Công ty Cổ phần VICOSTONE (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,568,645  
3,265,556  
3,337,931  
2,900,281  
2,742,936  
3,024,856  
2,668,662  
2,729,082  
2,068,057  
1,954,078  
422,700  
520,290  
433,972  
505,886  
407,288  
0  
0  
0  
0  
0  
1,012,929  
850,642  
699,403  
482,283  
486,003  
1,312,512  
1,189,254  
1,458,170  
1,000,549  
994,067  
276,715  
108,476  
137,536  
79,339  
66,720  
543,788  
596,894  
608,849  
832,224  
788,858  
30  
30  
30  
30  
30  
518,013  
531,194  
548,377  
554,176  
564,961  
0  
0  
0  
0  
0  
11,933  
9,336  
4,674  
224,775  
173,100  
0  
39,198  
38,248  
36,078  
36,349  
13,813  
17,137  
17,520  
17,166  
14,418  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,568,645  
3,265,556  
3,337,931  
2,900,281  
2,742,936  
1,570,861  
1,647,263  
1,890,795  
1,547,015  
1,553,681  
1,570,355  
1,498,698  
1,714,188  
1,274,674  
1,254,818  
507  
148,564  
176,607  
272,341  
298,863  
1,997,784  
1,618,294  
1,447,136  
1,353,266  
1,189,255  
1,997,784  
1,618,294  
1,447,136  
1,353,266  
1,189,255  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0