Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Cao Cấp VCS (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,265,556  
3,337,931  
2,900,281  
2,742,936  
2,525,292  
2,668,662  
2,729,082  
2,068,057  
1,954,078  
1,768,484  
520,290  
433,972  
505,886  
407,288  
168,785  
0  
0  
0  
0  
6,153  
850,642  
699,403  
482,283  
486,003  
487,007  
1,189,254  
1,458,170  
1,000,549  
994,067  
1,028,300  
108,476  
137,536  
79,339  
66,720  
78,239  
596,894  
608,849  
832,224  
788,858  
756,808  
30  
30  
30  
30  
30  
531,194  
548,377  
554,176  
564,961  
580,723  
0  
0  
0  
0  
0  
9,336  
4,674  
224,775  
173,100  
126,391  
39,198  
38,248  
36,078  
36,349  
35,788  
17,137  
17,520  
17,166  
14,418  
13,877  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,265,556  
3,337,931  
2,900,281  
2,742,936  
2,525,292  
1,647,263  
1,890,795  
1,547,015  
1,553,681  
1,405,126  
1,498,698  
1,714,188  
1,274,674  
1,254,818  
1,088,447  
148,564  
176,607  
272,341  
298,863  
316,679  
1,618,294  
1,447,136  
1,353,266  
1,189,255  
1,120,166  
1,618,294  
1,447,136  
1,353,266  
1,189,255  
1,120,166  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0