Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
244,112  
277,984  
322,390  
221,360  
232,296  
187,448  
224,138  
268,109  
173,969  
183,961  
17,326  
2,497  
16,607  
14,233  
19,878  
0  
0  
0  
0  
0  
69,096  
54,827  
42,419  
65,503  
60,808  
99,778  
165,060  
207,465  
92,593  
101,445  
1,249  
1,754  
1,618  
1,640  
1,830  
56,664  
53,846  
54,281  
47,391  
48,334  
183  
183  
182  
182  
190  
46,354  
44,556  
41,544  
39,836  
39,707  
0  
0  
0  
0  
0  
8,411  
7,505  
11,068  
5,903  
5,099  
0  
0  
0  
0  
0  
1,716  
1,603  
1,488  
1,471  
3,339  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
244,112  
277,984  
322,390  
221,360  
232,296  
60,502  
104,842  
152,732  
40,498  
55,316  
59,342  
104,382  
152,272  
39,843  
55,316  
1,160  
460  
460  
655  
0  
183,610  
173,142  
169,659  
180,863  
176,979  
183,610  
173,142  
169,659  
180,863  
176,979  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0