Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
849,826  
921,095  
890,200  
888,556  
885,918  
19,349  
51,514  
23,391  
24,687  
25,976  
3,696  
30,975  
2,573  
4,160  
4,659  
69  
71  
79  
92  
85  
11,738  
12,236  
12,422  
12,100  
13,113  
0  
0  
0  
0  
0  
3,846  
8,233  
8,318  
8,335  
8,119  
830,476  
869,580  
866,809  
863,869  
859,943  
0  
0  
0  
0  
0  
5,442  
44,677  
45,395  
46,113  
46,720  
0  
0  
0  
0  
0  
788,346  
785,069  
780,659  
776,166  
770,963  
0  
0  
0  
0  
0  
36,689  
39,835  
40,754  
41,590  
42,261  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
849,826  
921,095  
890,200  
888,556  
885,918  
533,158  
616,982  
585,374  
582,278  
583,015  
376,880  
463,310  
427,345  
426,805  
452,556  
156,278  
153,672  
158,029  
155,473  
130,459  
316,668  
304,113  
304,826  
306,277  
302,903  
316,668  
304,113  
304,826  
306,277  
302,903  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0