Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,216,637  
1,999,321  
1,797,022  
1,713,508  
3,583,343  
1,571,368  
1,336,393  
1,112,073  
1,001,433  
2,829,758  
195,174  
534,239  
443,687  
360,675  
2,495,715  
0  
100,000  
100,000  
100,000  
0  
1,095,156  
474,228  
263,193  
218,119  
43,705  
271,748  
218,037  
295,181  
312,469  
276,210  
9,290  
9,889  
10,013  
10,169  
14,127  
645,268  
662,928  
684,949  
712,075  
753,586  
5  
5  
257  
0  
199  
595,439  
612,263  
632,467  
652,333  
666,555  
0  
0  
0  
0  
0  
4,331  
3,863  
2,518  
1,451  
8,261  
0  
0  
0  
0  
0  
45,493  
46,797  
49,706  
58,291  
78,570  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,216,637  
1,999,321  
1,797,022  
1,713,508  
3,583,343  
814,442  
804,828  
737,761  
802,226  
2,818,126  
807,943  
799,758  
732,468  
796,219  
2,812,041  
6,500  
5,070  
5,293  
6,007  
6,085  
1,402,194  
1,194,493  
1,059,261  
911,281  
765,217  
1,402,194  
1,194,493  
1,059,261  
911,281  
765,217  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0