Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,666,060  
3,140,260  
2,789,367  
2,560,660  
2,450,279  
1,866,787  
2,323,304  
1,970,508  
1,774,970  
1,703,821  
865,118  
1,614,296  
1,473,682  
743,037  
539,488  
698,500  
445,000  
80,000  
595,000  
772,500  
35,818  
57,038  
53,150  
69,193  
46,733  
255,145  
192,958  
354,516  
362,702  
342,641  
12,206  
14,012  
9,160  
5,037  
2,459  
799,273  
816,956  
818,859  
785,690  
746,458  
281  
787  
787  
787  
676  
648,985  
666,254  
531,357  
540,254  
543,771  
0  
0  
0  
0  
0  
71,902  
69,877  
210,672  
167,181  
158,428  
0  
0  
0  
0  
0  
78,104  
80,037  
76,043  
77,468  
43,583  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,666,060  
3,140,260  
2,789,367  
2,560,660  
2,450,279  
553,698  
990,163  
866,160  
742,684  
684,144  
552,025  
988,305  
864,117  
740,487  
623,262  
1,674  
1,858  
2,043  
2,197  
60,881  
2,112,362  
2,150,097  
1,923,207  
1,817,976  
1,766,135  
2,112,362  
2,150,097  
1,923,207  
1,817,976  
1,766,135  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0