Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
147,339  
138,766  
149,900  
157,944  
175,679  
93,935  
84,512  
96,644  
93,893  
110,577  
18,635  
16,767  
12,219  
7,091  
17,611  
45,000  
40,000  
40,000  
40,000  
50,000  
17,052  
14,388  
34,790  
35,779  
34,269  
6,014  
6,002  
3,225  
3,818  
1,598  
7,233  
7,355  
6,410  
7,205  
7,099  
53,404  
54,254  
53,257  
64,052  
65,102  
1,050  
1,050  
1,050  
1,050  
1,300  
22,641  
23,254  
22,019  
22,567  
23,115  
27,471  
27,708  
27,945  
28,182  
28,418  
0  
0  
0  
0  
0  
2,242  
2,242  
2,242  
12,242  
12,242  
0  
0  
0  
11  
26  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
147,339  
138,766  
149,900  
157,944  
175,679  
77,317  
74,307  
87,000  
97,917  
106,248  
71,022  
69,558  
84,522  
96,284  
99,729  
6,295  
4,749  
2,479  
1,634  
6,519  
70,022  
64,459  
62,900  
60,027  
69,431  
70,022  
64,459  
62,900  
60,027  
69,431  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0