Công ty Cổ phần VICOSTONE (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,718,447  
3,809,755  
3,583,673  
3,568,645  
3,265,556  
3,211,314  
3,291,343  
3,055,000  
3,024,856  
2,668,662  
533,600  
656,279  
594,851  
422,700  
520,290  
0  
30,000  
30,000  
0  
0  
869,366  
951,291  
849,656  
1,012,929  
850,642  
1,699,537  
1,513,931  
1,372,283  
1,312,512  
1,189,254  
108,810  
139,842  
208,211  
276,715  
108,476  
507,134  
518,411  
528,673  
543,788  
596,894  
30  
30  
30  
30  
30  
469,462  
483,763  
500,871  
518,013  
531,194  
0  
0  
0  
0  
0  
23,732  
20,670  
13,903  
11,933  
9,336  
0  
0  
0  
0  
39,198  
13,910  
13,949  
13,869  
13,813  
17,137  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,718,447  
3,809,755  
3,583,673  
3,568,645  
3,265,556  
1,312,977  
1,413,864  
1,456,004  
1,690,861  
1,647,263  
1,312,559  
1,413,416  
1,455,526  
1,690,355  
1,498,698  
419  
448  
477  
507  
148,564  
2,405,470  
2,395,890  
2,127,669  
1,877,784  
1,618,294  
2,405,470  
2,395,890  
2,127,669  
1,877,784  
1,618,294  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0