Công ty Cổ phần VICOSTONE (VCS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,404,327  
4,191,749  
4,305,862  
3,718,447  
3,809,755  
3,794,495  
3,571,106  
3,680,358  
3,211,314  
3,291,343  
427,352  
471,789  
570,999  
533,600  
656,279  
0  
0  
0  
0  
30,000  
1,249,984  
1,125,687  
1,076,161  
869,366  
951,291  
1,986,793  
1,862,573  
1,913,907  
1,699,537  
1,513,931  
130,366  
111,057  
119,290  
108,810  
139,842  
609,832  
620,643  
625,505  
507,134  
518,411  
30  
30  
30  
30  
30  
548,663  
550,511  
457,464  
469,462  
483,763  
0  
0  
0  
0  
0  
40,498  
50,881  
152,031  
23,732  
20,670  
0  
0  
0  
0  
0  
20,641  
19,222  
15,980  
13,910  
13,949  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,404,327  
4,191,749  
4,305,862  
3,718,447  
3,809,755  
1,673,775  
1,376,996  
1,598,160  
1,312,977  
1,413,864  
1,673,444  
1,376,636  
1,597,771  
1,312,559  
1,413,416  
331  
360  
389  
419  
448  
2,730,553  
2,814,753  
2,707,702  
2,405,470  
2,395,890  
2,730,553  
2,814,753  
2,707,702  
2,405,470  
2,395,890  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0