Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,713,508  
3,583,343  
3,215,036  
3,107,967  
2,666,060  
1,001,433  
2,829,758  
2,446,454  
2,323,109  
1,866,787  
360,675  
2,495,715  
1,082,371  
1,578,464  
865,118  
100,000  
0  
977,000  
422,500  
698,500  
218,119  
43,705  
33,792  
31,676  
35,818  
312,469  
276,210  
328,963  
279,747  
255,145  
10,169  
14,127  
24,328  
10,721  
12,206  
712,075  
753,586  
768,582  
784,858  
799,273  
0  
199  
199  
281  
281  
652,333  
666,555  
610,847  
630,467  
648,985  
0  
0  
0  
0  
0  
1,451  
8,261  
78,010  
71,975  
71,902  
0  
0  
0  
0  
0  
58,291  
78,570  
79,527  
82,135  
78,104  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,713,508  
3,583,343  
3,215,036  
3,107,967  
2,666,060  
802,226  
2,818,126  
907,601  
927,260  
553,698  
796,219  
2,812,041  
906,405  
925,880  
552,025  
6,007  
6,085  
1,195  
1,380  
1,674  
911,281  
765,217  
2,307,435  
2,180,707  
2,112,362  
911,281  
765,217  
2,307,435  
2,180,707  
2,112,362  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0