Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VCP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,823,899  
1,756,677  
1,661,859  
1,615,128  
1,530,223  
283,948  
219,365  
137,613  
206,806  
163,060  
106,917  
107,322  
11,491  
51,073  
23,636  
0  
0  
1,000  
0  
0  
151,905  
97,117  
100,501  
130,786  
109,335  
21,626  
12,537  
15,308  
15,598  
13,305  
3,499  
2,389  
9,313  
9,349  
16,784  
1,539,951  
1,537,312  
1,524,246  
1,408,322  
1,367,163  
0  
0  
0  
0  
0  
1,493,346  
1,072,961  
1,087,003  
1,105,069  
1,122,721  
0  
0  
0  
0  
0  
4,184  
447,411  
421,271  
286,986  
229,418  
0  
0  
0  
0  
0  
42,422  
16,939  
15,971  
16,267  
15,024  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,823,899  
1,756,677  
1,661,859  
1,615,128  
1,530,223  
855,096  
853,269  
929,155  
931,857  
804,336  
254,264  
223,297  
470,824  
331,365  
220,580  
600,833  
629,972  
458,331  
600,492  
583,756  
968,802  
903,408  
732,704  
683,271  
725,887  
968,802  
903,408  
732,704  
683,271  
725,887  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0