Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,179,903  
20,289,452  
21,402,028  
21,303,897  
22,316,251  
12,062,684  
12,185,321  
12,469,573  
11,971,373  
12,311,273  
1,275,324  
916,543  
2,158,875  
1,059,308  
1,344,043  
1,447,767  
1,921,796  
1,292,587  
1,187,418  
1,256,932  
5,663,799  
5,512,988  
5,574,337  
5,448,458  
5,405,172  
3,499,002  
3,625,185  
3,272,597  
4,063,396  
4,061,296  
176,792  
208,809  
171,178  
212,793  
243,831  
8,117,220  
8,104,131  
8,932,455  
9,332,524  
10,004,978  
1,099,241  
1,223,930  
1,302,844  
1,410,277  
1,530,633  
2,654,199  
2,758,831  
2,780,635  
3,373,225  
3,341,630  
1,631,874  
1,648,098  
1,663,607  
1,644,319  
1,681,779  
1,758,561  
1,488,339  
1,810,627  
1,847,241  
1,809,457  
772,928  
788,014  
1,151,517  
768,505  
1,334,482  
152,715  
196,919  
223,225  
288,957  
306,997  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
47,701  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,179,903  
20,289,452  
21,402,028  
21,303,897  
22,316,251  
12,653,020  
12,668,137  
13,543,945  
13,864,774  
14,671,205  
9,590,290  
9,200,827  
9,906,709  
10,120,797  
10,937,745  
3,062,731  
3,467,310  
3,637,236  
3,743,977  
3,733,461  
7,526,883  
7,621,315  
7,858,083  
7,439,123  
7,645,046  
7,418,500  
7,513,484  
7,751,222  
7,324,643  
7,530,406  
108,383  
107,832  
106,861  
114,479  
114,640  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0