Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
860,547  
863,290  
857,442  
849,826  
921,095  
18,081  
19,874  
22,390  
19,349  
51,514  
1,514  
3,168  
6,263  
3,696  
30,975  
65  
66  
66  
69  
71  
11,586  
11,697  
11,663  
11,738  
12,236  
0  
0  
0  
0  
0  
4,916  
4,943  
4,398  
3,846  
8,233  
842,466  
843,416  
835,052  
830,476  
869,580  
0  
0  
0  
0  
0  
4,288  
4,630  
4,743  
5,442  
44,677  
0  
0  
0  
0  
0  
803,644  
803,485  
794,261  
788,346  
785,069  
0  
0  
0  
0  
0  
34,535  
35,301  
36,048  
36,689  
39,835  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
860,547  
863,290  
857,442  
849,826  
921,095  
554,765  
553,529  
543,569  
533,158  
616,982  
411,231  
405,020  
382,984  
376,880  
463,310  
143,534  
148,509  
160,585  
156,278  
153,672  
305,782  
309,761  
313,872  
316,668  
304,113  
305,782  
309,761  
313,872  
316,668  
304,113  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0