Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,807,590  
1,593,235  
1,804,729  
1,650,603  
1,108,125  
1,775,496  
1,562,666  
1,775,706  
1,617,161  
1,071,640  
 
1,428,041  
1,637,817  
1,424,623  
877,587  
32,094  
30,570  
29,023  
33,442  
36,485  
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,807,590  
1,593,235  
1,804,729  
1,650,603  
1,108,125  
1,020,526  
830,374  
1,047,071  
915,123  
383,791  
1,020,017  
829,840  
1,046,537  
914,573  
383,169  
509  
534  
534  
550  
622  
787,063  
762,861  
757,658  
735,479  
724,334  
787,063  
762,861  
757,658  
735,479  
724,334  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
 
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
 
0  
0  
0  
0