Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,560,660  
2,450,279  
2,529,460  
2,227,366  
2,347,286  
1,774,970  
1,703,821  
1,774,965  
1,479,731  
1,601,538  
743,037  
539,488  
1,425,460  
332,027  
135,761  
595,000  
772,500  
0  
640,000  
879,000  
69,193  
46,733  
57,468  
56,144  
76,845  
362,702  
342,641  
291,532  
448,775  
507,616  
5,037  
2,459  
505  
2,786  
2,316  
785,690  
746,458  
754,495  
747,635  
745,748  
787  
676  
511  
1,075  
483  
540,254  
543,771  
558,556  
584,083  
587,270  
0  
0  
0  
0  
0  
167,181  
158,428  
149,981  
136,358  
125,718  
0  
0  
0  
0  
0  
77,468  
43,583  
45,448  
26,119  
32,276  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,560,660  
2,450,279  
2,529,460  
2,227,366  
2,347,286  
742,684  
684,144  
760,764  
662,073  
828,594  
740,487  
623,262  
695,199  
590,516  
752,363  
2,197  
60,881  
65,566  
71,557  
76,231  
1,817,976  
1,766,135  
1,768,696  
1,565,293  
1,518,692  
1,817,976  
1,766,135  
1,768,696  
1,565,293  
1,518,692  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0