Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
815,172  
687,042  
701,900  
682,787  
585,019  
730,168  
597,108  
634,264  
602,493  
512,755  
36,952  
36,024  
49,089  
69,635  
25,512  
31,500  
51,700  
21,500  
1,500  
1,500  
600,840  
441,012  
503,212  
443,538  
369,938  
55,552  
62,375  
55,664  
74,016  
102,939  
5,323  
5,997  
4,799  
13,804  
12,866  
85,004  
89,934  
67,636  
80,295  
72,264  
255  
255  
255  
288  
281  
71,560  
68,718  
49,659  
45,265  
43,248  
0  
0  
0  
0  
0  
149  
635  
475  
2,157  
2,282  
250  
250  
250  
250  
250  
12,790  
20,075  
16,996  
32,334  
26,203  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
815,172  
687,042  
701,900  
682,787  
585,019  
658,877  
527,435  
596,083  
584,244  
489,377  
645,076  
512,106  
587,333  
583,619  
488,752  
13,801  
15,329  
8,750  
625  
625  
156,295  
159,606  
105,816  
98,544  
95,642  
156,295  
159,606  
105,816  
98,544  
95,642  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0