Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
761,346  
739,000  
689,273  
796,227  
814,621  
658,926  
654,847  
603,531  
711,630  
729,619  
28,237  
33,680  
55,820  
41,655  
36,952  
7,200  
7,200  
1,500  
31,500  
33,700  
476,059  
494,023  
471,174  
589,459  
597,110  
139,214  
112,739  
70,490  
44,722  
56,533  
8,216  
7,205  
4,548  
4,293  
5,323  
102,421  
84,153  
85,742  
84,598  
85,002  
296  
373  
361  
361  
255  
72,011  
66,834  
69,185  
69,568  
71,579  
0  
0  
0  
0  
0  
3,523  
871  
207  
129  
129  
125  
125  
125  
125  
250  
26,466  
15,950  
15,864  
14,415  
12,790  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
761,346  
739,000  
689,273  
796,227  
814,621  
616,496  
581,660  
533,929  
635,417  
658,328  
608,473  
570,748  
523,017  
621,616  
644,527  
8,023  
10,912  
10,912  
13,801  
13,801  
144,850  
157,339  
155,345  
160,811  
156,293  
144,850  
157,339  
155,345  
160,811  
156,293  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0