Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,082,905  
20,169,969  
20,179,903  
20,289,452  
21,402,028  
12,301,411  
12,000,790  
12,062,684  
12,185,321  
12,469,573  
1,388,241  
1,218,525  
1,275,324  
916,543  
2,158,875  
1,560,921  
1,672,165  
1,447,767  
1,921,796  
1,292,587  
5,716,369  
5,542,257  
5,663,799  
5,512,988  
5,574,337  
3,477,299  
3,385,373  
3,499,002  
3,625,185  
3,272,597  
158,581  
182,471  
176,792  
208,809  
171,178  
7,781,493  
8,169,179  
8,117,220  
8,104,131  
8,932,455  
972,694  
1,019,735  
1,099,241  
1,223,930  
1,302,844  
2,671,649  
2,645,710  
2,654,199  
2,758,831  
2,780,635  
1,004,418  
1,615,290  
1,631,874  
1,648,098  
1,663,607  
1,557,207  
1,911,311  
1,758,561  
1,488,339  
1,810,627  
773,267  
772,209  
772,928  
788,014  
1,151,517  
802,257  
204,926  
152,715  
196,919  
223,225  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
47,701  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,082,905  
20,169,969  
20,179,903  
20,289,452  
21,402,028  
12,063,753  
12,452,769  
12,653,020  
12,668,137  
13,543,945  
8,939,963  
9,258,412  
9,590,290  
9,200,827  
9,906,709  
3,123,790  
3,194,357  
3,062,731  
3,467,310  
3,637,236  
8,019,152  
7,717,200  
7,526,883  
7,621,315  
7,858,083  
7,911,947  
7,608,711  
7,418,500  
7,513,484  
7,751,222  
107,205  
108,490  
108,383  
107,832  
106,861  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0