Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,114,966  
1,842,620  
1,711,779  
1,552,470  
1,807,590  
2,077,589  
1,807,003  
1,675,515  
1,516,834  
1,775,496  
2,056,566  
1,803,855  
1,670,108  
1,513,790  
1,470,586  
21,023  
3,147  
5,406  
3,044  
304,910  
37,377  
35,617  
36,264  
35,636  
32,094  
0  
0  
0  
0  
0  
14,398  
15,468  
16,471  
15,614  
12,564  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
170  
170  
22,979  
20,149  
19,794  
19,851  
19,360  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,114,966  
1,842,620  
1,711,779  
1,552,470  
1,807,590  
1,023,176  
800,402  
910,066  
774,549  
1,020,526  
1,022,173  
796,877  
909,596  
774,039  
1,020,017  
1,003  
3,525  
470  
509  
509  
1,091,790  
1,042,218  
801,713  
777,921  
787,063  
1,091,790  
1,042,218  
801,713  
777,921  
787,063  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0