Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
21,303,897  
22,316,251  
21,832,381  
22,441,783  
21,475,729  
11,971,373  
12,311,273  
11,772,282  
12,351,325  
11,604,934  
1,059,308  
1,344,043  
1,677,717  
1,812,908  
1,445,297  
1,187,418  
1,256,932  
1,044,700  
1,170,134  
973,707  
5,448,458  
5,405,172  
4,999,641  
4,975,806  
5,259,233  
4,063,396  
4,061,296  
3,788,614  
4,130,108  
3,662,855  
212,793  
243,831  
261,610  
262,370  
263,842  
9,332,524  
10,004,978  
10,060,099  
10,090,458  
9,870,795  
1,410,277  
1,530,633  
1,622,282  
1,773,076  
1,792,987  
3,373,225  
3,341,630  
3,377,227  
3,401,995  
3,290,041  
1,644,319  
1,681,779  
1,691,587  
1,695,618  
1,052,789  
1,847,241  
1,809,457  
1,642,703  
1,530,401  
2,137,473  
768,505  
1,334,482  
1,411,325  
1,331,565  
1,250,729  
288,957  
306,997  
314,975  
357,801  
346,775  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
21,303,897  
22,316,251  
21,832,381  
22,441,783  
21,475,729  
13,864,774  
14,671,205  
14,326,295  
14,990,014  
14,235,046  
10,120,797  
10,937,745  
9,585,779  
10,411,943  
10,397,112  
3,743,977  
3,733,461  
4,740,516  
4,578,071  
3,837,934  
7,439,123  
7,645,046  
7,506,085  
7,451,769  
7,240,683  
7,324,643  
7,530,406  
7,344,441  
7,290,055  
7,070,931  
114,479  
114,640  
161,644  
161,714  
169,752  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0