Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
22,441,783  
21,475,729  
20,656,525  
20,762,802  
21,893,935  
12,351,325  
11,604,934  
10,654,210  
10,763,737  
11,541,245  
1,812,908  
1,445,297  
1,666,544  
1,134,612  
1,577,005  
1,170,134  
973,707  
814,832  
833,983  
422,756  
4,975,806  
5,259,233  
4,883,956  
5,696,524  
6,448,377  
4,130,108  
3,662,855  
3,057,706  
2,850,424  
2,770,530  
262,370  
263,842  
231,172  
248,194  
322,576  
10,090,458  
9,870,795  
10,002,315  
9,999,065  
10,352,691  
1,773,076  
1,792,987  
1,874,650  
1,922,595  
2,179,793  
3,401,995  
3,290,041  
3,403,478  
3,349,532  
3,356,393  
1,695,618  
1,052,789  
1,117,646  
1,144,720  
1,151,144  
1,530,401  
2,137,473  
1,986,963  
2,034,851  
2,008,667  
1,331,565  
1,250,729  
1,297,636  
1,240,943  
1,402,574  
357,801  
346,775  
321,942  
306,424  
254,119  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
22,441,783  
21,475,729  
20,656,525  
20,762,802  
21,893,935  
14,990,014  
14,235,046  
13,574,616  
13,501,625  
14,622,558  
10,411,943  
10,397,112  
9,619,538  
9,746,427  
10,733,400  
4,578,071  
3,837,934  
3,955,078  
3,755,199  
3,889,159  
7,451,769  
7,240,683  
7,081,909  
7,261,177  
7,271,377  
7,290,055  
7,070,931  
6,892,724  
7,072,461  
7,016,053  
161,714  
169,752  
189,185  
188,716  
255,324  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0