Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,711,779  
1,552,470  
1,807,590  
1,593,235  
1,804,729  
1,675,515  
1,516,834  
1,775,496  
1,562,666  
1,775,706  
1,670,108  
1,513,790  
1,470,586  
1,428,041  
1,637,817  
5,406  
3,044  
304,910  
134,625  
137,890  
36,264  
35,636  
32,094  
30,570  
29,023  
0  
0  
0  
0  
0  
16,471  
15,614  
12,564  
13,410  
11,850  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
170  
170  
170  
170  
0  
0  
0  
0  
0  
19,794  
19,851  
19,360  
16,989  
17,003  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,711,779  
1,552,470  
1,807,590  
1,593,235  
1,804,729  
910,066  
774,549  
1,020,526  
830,374  
1,047,071  
909,596  
774,039  
1,020,017  
829,840  
1,046,537  
470  
509  
509  
534  
534  
801,713  
777,921  
787,063  
762,861  
757,658  
801,713  
777,921  
787,063  
762,861  
757,658  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0