Công ty Cổ phần VICOSTONE (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,809,755  
3,583,673  
3,568,645  
3,265,556  
3,337,931  
3,291,343  
3,055,000  
3,024,856  
2,668,662  
2,729,082  
656,279  
594,851  
422,700  
520,290  
433,972  
30,000  
30,000  
0  
0  
0  
951,291  
849,656  
1,012,929  
850,642  
699,403  
1,513,931  
1,372,283  
1,312,512  
1,189,254  
1,458,170  
139,842  
208,211  
276,715  
108,476  
137,536  
518,411  
528,673  
543,788  
596,894  
608,849  
30  
30  
30  
30  
30  
483,763  
500,871  
518,013  
531,194  
548,377  
0  
0  
0  
0  
0  
20,670  
13,903  
11,933  
9,336  
4,674  
0  
0  
0  
39,198  
38,248  
13,949  
13,869  
13,813  
17,137  
17,520  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,809,755  
3,583,673  
3,568,645  
3,265,556  
3,337,931  
1,413,864  
1,456,004  
1,690,861  
1,647,263  
1,890,795  
1,413,416  
1,455,526  
1,690,355  
1,498,698  
1,714,188  
448  
477  
507  
148,564  
176,607  
2,395,890  
2,127,669  
1,877,784  
1,618,294  
1,447,136  
2,395,890  
2,127,669  
1,877,784  
1,618,294  
1,447,136  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0