Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
139,170  
135,630  
130,415  
147,339  
138,766  
89,226  
86,229  
80,103  
93,935  
84,512  
12,867  
17,307  
13,195  
18,635  
16,767  
45,000  
45,000  
45,000  
45,000  
40,000  
15,107  
14,121  
10,494  
17,052  
14,388  
8,192  
2,833  
4,459  
6,014  
6,002  
8,061  
6,968  
6,955  
7,233  
7,355  
49,944  
49,401  
50,312  
53,404  
54,254  
1,050  
1,050  
1,050  
1,050  
1,050  
22,133  
21,354  
22,028  
22,641  
23,254  
26,760  
26,997  
27,234  
27,471  
27,708  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,242  
2,242  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
139,170  
135,630  
130,415  
147,339  
138,766  
76,532  
73,518  
70,585  
77,317  
74,307  
71,288  
66,774  
64,081  
71,022  
69,558  
5,244  
6,744  
6,505  
6,295  
4,749  
62,638  
62,112  
59,830  
70,022  
64,459  
62,638  
62,112  
59,830  
70,022  
64,459  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0