Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
277,984  
322,390  
221,360  
232,296  
248,138  
224,138  
268,109  
173,969  
183,961  
202,870  
2,497  
16,607  
14,233  
19,878  
7,501  
0  
0  
0  
0  
0  
54,827  
42,419  
65,503  
60,808  
41,905  
165,060  
207,465  
92,593  
101,445  
148,950  
1,754  
1,618  
1,640  
1,830  
4,513  
53,846  
54,281  
47,391  
48,334  
45,268  
183  
182  
182  
190  
190  
44,556  
41,544  
39,836  
39,707  
38,436  
0  
0  
0  
0  
0  
7,505  
11,068  
5,903  
5,099  
5,391  
0  
0  
0  
0  
0  
1,603  
1,488  
1,471  
3,339  
1,250  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
277,984  
322,390  
221,360  
232,296  
248,138  
104,842  
152,732  
40,498  
55,316  
80,945  
104,382  
152,272  
39,843  
55,316  
80,190  
460  
460  
655  
0  
755  
173,142  
169,659  
180,863  
176,979  
167,193  
173,142  
169,659  
180,863  
176,979  
167,193  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0