Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,370,345  
7,919,210  
7,176,056  
6,402,012  
5,360,698  
7,290,046  
7,833,013  
7,113,172  
6,342,807  
5,222,461  
7,285,630  
7,828,908  
7,024,172  
6,224,216  
4,984,506  
4,416  
4,105  
89,000  
118,591  
237,955  
80,299  
86,196  
62,884  
59,205  
138,238  
0  
0  
0  
0  
75,960  
19,047  
20,489  
22,595  
25,326  
28,634  
0  
0  
0  
0  
0  
694  
136  
136  
136  
136  
60,557  
65,571  
40,153  
33,743  
33,507  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,370,345  
7,919,210  
7,176,056  
6,402,012  
5,360,698  
3,595,086  
4,323,223  
3,584,778  
3,382,617  
2,705,954  
3,418,295  
4,152,209  
3,375,088  
3,234,476  
2,609,843  
176,791  
171,014  
209,691  
148,140  
96,112  
3,775,259  
3,595,986  
3,591,278  
3,019,395  
2,654,744  
3,775,259  
3,595,986  
3,591,278  
3,019,395  
2,654,744  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0