Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
879,724  
881,368  
860,547  
863,290  
857,442  
40,090  
41,195  
18,081  
19,874  
22,390  
19,633  
19,805  
1,514  
3,168  
6,263  
5,055  
5,066  
65  
66  
66  
11,556  
11,628  
11,586  
11,697  
11,663  
0  
0  
0  
0  
0  
3,846  
4,696  
4,916  
4,943  
4,398  
839,635  
840,173  
842,466  
843,416  
835,052  
0  
0  
0  
0  
0  
4,146  
4,215  
4,288  
4,630  
4,743  
0  
0  
0  
0  
0  
802,428  
802,153  
803,644  
803,485  
794,261  
0  
0  
0  
0  
0  
33,060  
33,805  
34,535  
35,301  
36,048  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
879,724  
881,368  
860,547  
863,290  
857,442  
581,643  
578,911  
554,765  
553,529  
543,569  
424,727  
422,330  
411,231  
405,020  
382,984  
156,917  
156,581  
143,534  
148,509  
160,585  
298,081  
302,457  
305,782  
309,761  
313,872  
298,081  
302,457  
305,782  
309,761  
313,872  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0