Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
749,344  
761,566  
739,000  
689,273  
796,227  
645,525  
659,987  
654,847  
603,531  
711,630  
22,246  
28,237  
33,680  
55,820  
41,655  
7,200  
7,200  
7,200  
1,500  
31,500  
457,929  
476,059  
494,023  
471,174  
589,459  
148,843  
139,433  
112,739  
70,490  
44,722  
9,308  
9,058  
7,205  
4,548  
4,293  
103,819  
101,578  
84,153  
85,742  
84,598  
296  
296  
373  
361  
361  
75,694  
72,011  
66,834  
69,185  
69,568  
0  
0  
0  
0  
0  
1,375  
3,523  
871  
207  
129  
125  
125  
125  
125  
125  
26,329  
25,624  
15,950  
15,864  
14,415  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
749,344  
761,566  
739,000  
689,273  
796,227  
602,173  
616,716  
581,660  
533,929  
635,417  
594,150  
608,693  
570,748  
523,017  
621,616  
8,023  
8,023  
10,912  
10,912  
13,801  
147,171  
144,850  
157,339  
155,345  
160,811  
147,171  
144,850  
157,339  
155,345  
160,811  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0