Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
909,631  
870,378  
885,843  
860,505  
876,361  
120,030  
184,301  
188,638  
123,166  
129,154  
1,061  
855  
788  
941  
506  
0  
0  
0  
0  
0  
41,777  
108,485  
118,933  
55,259  
49,412  
73,374  
69,207  
68,917  
65,675  
76,653  
3,817  
5,754  
0  
1,291  
2,582  
789,602  
686,077  
697,205  
737,339  
747,207  
63  
63  
63  
63  
63  
715,707  
671,292  
684,014  
694,149  
706,033  
0  
0  
0  
0  
0  
19,417  
5,811  
6,150  
34,223  
26,455  
0  
1,510  
1,665  
2,371  
2,371  
54,414  
7,401  
5,313  
6,533  
12,285  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
909,631  
870,378  
885,843  
860,505  
876,361  
807,756  
769,739  
785,784  
788,095  
791,807  
387,005  
339,273  
355,319  
295,875  
334,375  
420,751  
430,466  
430,466  
492,220  
457,432  
101,875  
100,639  
100,059  
72,410  
84,554  
101,875  
100,639  
100,059  
72,410  
84,554  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0