Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
239,782  
228,087  
263,314  
244,112  
277,984  
183,799  
172,220  
206,773  
187,448  
224,138  
16,043  
6,608  
36,137  
17,326  
2,497  
0  
0  
0  
0  
0  
38,387  
35,621  
41,099  
69,096  
54,827  
126,943  
127,390  
128,155  
99,778  
165,060  
2,426  
2,602  
1,382  
1,249  
1,754  
55,983  
55,867  
56,541  
56,664  
53,846  
17  
153  
183  
183  
183  
37,871  
39,489  
40,409  
46,354  
44,556  
0  
0  
0  
0  
0  
16,943  
14,970  
14,409  
8,411  
7,505  
0  
0  
0  
0  
0  
1,152  
1,255  
1,539  
1,716  
1,603  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
239,782  
228,087  
263,314  
244,112  
277,984  
47,570  
36,009  
75,032  
60,502  
104,842  
46,805  
35,244  
74,267  
59,342  
104,382  
765  
765  
765  
1,160  
460  
192,212  
192,078  
188,282  
183,610  
173,142  
192,212  
192,078  
188,282  
183,610  
173,142  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0