Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Cao Cấp VCS (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,900,281  
2,742,936  
2,525,292  
2,781,480  
2,722,861  
2,068,057  
1,954,078  
1,768,484  
2,010,925  
1,963,237  
505,886  
407,288  
168,785  
295,395  
210,379  
0  
0  
6,153  
6,153  
6,000  
482,283  
486,003  
487,007  
496,457  
502,745  
1,000,549  
994,067  
1,028,300  
1,122,034  
1,132,626  
79,339  
66,720  
78,239  
90,886  
111,487  
832,224  
788,858  
756,808  
770,555  
759,624  
30  
30  
30  
30  
30  
554,176  
564,961  
580,723  
597,266  
607,755  
0  
0  
0  
0  
0  
224,775  
173,100  
126,391  
123,071  
103,052  
36,078  
36,349  
35,788  
35,207  
33,528  
17,166  
14,418  
13,877  
14,981  
15,259  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,900,281  
2,742,936  
2,525,292  
2,781,480  
2,722,861  
1,547,015  
1,553,681  
1,405,126  
1,782,889  
1,765,912  
1,274,674  
1,254,818  
1,088,447  
1,457,948  
1,427,840  
272,341  
298,863  
316,679  
324,941  
338,072  
1,353,266  
1,189,255  
1,120,166  
998,591  
956,720  
1,353,266  
1,189,255  
1,120,166  
998,591  
956,720  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
229