Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
860,475  
856,935  
834,983  
926,070  
909,631  
224,981  
212,592  
185,690  
151,931  
120,030  
874  
880  
789  
299  
1,061  
0  
0  
0  
0  
0  
160,349  
147,255  
125,087  
59,575  
41,777  
61,002  
60,486  
59,796  
89,998  
73,374  
2,757  
3,971  
18  
2,060  
3,817  
635,494  
644,343  
649,293  
774,139  
789,602  
63  
63  
63  
63  
63  
609,537  
619,417  
631,643  
701,766  
715,707  
5,448  
5,531  
5,615  
0  
0  
7,529  
4,934  
2,919  
20,444  
19,417  
5,590  
5,590  
1,284  
0  
0  
7,327  
8,809  
7,770  
51,865  
54,414  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
860,475  
856,935  
834,983  
926,070  
909,631  
737,398  
749,495  
719,364  
818,063  
807,756  
373,965  
386,062  
355,931  
363,847  
387,005  
363,433  
363,433  
363,433  
454,216  
420,751  
123,077  
107,440  
115,619  
108,006  
101,875  
123,077  
107,440  
115,619  
108,006  
101,875  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0