Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
130,415  
147,339  
138,766  
149,900  
157,944  
80,103  
93,935  
84,512  
96,644  
93,893  
13,195  
18,635  
16,767  
12,219  
7,091  
45,000  
45,000  
40,000  
40,000  
40,000  
10,494  
17,052  
14,388  
34,790  
35,779  
4,459  
6,014  
6,002  
3,225  
3,818  
6,955  
7,233  
7,355  
6,410  
7,205  
50,312  
53,404  
54,254  
53,257  
64,052  
1,050  
1,050  
1,050  
1,050  
1,050  
22,028  
22,641  
23,254  
22,019  
22,567  
27,234  
27,471  
27,708  
27,945  
28,182  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,242  
2,242  
2,242  
12,242  
0  
0  
0  
0  
11  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
130,415  
147,339  
138,766  
149,900  
157,944  
70,585  
77,317  
74,307  
87,000  
97,917  
64,081  
71,022  
69,558  
84,522  
96,284  
6,505  
6,295  
4,749  
2,479  
1,634  
59,830  
70,022  
64,459  
62,900  
60,027  
59,830  
70,022  
64,459  
62,900  
60,027  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0