Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
149,900  
157,944  
175,679  
182,492  
196,236  
96,644  
93,893  
110,577  
116,573  
129,475  
12,219  
7,091  
17,611  
11,803  
7,486  
40,000  
40,000  
50,000  
50,000  
63,000  
34,790  
35,779  
34,269  
44,382  
48,161  
3,225  
3,818  
1,598  
3,512  
3,657  
6,410  
7,205  
7,099  
6,877  
7,171  
53,257  
64,052  
65,102  
65,919  
66,761  
1,050  
1,050  
1,300  
1,300  
1,300  
22,019  
22,567  
23,115  
23,679  
24,249  
27,945  
28,182  
28,418  
28,655  
28,892  
0  
0  
0  
0  
0  
2,242  
12,242  
12,242  
12,242  
12,242  
0  
11  
26  
42  
77  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
149,900  
157,944  
175,679  
182,492  
196,236  
87,000  
97,917  
106,248  
127,524  
145,833  
84,522  
96,284  
99,729  
123,274  
140,486  
2,479  
1,634  
6,519  
4,251  
5,347  
62,900  
60,027  
69,431  
54,968  
50,403  
62,900  
60,027  
69,431  
54,968  
50,403  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0