Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
228,087  
264,846  
244,112  
277,984  
322,390  
172,220  
208,332  
187,448  
224,138  
268,109  
6,608  
36,137  
17,326  
2,497  
16,607  
0  
0  
0  
0  
0  
35,621  
46,887  
69,096  
54,827  
42,419  
127,390  
124,020  
99,778  
165,060  
207,465  
2,602  
1,288  
1,249  
1,754  
1,618  
55,867  
56,514  
56,664  
53,846  
54,281  
153  
183  
183  
183  
182  
39,489  
40,713  
46,354  
44,556  
41,544  
0  
0  
0  
0  
0  
14,970  
14,062  
8,411  
7,505  
11,068  
0  
0  
0  
0  
0  
1,255  
1,556  
1,716  
1,603  
1,488  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
228,087  
264,846  
244,112  
277,984  
322,390  
36,009  
76,516  
60,502  
104,842  
152,732  
35,244  
75,751  
59,342  
104,382  
152,272  
765  
765  
1,160  
460  
460  
192,078  
188,330  
183,610  
173,142  
169,659  
192,078  
188,330  
183,610  
173,142  
169,659  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0