Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
834,983  
926,070  
909,631  
870,378  
885,843  
185,690  
151,931  
120,030  
184,301  
188,638  
789  
299  
1,061  
855  
788  
0  
0  
0  
0  
0  
125,087  
59,575  
41,777  
108,485  
118,933  
59,796  
89,998  
73,374  
69,207  
68,917  
18  
2,060  
3,817  
5,754  
0  
649,293  
774,139  
789,602  
686,077  
697,205  
63  
63  
63  
63  
63  
631,643  
701,766  
715,707  
671,292  
684,014  
5,615  
0  
0  
0  
0  
2,919  
20,444  
19,417  
5,811  
6,150  
1,284  
0  
0  
1,510  
1,665  
7,770  
51,865  
54,414  
7,401  
5,313  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
834,983  
926,070  
909,631  
870,378  
885,843  
719,364  
818,063  
807,756  
769,739  
785,784  
355,931  
363,847  
387,005  
339,273  
355,319  
363,433  
454,216  
420,751  
430,466  
430,466  
115,619  
108,006  
101,875  
100,639  
100,059  
115,619  
108,006  
101,875  
100,639  
100,059  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0