Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
716,557  
747,621  
935,217  
923,373  
966,640  
147,732  
184,320  
346,086  
322,847  
360,406  
364  
229  
3,868  
364  
614  
0  
0  
0  
0  
0  
82,570  
118,303  
259,994  
256,024  
271,868  
60,780  
65,331  
80,143  
62,988  
82,871  
4,019  
457  
2,080  
3,471  
5,053  
568,824  
563,302  
589,131  
600,526  
606,234  
63  
63  
63  
63  
63  
530,705  
538,612  
548,556  
560,952  
572,738  
4,863  
4,946  
5,030  
5,113  
5,197  
16,812  
2,963  
24,099  
21,124  
13,330  
4,133  
3,589  
4,517  
4,517  
4,210  
12,248  
13,128  
6,865  
8,755  
10,696  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
716,557  
747,621  
935,217  
923,373  
966,640  
577,180  
603,339  
794,192  
785,105  
834,233  
425,125  
451,284  
545,850  
598,763  
585,891  
152,055  
152,055  
248,342  
186,342  
248,342  
139,376  
144,282  
141,025  
138,267  
132,407  
139,376  
144,282  
141,025  
138,267  
132,407  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0