Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,804,729  
1,650,603  
1,108,125  
1,251,170  
1,055,636  
1,775,706  
1,617,161  
1,071,640  
1,214,095  
1,028,481  
23,643  
220,270  
23,897  
480,449  
356,999  
307,824  
204,142  
255,859  
99,912  
135,068  
1,306,349  
1,000,211  
597,831  
498,745  
390,793  
0  
0  
0  
0  
0  
137,890  
192,538  
194,053  
134,989  
145,621  
29,023  
33,442  
36,485  
37,075  
27,156  
0  
0  
0  
0  
0  
11,850  
12,826  
12,763  
13,696  
12,736  
0  
0  
0  
0  
0  
170  
170  
170  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
17,003  
20,446  
23,552  
23,378  
14,420  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,804,729  
1,650,603  
1,108,125  
1,251,170  
1,055,636  
1,047,071  
915,123  
383,791  
537,615  
703,551  
1,046,537  
914,573  
383,169  
536,993  
702,929  
534  
550  
622  
622  
622  
757,658  
735,479  
724,334  
713,554  
352,086  
757,658  
735,479  
724,334  
713,554  
352,086  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0