Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
264,846  
244,112  
277,984  
322,390  
221,360  
208,332  
187,448  
224,138  
268,109  
173,969  
36,137  
17,326  
2,497  
16,607  
14,233  
0  
0  
0  
0  
0  
46,887  
69,096  
54,827  
42,419  
65,503  
124,020  
99,778  
165,060  
207,465  
92,593  
1,288  
1,249  
1,754  
1,618  
1,640  
56,514  
56,664  
53,846  
54,281  
47,391  
183  
183  
183  
182  
182  
40,713  
46,354  
44,556  
41,544  
39,836  
0  
0  
0  
0  
0  
14,062  
8,411  
7,505  
11,068  
5,903  
0  
0  
0  
0  
0  
1,556  
1,716  
1,603  
1,488  
1,471  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
264,846  
244,112  
277,984  
322,390  
221,360  
76,516  
60,502  
104,842  
152,732  
40,498  
75,751  
59,342  
104,382  
152,272  
39,843  
765  
1,160  
460  
460  
655  
188,330  
183,610  
173,142  
169,659  
180,863  
188,330  
183,610  
173,142  
169,659  
180,863  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0