Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,171,347  
2,058,816  
2,114,966  
1,842,620  
1,711,779  
2,121,027  
2,017,400  
2,077,589  
1,807,003  
1,675,515  
2,111,004  
2,009,149  
2,056,566  
1,803,855  
1,670,108  
10,023  
8,251  
21,023  
3,147  
5,406  
50,320  
41,415  
37,377  
35,617  
36,264  
0  
0  
0  
0  
0  
15,005  
16,222  
14,398  
15,468  
16,471  
0  
0  
0  
0  
0  
1,370  
1,370  
0  
0  
0  
33,945  
23,824  
22,979  
20,149  
19,794  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,171,347  
2,058,816  
2,114,966  
1,842,620  
1,711,779  
1,053,104  
962,266  
1,023,176  
800,402  
910,066  
1,052,668  
957,748  
1,022,173  
796,877  
909,596  
436  
4,518  
1,003  
3,525  
470  
1,118,243  
1,096,550  
1,091,790  
1,042,218  
801,713  
1,118,243  
1,096,550  
1,091,790  
1,042,218  
801,713  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0