Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,475,729  
20,656,525  
20,762,802  
21,893,935  
21,823,249  
11,604,934  
10,654,210  
10,763,737  
11,541,245  
11,194,252  
1,445,297  
1,666,544  
1,134,612  
1,577,005  
1,022,535  
973,707  
814,832  
833,983  
422,756  
403,774  
5,259,233  
4,883,956  
5,696,524  
6,448,377  
6,050,766  
3,662,855  
3,057,706  
2,850,424  
2,770,530  
3,379,282  
263,842  
231,172  
248,194  
322,576  
337,896  
9,870,795  
10,002,315  
9,999,065  
10,352,691  
10,628,997  
1,792,987  
1,874,650  
1,922,595  
2,179,793  
2,467,488  
3,290,041  
3,403,478  
3,349,532  
3,356,393  
3,408,467  
1,052,789  
1,117,646  
1,144,720  
1,151,144  
1,184,131  
2,137,473  
1,986,963  
2,034,851  
2,008,667  
1,902,510  
1,250,729  
1,297,636  
1,240,943  
1,402,574  
1,415,809  
346,775  
321,942  
306,424  
254,119  
250,591  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,475,729  
20,656,525  
20,762,802  
21,893,935  
21,823,249  
14,235,046  
13,574,616  
13,501,625  
14,622,558  
14,622,644  
10,397,112  
9,619,538  
9,746,427  
10,733,400  
10,551,690  
3,837,934  
3,955,078  
3,755,199  
3,889,159  
4,070,955  
7,240,683  
7,081,909  
7,261,177  
7,271,377  
7,200,604  
7,070,931  
6,892,724  
7,072,461  
7,016,053  
6,943,514  
169,752  
189,185  
188,716  
255,324  
257,090  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0