Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
689,273  
796,227  
814,621  
687,042  
701,900  
603,531  
711,630  
729,619  
597,108  
634,264  
55,820  
41,655  
36,952  
36,024  
49,089  
1,500  
31,500  
33,700  
51,700  
21,500  
471,174  
589,459  
597,110  
441,012  
503,212  
70,490  
44,722  
56,533  
62,375  
55,664  
4,548  
4,293  
5,323  
5,997  
4,799  
85,742  
84,598  
85,002  
89,934  
67,636  
361  
361  
255  
255  
255  
69,185  
69,568  
71,579  
68,718  
49,659  
0  
0  
0  
0  
0  
207  
129  
129  
635  
475  
125  
125  
250  
250  
250  
15,864  
14,415  
12,790  
20,075  
16,996  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
689,273  
796,227  
814,621  
687,042  
701,900  
533,929  
635,417  
658,328  
527,435  
596,083  
523,017  
621,616  
644,527  
512,106  
587,333  
10,912  
13,801  
13,801  
15,329  
8,750  
155,345  
160,811  
156,293  
159,606  
105,816  
155,345  
160,811  
156,293  
159,606  
105,816  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0