Công ty Cổ phần VICOSTONE (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,583,673  
3,568,645  
3,265,556  
3,337,931  
2,900,281  
3,055,000  
3,024,856  
2,668,662  
2,729,082  
2,068,057  
594,851  
422,700  
520,290  
433,972  
505,886  
30,000  
0  
0  
0  
0  
849,656  
1,012,929  
850,642  
699,403  
482,283  
1,372,283  
1,312,512  
1,189,254  
1,458,170  
1,000,549  
208,211  
276,715  
108,476  
137,536  
79,339  
528,673  
543,788  
596,894  
608,849  
832,224  
30  
30  
30  
30  
30  
500,871  
518,013  
531,194  
548,377  
554,176  
0  
0  
0  
0  
0  
13,903  
11,933  
9,336  
4,674  
224,775  
0  
0  
39,198  
38,248  
36,078  
13,869  
13,813  
17,137  
17,520  
17,166  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,583,673  
3,568,645  
3,265,556  
3,337,931  
2,900,281  
1,456,004  
1,690,861  
1,647,263  
1,890,795  
1,547,015  
1,455,526  
1,690,355  
1,498,698  
1,714,188  
1,274,674  
477  
507  
148,564  
176,607  
272,341  
2,127,669  
1,877,784  
1,618,294  
1,447,136  
1,353,266  
2,127,669  
1,877,784  
1,618,294  
1,447,136  
1,353,266  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0