Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,087,875  
1,095,251  
1,122,682  
1,098,893  
1,059,317  
247,466  
321,414  
330,221  
284,798  
264,220  
32,826  
95,315  
189,157  
144,886  
137,190  
0  
0  
0  
0  
0  
143,192  
165,249  
79,252  
77,916  
69,342  
62,183  
60,440  
61,457  
61,628  
56,957  
9,265  
410  
354  
369  
731  
840,409  
773,837  
792,462  
814,094  
795,097  
0  
0  
0  
0  
0  
607,472  
630,815  
654,839  
679,036  
700,970  
0  
0  
0  
0  
0  
226,755  
137,912  
131,289  
127,812  
87,569  
125  
125  
125  
125  
125  
6,056  
4,985  
6,208  
7,121  
6,433  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,087,875  
1,095,251  
1,122,682  
1,098,893  
1,059,317  
159,938  
223,886  
231,394  
246,597  
253,999  
47,471  
90,466  
70,557  
82,075  
65,884  
112,467  
133,420  
160,836  
164,521  
188,115  
927,937  
871,365  
891,289  
852,296  
805,318  
927,937  
871,365  
891,289  
852,296  
805,318  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0