Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1 (VE1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
61,034  
32,277  
30,922  
28,189  
31,054  
56,575  
27,616  
26,334  
23,815  
26,568  
35,669  
14  
1,708  
929  
483  
0  
600  
0  
5,600  
8,800  
17,390  
16,606  
15,302  
10,626  
10,508  
3,515  
9,243  
8,690  
6,260  
6,360  
0  
1,153  
633  
400  
417  
4,459  
4,660  
4,588  
4,375  
4,485  
0  
0  
0  
0  
0  
4,200  
4,336  
4,459  
4,131  
4,248  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
259  
324  
129  
244  
237  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
61,034  
32,277  
30,922  
28,189  
31,054  
5,433  
7,596  
7,287  
4,584  
5,647  
5,433  
7,596  
7,287  
4,584  
5,647  
0  
0  
0  
0  
0  
55,601  
24,680  
23,635  
23,605  
25,406  
55,601  
24,680  
23,635  
23,605  
25,406  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0