Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
605,013  
558,069  
541,186  
531,699  
520,852  
482,702  
438,015  
422,430  
413,711  
401,781  
21,150  
26,920  
24,880  
16,252  
14,322  
131,900  
126,900  
126,020  
126,970  
131,970  
180,322  
118,250  
114,599  
127,284  
117,106  
146,043  
162,026  
153,631  
140,454  
135,377  
3,287  
3,919  
3,300  
2,751  
3,005  
122,311  
120,054  
118,756  
117,988  
119,071  
0  
0  
0  
0  
0  
117,051  
114,789  
113,451  
112,815  
113,752  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,876  
4,876  
4,876  
4,876  
4,876  
384  
388  
429  
297  
443  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
605,013  
558,069  
541,186  
531,699  
520,852  
190,335  
155,322  
152,166  
134,457  
136,737  
190,335  
155,322  
152,166  
134,457  
136,737  
0  
0  
0  
0  
0  
414,678  
402,746  
389,020  
397,242  
384,115  
414,678  
402,746  
389,020  
397,242  
384,115  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0