Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
863,290  
857,442  
849,826  
921,095  
890,200  
19,874  
22,390  
19,349  
51,514  
23,391  
3,168  
6,263  
3,696  
30,975  
2,573  
66  
66  
69  
71  
79  
11,697  
11,663  
11,738  
12,236  
12,422  
0  
0  
0  
0  
0  
4,943  
4,398  
3,846  
8,233  
8,318  
843,416  
835,052  
830,476  
869,580  
866,809  
0  
0  
0  
0  
0  
4,630  
4,743  
5,442  
44,677  
45,395  
0  
0  
0  
0  
0  
803,485  
794,261  
788,346  
785,069  
780,659  
0  
0  
0  
0  
0  
35,301  
36,048  
36,689  
39,835  
40,754  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
863,290  
857,442  
849,826  
921,095  
890,200  
553,529  
543,569  
533,158  
616,982  
585,374  
405,020  
382,984  
376,880  
463,310  
427,345  
148,509  
160,585  
156,278  
153,672  
158,029  
309,761  
313,872  
316,668  
304,113  
304,826  
309,761  
313,872  
316,668  
304,113  
304,826  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0