Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,140,377  
2,216,637  
1,999,321  
1,797,022  
1,713,508  
1,516,441  
1,571,368  
1,336,393  
1,112,073  
1,001,433  
87,674  
195,174  
534,239  
443,687  
360,675  
0  
0  
100,000  
100,000  
100,000  
1,118,672  
1,095,156  
474,228  
263,193  
218,119  
300,361  
271,748  
218,037  
295,181  
312,469  
9,734  
9,290  
9,889  
10,013  
10,169  
623,936  
645,268  
662,928  
684,949  
712,075  
5  
5  
5  
257  
0  
578,664  
595,439  
612,263  
632,467  
652,333  
0  
0  
0  
0  
0  
1,922  
4,331  
3,863  
2,518  
1,451  
0  
0  
0  
0  
0  
43,345  
45,493  
46,797  
49,706  
58,291  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,140,377  
2,216,637  
1,999,321  
1,797,022  
1,713,508  
633,619  
814,442  
804,828  
737,761  
802,226  
628,358  
807,943  
799,758  
732,468  
796,219  
5,262  
6,500  
5,070  
5,293  
6,007  
1,506,758  
1,402,194  
1,194,493  
1,059,261  
911,281  
1,506,758  
1,402,194  
1,194,493  
1,059,261  
911,281  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0