Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) (VDS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,932,338  
2,171,347  
2,058,816  
2,114,966  
1,842,620  
1,880,838  
2,121,027  
2,017,400  
2,077,589  
1,807,003  
1,873,348  
2,111,004  
2,009,149  
2,056,566  
1,803,855  
7,490  
10,023  
8,251  
21,023  
3,147  
51,500  
50,320  
41,415  
37,377  
35,617  
0  
0  
0  
0  
0  
14,619  
15,005  
16,222  
14,398  
15,468  
0  
0  
0  
0  
0  
3,218  
1,370  
1,370  
0  
0  
33,663  
33,945  
23,824  
22,979  
20,149  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,932,338  
2,171,347  
2,058,816  
2,114,966  
1,842,620  
821,439  
1,053,104  
962,266  
1,023,176  
800,402  
820,947  
1,052,668  
957,748  
1,022,173  
796,877  
492  
436  
4,518  
1,003  
3,525  
1,110,899  
1,118,243  
1,096,550  
1,091,790  
1,042,218  
1,110,899  
1,118,243  
1,096,550  
1,091,790  
1,042,218  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0