Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,842,620  
1,711,779  
1,552,470  
1,807,590  
1,593,235  
1,807,003  
1,675,515  
1,516,834  
1,775,496  
1,562,666  
1,803,855  
1,670,108  
1,513,790  
1,470,586  
1,428,041  
3,147  
5,406  
3,044  
304,910  
134,625  
35,617  
36,264  
35,636  
32,094  
30,570  
0  
0  
0  
0  
0  
15,468  
16,471  
15,614  
12,564  
13,410  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
170  
170  
170  
0  
0  
0  
0  
0  
20,149  
19,794  
19,851  
19,360  
16,989  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,842,620  
1,711,779  
1,552,470  
1,807,590  
1,593,235  
800,402  
910,066  
774,549  
1,020,526  
830,374  
796,877  
909,596  
774,039  
1,020,017  
829,840  
3,525  
470  
509  
509  
534  
1,042,218  
801,713  
777,921  
787,063  
762,861  
1,042,218  
801,713  
777,921  
787,063  
762,861  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0