Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (VDL: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
217,739  
239,253  
228,087  
263,314  
244,112  
161,085  
181,944  
172,220  
206,773  
187,448  
25,317  
16,043  
6,608  
36,137  
17,326  
0  
0  
0  
0  
0  
43,514  
34,157  
35,621  
41,099  
69,096  
90,543  
129,180  
127,390  
128,155  
99,778  
1,710  
2,564  
2,602  
1,382  
1,249  
56,654  
57,309  
55,867  
56,541  
56,664  
62  
17  
153  
183  
183  
39,109  
39,206  
39,489  
40,409  
46,354  
0  
0  
0  
0  
0  
16,629  
16,943  
14,970  
14,409  
8,411  
0  
0  
0  
0  
0  
855  
1,143  
1,255  
1,539  
1,716  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
217,739  
239,253  
228,087  
263,314  
244,112  
31,565  
62,458  
36,009  
75,032  
60,502  
30,300  
61,888  
35,244  
74,267  
59,342  
1,265  
570  
765  
765  
1,160  
186,175  
176,795  
192,078  
188,282  
183,610  
186,175  
176,795  
192,078  
188,282  
183,610  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0