Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
146,271  
139,170  
135,630  
130,415  
147,339  
97,261  
89,226  
86,229  
80,103  
93,935  
7,506  
12,867  
17,307  
13,195  
18,635  
45,000  
45,000  
45,000  
45,000  
45,000  
35,648  
15,107  
14,121  
10,494  
17,052  
2,628  
8,192  
2,833  
4,459  
6,014  
6,479  
8,061  
6,968  
6,955  
7,233  
49,010  
49,944  
49,401  
50,312  
53,404  
1,050  
1,050  
1,050  
1,050  
1,050  
21,436  
22,133  
21,354  
22,028  
22,641  
26,523  
26,760  
26,997  
27,234  
27,471  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,242  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
146,271  
139,170  
135,630  
130,415  
147,339  
79,300  
76,532  
73,518  
70,585  
77,317  
72,779  
71,288  
66,774  
64,081  
71,022  
6,521  
5,244  
6,744  
6,505  
6,295  
66,970  
62,638  
62,112  
59,830  
70,022  
66,970  
62,638  
62,112  
59,830  
70,022  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0