Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (VCW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,352,176  
1,087,875  
1,095,251  
1,122,682  
1,098,893  
247,645  
247,466  
321,414  
330,221  
284,798  
34,276  
32,826  
95,315  
189,157  
144,886  
0  
0  
0  
0  
0  
112,833  
143,192  
165,249  
79,252  
77,916  
63,727  
62,183  
60,440  
61,457  
61,628  
36,810  
9,265  
410  
354  
369  
1,104,531  
840,409  
773,837  
792,462  
814,094  
0  
0  
0  
0  
0  
585,792  
607,472  
630,815  
654,839  
679,036  
0  
0  
0  
0  
0  
510,556  
226,755  
137,912  
131,289  
127,812  
125  
125  
125  
125  
125  
8,058  
6,056  
4,985  
6,208  
7,121  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,352,176  
1,087,875  
1,095,251  
1,122,682  
1,098,893  
365,161  
159,938  
223,886  
231,394  
246,597  
158,013  
47,471  
90,466  
70,557  
82,075  
207,149  
112,467  
133,420  
160,836  
164,521  
987,015  
927,937  
871,365  
891,289  
852,296  
987,015  
927,937  
871,365  
891,289  
852,296  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0