Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
324,551  
221,360  
232,296  
248,138  
262,384  
270,144  
173,969  
183,961  
202,870  
220,638  
16,607  
14,233  
19,878  
7,501  
9,918  
0  
0  
0  
0  
0  
55,372  
65,503  
60,808  
41,905  
80,190  
196,652  
92,593  
101,445  
148,950  
127,962  
1,512  
1,640  
1,830  
4,513  
2,567  
54,407  
47,391  
48,334  
45,268  
41,746  
182  
182  
190  
190  
182  
45,449  
39,836  
39,707  
38,436  
36,815  
0  
0  
0  
0  
0  
7,175  
5,903  
5,099  
5,391  
3,657  
0  
0  
0  
0  
0  
1,602  
1,471  
3,339  
1,250  
1,092  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
324,551  
221,360  
232,296  
248,138  
262,384  
140,071  
40,498  
55,316  
80,945  
97,946  
139,536  
39,843  
55,316  
80,190  
97,191  
535  
655  
0  
755  
755  
184,481  
180,863  
176,979  
167,193  
164,438  
184,481  
180,863  
176,979  
167,193  
164,438  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0