Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,789,367  
2,560,660  
2,450,279  
2,529,460  
2,227,366  
1,970,508  
1,774,970  
1,703,821  
1,774,965  
1,479,731  
1,473,682  
743,037  
539,488  
1,425,460  
332,027  
80,000  
595,000  
772,500  
0  
640,000  
53,150  
69,193  
46,733  
57,468  
56,144  
354,516  
362,702  
342,641  
291,532  
448,775  
9,160  
5,037  
2,459  
505  
2,786  
818,859  
785,690  
746,458  
754,495  
747,635  
787  
787  
676  
511  
1,075  
531,357  
540,254  
543,771  
558,556  
584,083  
0  
0  
0  
0  
0  
210,672  
167,181  
158,428  
149,981  
136,358  
0  
0  
0  
0  
0  
76,043  
77,468  
43,583  
45,448  
26,119  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,789,367  
2,560,660  
2,450,279  
2,529,460  
2,227,366  
866,160  
742,684  
684,144  
760,764  
662,073  
864,117  
740,487  
623,262  
695,199  
590,516  
2,043  
2,197  
60,881  
65,566  
71,557  
1,923,207  
1,817,976  
1,766,135  
1,768,696  
1,565,293  
1,923,207  
1,817,976  
1,766,135  
1,768,696  
1,565,293  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0