Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
923,373  
966,640  
892,942  
879,237  
859,035  
322,847  
360,406  
288,272  
245,148  
223,640  
364  
614  
671  
407  
874  
0  
0  
0  
0  
0  
256,024  
271,868  
188,824  
183,781  
159,574  
62,988  
82,871  
92,538  
59,588  
60,336  
3,471  
5,053  
6,239  
1,372  
2,856  
600,526  
606,234  
604,670  
634,089  
635,395  
63  
63  
63  
63  
63  
560,952  
572,738  
584,658  
597,047  
609,537  
5,113  
5,197  
5,281  
5,364  
5,448  
21,124  
13,330  
2,919  
20,255  
7,530  
4,517  
4,210  
4,581  
5,590  
5,590  
8,755  
10,696  
7,169  
5,770  
7,228  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
923,373  
966,640  
892,942  
879,237  
859,035  
785,105  
834,233  
752,810  
761,537  
736,244  
598,763  
585,891  
504,468  
398,195  
429,810  
186,342  
248,342  
248,342  
363,342  
306,433  
138,267  
132,407  
140,132  
117,700  
122,791  
138,267  
132,407  
140,132  
117,700  
122,791  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0