Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,919,210  
7,176,056  
6,402,012  
5,360,698  
3,969,000  
7,833,013  
7,113,172  
6,342,807  
5,222,461  
3,848,683  
7,828,908  
7,024,172  
6,224,216  
4,984,506  
3,664,749  
4,105  
89,000  
118,591  
237,955  
183,934  
86,196  
62,884  
59,205  
138,238  
120,317  
0  
0  
0  
75,960  
75,960  
20,489  
22,595  
25,326  
28,634  
15,921  
0  
0  
0  
0  
0  
136  
136  
136  
136  
4,578  
65,571  
40,153  
33,743  
33,507  
23,858  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,919,210  
7,176,056  
6,402,012  
5,360,698  
3,969,000  
4,323,223  
3,584,778  
3,382,617  
2,705,954  
2,556,041  
4,152,209  
3,375,088  
3,234,476  
2,609,843  
2,556,041  
171,014  
209,691  
148,140  
96,112  
0  
3,595,986  
3,591,278  
3,019,395  
2,654,744  
1,412,959  
3,595,986  
3,591,278  
3,019,395  
2,654,744  
1,412,959  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0