Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
182,492  
196,236  
199,226  
170,562  
162,954  
116,573  
129,475  
131,828  
112,174  
93,647  
11,803  
7,486  
16,076  
24,899  
16,567  
50,000  
63,000  
63,000  
60,000  
50,000  
44,382  
48,161  
43,138  
9,947  
16,692  
3,512  
3,657  
2,525  
8,520  
1,789  
6,877  
7,171  
7,089  
8,807  
8,599  
65,919  
66,761  
67,398  
58,388  
69,307  
1,300  
1,300  
1,300  
0  
0  
23,679  
24,249  
24,819  
25,532  
26,123  
28,655  
28,892  
28,871  
29,105  
29,339  
0  
0  
0  
0  
0  
12,242  
12,242  
12,242  
2,242  
12,242  
42  
77  
166  
1,509  
1,602  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
182,492  
196,236  
199,226  
170,562  
162,954  
127,524  
145,833  
151,676  
115,327  
110,115  
123,274  
140,486  
140,266  
87,522  
84,183  
4,251  
5,347  
11,410  
27,805  
25,932  
54,968  
50,403  
47,550  
55,235  
52,839  
54,968  
50,403  
47,550  
55,235  
52,839  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0