Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,807,590  
1,593,235  
1,804,729  
1,650,603  
1,108,125  
1,775,496  
1,562,666  
1,775,706  
1,617,161  
1,071,640  
34,188  
248,013  
23,643  
220,270  
23,897  
282,125  
306,956  
307,824  
204,142  
255,859  
1,154,273  
873,072  
1,306,349  
1,000,211  
597,831  
0  
0  
0  
0  
0  
304,910  
134,625  
137,890  
192,538  
194,053  
32,094  
30,570  
29,023  
33,442  
36,485  
0  
0  
0  
0  
0  
12,564  
13,410  
11,850  
12,826  
12,763  
0  
0  
0  
0  
0  
170  
170  
170  
170  
170  
0  
0  
0  
0  
0  
19,360  
16,989  
17,003  
20,446  
23,552  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,807,590  
1,593,235  
1,804,729  
1,650,603  
1,108,125  
1,020,526  
830,374  
1,047,071  
915,123  
383,791  
1,020,017  
829,840  
1,046,537  
914,573  
383,169  
509  
534  
534  
550  
622  
787,063  
762,861  
757,658  
735,479  
724,334  
787,063  
762,861  
757,658  
735,479  
724,334  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0