Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
232,296  
248,138  
262,384  
220,436  
224,863  
183,961  
202,870  
220,638  
190,337  
201,404  
19,878  
7,501  
9,918  
40,941  
25,674  
0  
0  
0  
0  
0  
60,808  
41,905  
80,190  
62,369  
86,365  
101,445  
148,950  
127,962  
85,856  
88,785  
1,830  
4,513  
2,567  
1,171  
580  
48,334  
45,268  
41,746  
30,098  
23,459  
190  
190  
182  
182  
167  
39,707  
38,436  
36,815  
20,442  
18,786  
0  
0  
0  
0  
0  
5,099  
5,391  
3,657  
8,895  
4,394  
0  
0  
0  
0  
0  
3,339  
1,250  
1,092  
580  
112  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
232,296  
248,138  
262,384  
220,436  
224,863  
55,316  
80,945  
97,946  
60,355  
69,824  
55,316  
80,190  
97,191  
60,000  
69,282  
0  
755  
755  
355  
543  
176,979  
167,193  
164,438  
160,080  
155,039  
176,979  
167,193  
164,438  
160,080  
155,039  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0