Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
175,679  
182,492  
196,236  
199,226  
170,562  
110,577  
116,573  
129,475  
131,828  
112,174  
17,611  
11,803  
7,486  
16,076  
24,899  
50,000  
50,000  
63,000  
63,000  
60,000  
34,269  
44,382  
48,161  
43,138  
9,947  
1,598  
3,512  
3,657  
2,525  
8,520  
7,099  
6,877  
7,171  
7,089  
8,807  
65,102  
65,919  
66,761  
67,398  
58,388  
1,300  
1,300  
1,300  
1,300  
0  
23,115  
23,679  
24,249  
24,819  
25,532  
28,418  
28,655  
28,892  
28,871  
29,105  
0  
0  
0  
0  
0  
12,242  
12,242  
12,242  
12,242  
2,242  
26  
42  
77  
166  
1,509  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
175,679  
182,492  
196,236  
199,226  
170,562  
106,248  
127,524  
145,833  
151,676  
115,327  
99,729  
123,274  
140,486  
140,266  
87,522  
6,519  
4,251  
5,347  
11,410  
27,805  
69,431  
54,968  
50,403  
47,550  
55,235  
69,431  
54,968  
50,403  
47,550  
55,235  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0