Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
892,942  
879,237  
859,035  
856,935  
834,983  
288,272  
245,148  
223,640  
212,592  
185,690  
671  
407  
874  
880  
789  
0  
0  
0  
0  
0  
188,824  
183,781  
159,574  
147,255  
125,087  
92,538  
59,588  
60,336  
60,486  
59,796  
6,239  
1,372  
2,856  
3,971  
18  
604,670  
634,089  
635,395  
644,343  
649,293  
63  
63  
63  
63  
63  
584,658  
597,047  
609,537  
619,417  
631,643  
5,281  
5,364  
5,448  
5,531  
5,615  
2,919  
20,255  
7,530  
4,934  
2,919  
4,581  
5,590  
5,590  
5,590  
1,284  
7,169  
5,770  
7,228  
8,809  
7,770  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
892,942  
879,237  
859,035  
856,935  
834,983  
752,810  
761,537  
736,244  
749,495  
719,364  
504,468  
398,195  
429,810  
386,062  
355,931  
248,342  
363,342  
306,433  
363,433  
363,433  
140,132  
117,700  
122,791  
107,440  
115,619  
140,132  
117,700  
122,791  
107,440  
115,619  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0