Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,650,603  
1,108,125  
1,251,170  
1,055,636  
988,587  
1,617,161  
1,071,640  
1,214,095  
1,028,481  
961,203  
220,270  
23,897  
480,449  
356,999  
285,682  
204,142  
255,859  
99,912  
135,068  
115,974  
1,000,211  
597,831  
498,745  
390,793  
422,641  
0  
0  
0  
0  
0  
192,538  
194,053  
134,989  
145,621  
136,906  
33,442  
36,485  
37,075  
27,156  
27,384  
0  
0  
0  
0  
0  
12,826  
12,763  
13,696  
12,736  
12,964  
0  
0  
0  
0  
0  
170  
170  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,446  
23,552  
23,378  
14,420  
14,420  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,650,603  
1,108,125  
1,251,170  
1,055,636  
988,587  
915,123  
383,791  
537,615  
703,551  
639,159  
914,573  
383,169  
536,993  
702,929  
638,537  
550  
622  
622  
622  
622  
735,479  
724,334  
713,554  
352,086  
349,428  
735,479  
724,334  
713,554  
352,086  
349,428  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0