Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
248,138  
262,384  
220,436  
224,863  
195,683  
202,870  
220,638  
190,337  
201,404  
172,228  
7,501  
9,918  
40,941  
25,674  
3,817  
0  
0  
0  
0  
0  
41,905  
80,190  
62,369  
86,365  
26,963  
148,950  
127,962  
85,856  
88,785  
139,323  
4,513  
2,567  
1,171  
580  
2,124  
45,268  
41,746  
30,098  
23,459  
23,455  
190  
182  
182  
167  
136  
38,436  
36,815  
20,442  
18,786  
20,144  
0  
0  
0  
0  
0  
5,391  
3,657  
8,895  
4,394  
1,517  
0  
0  
0  
0  
0  
1,250  
1,092  
580  
112  
1,658  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
248,138  
262,384  
220,436  
224,863  
195,683  
80,945  
97,946  
60,355  
69,824  
49,619  
80,190  
97,191  
60,000  
69,282  
48,896  
755  
755  
355  
543  
723  
167,193  
164,438  
160,080  
155,039  
146,064  
167,193  
164,438  
160,080  
155,039  
146,064  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0