Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
864,810  
869,139  
872,275  
878,247  
879,724  
32,620  
31,321  
33,953  
39,258  
40,090  
6,757  
3,031  
12,253  
18,153  
19,633  
50  
12,009  
5,221  
5,227  
5,055  
21,966  
12,101  
12,333  
12,031  
11,556  
0  
0  
0  
0  
0  
3,846  
4,180  
4,147  
3,846  
3,846  
832,190  
837,818  
838,322  
838,989  
839,635  
0  
0  
0  
0  
0  
3,920  
3,953  
4,016  
4,080  
4,146  
0  
0  
0  
0  
0  
798,227  
803,055  
802,740  
802,583  
802,428  
0  
0  
0  
0  
0  
30,043  
30,809  
31,565  
32,326  
33,060  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
864,810  
869,139  
872,275  
878,247  
879,724  
577,794  
583,372  
582,286  
584,220  
581,643  
433,777  
431,495  
432,550  
429,650  
424,727  
144,018  
151,877  
149,736  
154,570  
156,917  
287,016  
285,767  
289,989  
294,028  
298,081  
287,016  
285,767  
289,989  
294,028  
298,081  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0