Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,107,967  
2,666,060  
3,140,260  
2,789,367  
2,560,660  
2,323,109  
1,866,787  
2,323,304  
1,970,508  
1,774,970  
1,578,464  
865,118  
1,614,296  
1,473,682  
743,037  
422,500  
698,500  
445,000  
80,000  
595,000  
31,676  
35,818  
57,038  
53,150  
69,193  
279,747  
255,145  
192,958  
354,516  
362,702  
10,721  
12,206  
14,012  
9,160  
5,037  
784,858  
799,273  
816,956  
818,859  
785,690  
281  
281  
787  
787  
787  
630,467  
648,985  
666,254  
531,357  
540,254  
0  
0  
0  
0  
0  
71,975  
71,902  
69,877  
210,672  
167,181  
0  
0  
0  
0  
0  
82,135  
78,104  
80,037  
76,043  
77,468  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,107,967  
2,666,060  
3,140,260  
2,789,367  
2,560,660  
927,260  
553,698  
990,163  
866,160  
742,684  
925,880  
552,025  
988,305  
864,117  
740,487  
1,380  
1,674  
1,858  
2,043  
2,197  
2,180,707  
2,112,362  
2,150,097  
1,923,207  
1,817,976  
2,180,707  
2,112,362  
2,150,097  
1,923,207  
1,817,976  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0