Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
872,275  
878,247  
879,724  
881,368  
860,547  
33,953  
39,258  
40,090  
41,195  
18,081  
12,253  
18,153  
19,633  
19,805  
1,514  
5,221  
5,227  
5,055  
5,066  
65  
12,333  
12,031  
11,556  
11,628  
11,586  
0  
0  
0  
0  
0  
4,147  
3,846  
3,846  
4,696  
4,916  
838,322  
838,989  
839,635  
840,173  
842,466  
0  
0  
0  
0  
0  
4,016  
4,080  
4,146  
4,215  
4,288  
0  
0  
0  
0  
0  
802,740  
802,583  
802,428  
802,153  
803,644  
0  
0  
0  
0  
0  
31,565  
32,326  
33,060  
33,805  
34,535  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
872,275  
878,247  
879,724  
881,368  
860,547  
582,286  
584,220  
581,643  
578,911  
554,765  
432,550  
429,650  
424,727  
422,330  
411,231  
149,736  
154,570  
156,917  
156,581  
143,534  
289,989  
294,028  
298,081  
302,457  
305,782  
289,989  
294,028  
298,081  
302,457  
305,782  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0