Công ty Cổ phần VICOSTONE (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,191,749  
4,305,862  
3,718,447  
3,809,755  
3,583,673  
3,571,106  
3,680,358  
3,211,314  
3,291,343  
3,055,000  
471,789  
570,999  
533,600  
656,279  
594,851  
0  
0  
0  
30,000  
30,000  
1,125,687  
1,076,161  
869,366  
951,291  
849,656  
1,862,573  
1,913,907  
1,699,537  
1,513,931  
1,372,283  
111,057  
119,290  
108,810  
139,842  
208,211  
620,643  
625,505  
507,134  
518,411  
528,673  
30  
30  
30  
30  
30  
550,511  
457,464  
469,462  
483,763  
500,871  
0  
0  
0  
0  
0  
50,881  
152,031  
23,732  
20,670  
13,903  
0  
0  
0  
0  
0  
19,222  
15,980  
13,910  
13,949  
13,869  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,191,749  
4,305,862  
3,718,447  
3,809,755  
3,583,673  
1,376,996  
1,598,160  
1,312,977  
1,413,864  
1,456,004  
1,376,636  
1,597,771  
1,312,559  
1,413,416  
1,455,526  
360  
389  
419  
448  
477  
2,814,753  
2,707,702  
2,405,470  
2,395,890  
2,127,669  
2,814,753  
2,707,702  
2,405,470  
2,395,890  
2,127,669  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0