Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
558,069  
541,186  
531,699  
520,852  
515,733  
438,015  
422,430  
413,711  
401,781  
398,638  
26,920  
24,880  
16,252  
14,322  
16,194  
126,900  
126,020  
126,970  
131,970  
154,570  
118,250  
114,599  
127,284  
117,106  
111,495  
162,026  
153,631  
140,454  
135,377  
114,050  
3,919  
3,300  
2,751  
3,005  
2,330  
120,054  
118,756  
117,988  
119,071  
117,094  
0  
0  
0  
0  
0  
114,789  
113,451  
112,815  
113,752  
111,968  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,876  
4,876  
4,876  
4,876  
4,876  
388  
429  
297  
443  
250  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
558,069  
541,186  
531,699  
520,852  
515,733  
155,322  
152,166  
134,457  
136,737  
131,983  
155,322  
152,166  
134,457  
136,737  
131,983  
0  
0  
0  
0  
0  
402,746  
389,020  
397,242  
384,115  
383,750  
402,746  
389,020  
397,242  
384,115  
383,750  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0