Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
739,000  
689,273  
796,227  
814,621  
687,042  
654,847  
603,531  
711,630  
729,619  
597,108  
33,680  
55,820  
41,655  
36,952  
36,024  
7,200  
1,500  
31,500  
33,700  
51,700  
494,023  
471,174  
589,459  
597,110  
441,012  
112,739  
70,490  
44,722  
56,533  
62,375  
7,205  
4,548  
4,293  
5,323  
5,997  
84,153  
85,742  
84,598  
85,002  
89,934  
373  
361  
361  
255  
255  
66,834  
69,185  
69,568  
71,579  
68,718  
0  
0  
0  
0  
0  
871  
207  
129  
129  
635  
125  
125  
125  
250  
250  
15,950  
15,864  
14,415  
12,790  
20,075  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
739,000  
689,273  
796,227  
814,621  
687,042  
581,660  
533,929  
635,417  
658,328  
527,435  
570,748  
523,017  
621,616  
644,527  
512,106  
10,912  
10,912  
13,801  
13,801  
15,329  
157,339  
155,345  
160,811  
156,293  
159,606  
157,339  
155,345  
160,811  
156,293  
159,606  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0