Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
157,944  
175,679  
182,492  
196,236  
199,226  
93,893  
110,577  
116,573  
129,475  
131,828  
7,091  
17,611  
11,803  
7,486  
16,076  
40,000  
50,000  
50,000  
63,000  
63,000  
35,779  
34,269  
44,382  
48,161  
43,138  
3,818  
1,598  
3,512  
3,657  
2,525  
7,205  
7,099  
6,877  
7,171  
7,089  
64,052  
65,102  
65,919  
66,761  
67,398  
1,050  
1,300  
1,300  
1,300  
1,300  
22,567  
23,115  
23,679  
24,249  
24,819  
28,182  
28,418  
28,655  
28,892  
28,871  
0  
0  
0  
0  
0  
12,242  
12,242  
12,242  
12,242  
12,242  
11  
26  
42  
77  
166  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
157,944  
175,679  
182,492  
196,236  
199,226  
97,917  
106,248  
127,524  
145,833  
151,676  
96,284  
99,729  
123,274  
140,486  
140,266  
1,634  
6,519  
4,251  
5,347  
11,410  
60,027  
69,431  
54,968  
50,403  
47,550  
60,027  
69,431  
54,968  
50,403  
47,550  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0