Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,058,816  
2,114,966  
1,842,620  
1,711,779  
1,552,470  
2,017,400  
2,077,589  
1,807,003  
1,675,515  
1,516,834  
2,009,149  
2,056,566  
1,803,855  
1,670,108  
1,513,790  
8,251  
21,023  
3,147  
5,406  
3,044  
41,415  
37,377  
35,617  
36,264  
35,636  
0  
0  
0  
0  
0  
16,222  
14,398  
15,468  
16,471  
15,614  
0  
0  
0  
0  
0  
1,370  
0  
0  
0  
170  
23,824  
22,979  
20,149  
19,794  
19,851  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,058,816  
2,114,966  
1,842,620  
1,711,779  
1,552,470  
962,266  
1,023,176  
800,402  
910,066  
774,549  
957,748  
1,022,173  
796,877  
909,596  
774,039  
4,518  
1,003  
3,525  
470  
509  
1,096,550  
1,091,790  
1,042,218  
801,713  
777,921  
1,096,550  
1,091,790  
1,042,218  
801,713  
777,921  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0