  
4,961  
0  
0  
0  
0  
0  
4,248  
4,365  
4,482  
4,396  
4,529  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
237  
358  
335  
436  
432  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
31,054  
29,361  
32,274  
33,840  
41,030  
5,647  
571  
2,583  
4,122  
10,414  
5,647  
571  
2,583  
4,122  
10,414  
0  
0  
0  
0  
0  
25,406  
28,790  
29,691  
29,718  
30,616  
25,406  
28,790  
29,691  
29,718  
30,616  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0