Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa (VCF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,797,022  
1,713,508  
3,583,343  
3,215,036  
3,107,967  
1,112,073  
1,001,433  
2,829,758  
2,446,454  
2,323,109  
443,687  
360,675  
2,495,715  
1,082,371  
1,578,464  
100,000  
100,000  
0  
977,000  
422,500  
263,193  
218,119  
43,705  
33,792  
31,676  
295,181  
312,469  
276,210  
328,963  
279,747  
10,013  
10,169  
14,127  
24,328  
10,721  
684,949  
712,075  
753,586  
768,582  
784,858  
257  
0  
199  
199  
281  
632,467  
652,333  
666,555  
610,847  
630,467  
0  
0  
0  
0  
0  
2,518  
1,451  
8,261  
78,010  
71,975  
0  
0  
0  
0  
0  
49,706  
58,291  
78,570  
79,527  
82,135  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,797,022  
1,713,508  
3,583,343  
3,215,036  
3,107,967  
737,761  
802,226  
2,818,126  
907,601  
927,260  
732,468  
796,219  
2,812,041  
906,405  
925,880  
5,293  
6,007  
6,085  
1,195  
1,380  
1,059,261  
911,281  
765,217  
2,307,435  
2,180,707  
1,059,261  
911,281  
765,217  
2,307,435  
2,180,707  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0