Công ty Cổ phần VICOSTONE (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,305,862  
3,718,447  
3,809,755  
3,583,673  
3,568,645  
3,680,358  
3,211,314  
3,291,343  
3,055,000  
3,024,856  
570,999  
533,600  
656,279  
594,851  
422,700  
0  
0  
30,000  
30,000  
0  
1,076,161  
869,366  
951,291  
849,656  
1,012,929  
1,913,907  
1,699,537  
1,513,931  
1,372,283  
1,312,512  
119,290  
108,810  
139,842  
208,211  
276,715  
625,505  
507,134  
518,411  
528,673  
543,788  
30  
30  
30  
30  
30  
457,464  
469,462  
483,763  
500,871  
518,013  
0  
0  
0  
0  
0  
152,031  
23,732  
20,670  
13,903  
11,933  
0  
0  
0  
0  
0  
15,980  
13,910  
13,949  
13,869  
13,813  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,305,862  
3,718,447  
3,809,755  
3,583,673  
3,568,645  
1,598,160  
1,312,977  
1,413,864  
1,456,004  
1,690,861  
1,597,771  
1,312,559  
1,413,416  
1,455,526  
1,690,355  
389  
419  
448  
477  
507  
2,707,702  
2,405,470  
2,395,890  
2,127,669  
1,877,784  
2,707,702  
2,405,470  
2,395,890  
2,127,669  
1,877,784  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0