Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VCG: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,289,452  
21,402,028  
21,303,897  
22,316,251  
21,832,381  
12,185,321  
12,469,573  
11,971,373  
12,311,273  
11,772,282  
916,543  
2,158,875  
1,059,308  
1,344,043  
1,677,717  
1,921,796  
1,292,587  
1,187,418  
1,256,932  
1,044,700  
5,512,988  
5,574,337  
5,448,458  
5,405,172  
4,999,641  
3,625,185  
3,272,597  
4,063,396  
4,061,296  
3,788,614  
208,809  
171,178  
212,793  
243,831  
261,610  
8,104,131  
8,932,455  
9,332,524  
10,004,978  
10,060,099  
1,223,930  
1,302,844  
1,410,277  
1,530,633  
1,622,282  
2,758,831  
2,780,635  
3,373,225  
3,341,630  
3,377,227  
1,648,098  
1,663,607  
1,644,319  
1,681,779  
1,691,587  
1,488,339  
1,810,627  
1,847,241  
1,809,457  
1,642,703  
788,014  
1,151,517  
768,505  
1,334,482  
1,411,325  
196,919  
223,225  
288,957  
306,997  
314,975  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,289,452  
21,402,028  
21,303,897  
22,316,251  
21,832,381  
12,668,137  
13,543,945  
13,864,774  
14,671,205  
14,326,295  
9,200,827  
9,906,709  
10,120,797  
10,937,745  
9,585,779  
3,467,310  
3,637,236  
3,743,977  
3,733,461  
4,740,516  
7,621,315  
7,858,083  
7,439,123  
7,645,046  
7,506,085  
7,513,484  
7,751,222  
7,324,643  
7,530,406  
7,344,441  
107,832  
106,861  
114,479  
114,640  
161,644  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0