Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,169,969  
20,179,903  
20,289,452  
21,402,028  
21,303,897  
12,000,790  
12,062,684  
12,185,321  
12,469,573  
11,971,373  
1,218,525  
1,275,324  
916,543  
2,158,875  
1,059,308  
1,672,165  
1,447,767  
1,921,796  
1,292,587  
1,187,418  
5,542,257  
5,663,799  
5,512,988  
5,574,337  
5,448,458  
3,385,373  
3,499,002  
3,625,185  
3,272,597  
4,063,396  
182,471  
176,792  
208,809  
171,178  
212,793  
8,169,179  
8,117,220  
8,104,131  
8,932,455  
9,332,524  
1,019,735  
1,099,241  
1,223,930  
1,302,844  
1,410,277  
2,645,710  
2,654,199  
2,758,831  
2,780,635  
3,373,225  
1,615,290  
1,631,874  
1,648,098  
1,663,607  
1,644,319  
1,911,311  
1,758,561  
1,488,339  
1,810,627  
1,847,241  
772,209  
772,928  
788,014  
1,151,517  
768,505  
204,926  
152,715  
196,919  
223,225  
288,957  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
47,701  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,169,969  
20,179,903  
20,289,452  
21,402,028  
21,303,897  
12,452,769  
12,653,020  
12,668,137  
13,543,945  
13,864,774  
9,258,412  
9,590,290  
9,200,827  
9,906,709  
10,120,797  
3,194,357  
3,062,731  
3,467,310  
3,637,236  
3,743,977  
7,717,200  
7,526,883  
7,621,315  
7,858,083  
7,439,123  
7,608,711  
7,418,500  
7,513,484  
7,751,222  
7,324,643  
108,490  
108,383  
107,832  
106,861  
114,479  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0