Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,140,260  
2,789,367  
2,560,660  
2,450,279  
2,529,460  
2,323,304  
1,970,508  
1,774,970  
1,703,821  
1,774,965  
1,614,296  
1,473,682  
743,037  
539,488  
1,425,460  
445,000  
80,000  
595,000  
772,500  
0  
57,038  
53,150  
69,193  
46,733  
57,468  
192,958  
354,516  
362,702  
342,641  
291,532  
14,012  
9,160  
5,037  
2,459  
505  
816,956  
818,859  
785,690  
746,458  
754,495  
787  
787  
787  
676  
511  
666,254  
531,357  
540,254  
543,771  
558,556  
0  
0  
0  
0  
0  
69,877  
210,672  
167,181  
158,428  
149,981  
0  
0  
0  
0  
0  
80,037  
76,043  
77,468  
43,583  
45,448  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,140,260  
2,789,367  
2,560,660  
2,450,279  
2,529,460  
990,163  
866,160  
742,684  
684,144  
760,764  
988,305  
864,117  
740,487  
623,262  
695,199  
1,858  
2,043  
2,197  
60,881  
65,566  
2,150,097  
1,923,207  
1,817,976  
1,766,135  
1,768,696  
2,150,097  
1,923,207  
1,817,976  
1,766,135  
1,768,696  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0