Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,661,859  
1,615,128  
1,530,223  
1,498,439  
1,431,445  
137,613  
206,806  
163,060  
175,207  
142,790  
11,491  
51,073  
23,636  
38,762  
19,365  
1,000  
0  
0  
0  
0  
100,501  
130,786  
109,335  
110,296  
102,379  
15,308  
15,598  
13,305  
13,998  
12,604  
9,313  
9,349  
16,784  
12,151  
8,443  
1,524,246  
1,408,322  
1,367,163  
1,323,232  
1,288,655  
0  
0  
0  
0  
0  
1,087,003  
1,105,069  
1,122,721  
1,136,181  
998,214  
0  
0  
0  
0  
0  
421,271  
286,986  
229,418  
170,842  
272,867  
0  
0  
0  
0  
0  
15,971  
16,267  
15,024  
16,209  
17,574  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,661,859  
1,615,128  
1,530,223  
1,498,439  
1,431,445  
929,155  
931,857  
804,336  
829,975  
812,762  
470,824  
331,365  
220,580  
235,558  
340,168  
458,331  
600,492  
583,756  
594,418  
472,594  
732,704  
683,271  
725,887  
668,464  
618,683  
732,704  
683,271  
725,887  
668,464  
618,683  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0