Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
28,860  
28,189  
31,054  
29,361  
32,274  
24,272  
23,815  
26,568  
24,637  
27,457  
208  
929  
483  
55  
8,568  
1,500  
5,600  
8,800  
9,930  
0  
13,240  
10,626  
10,508  
10,309  
15,851  
8,690  
6,260  
6,360  
4,343  
3,037  
633  
400  
417  
0  
0  
4,588  
4,375  
4,485  
4,723  
4,817  
0  
0  
0  
0  
0  
4,459  
4,131  
4,248  
4,365  
4,482  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
129  
244  
237  
358  
335  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
28,860  
28,189  
31,054  
29,361  
32,274  
5,225  
4,584  
5,647  
571  
2,583  
5,225  
4,584  
5,647  
571  
2,583  
0  
0  
0  
0  
0  
23,635  
23,605  
25,406  
28,790  
29,691  
23,635  
23,605  
25,406  
28,790  
29,691  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0