Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
22,346,027  
21,832,381  
22,441,783  
21,475,729  
20,656,525  
12,354,224  
11,772,282  
12,351,325  
11,604,934  
10,654,210  
1,557,354  
1,677,717  
1,812,908  
1,445,297  
1,666,544  
1,016,450  
1,044,700  
1,170,134  
973,707  
814,832  
5,493,538  
4,999,641  
4,975,806  
5,259,233  
4,883,956  
4,042,919  
3,788,614  
4,130,108  
3,662,855  
3,057,706  
243,963  
261,610  
262,370  
263,842  
231,172  
9,991,803  
10,060,099  
10,090,458  
9,870,795  
10,002,315  
1,530,633  
1,622,282  
1,773,076  
1,792,987  
1,874,650  
3,337,189  
3,377,227  
3,401,995  
3,290,041  
3,403,478  
1,681,779  
1,691,587  
1,695,618  
1,052,789  
1,117,646  
1,808,624  
1,642,703  
1,530,401  
2,137,473  
1,986,963  
1,328,365  
1,411,325  
1,331,565  
1,250,729  
1,297,636  
305,213  
314,975  
357,801  
346,775  
321,942  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
22,346,027  
21,832,381  
22,441,783  
21,475,729  
20,656,525  
14,744,800  
14,326,295  
14,990,014  
14,235,046  
13,574,616  
10,078,145  
9,585,779  
10,411,943  
10,397,112  
9,619,538  
4,666,655  
4,740,516  
4,578,071  
3,837,934  
3,955,078  
7,601,227  
7,506,085  
7,451,769  
7,240,683  
7,081,909  
7,486,587  
7,344,441  
7,290,055  
7,070,931  
6,892,724  
114,640  
161,644  
161,714  
169,752  
189,185  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0