Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
682,787  
585,019  
565,654  
561,197  
633,047  
602,493  
512,755  
487,900  
481,957  
550,724  
69,635  
25,512  
28,446  
30,534  
56,064  
1,500  
1,500  
1,500  
3,500  
3,500  
443,538  
369,938  
351,110  
319,884  
353,554  
74,016  
102,939  
93,787  
114,346  
123,152  
13,804  
12,866  
13,058  
13,692  
14,455  
80,295  
72,264  
77,754  
79,240  
82,322  
288  
281  
13,949  
14,004  
13,962  
45,265  
43,248  
45,186  
43,879  
37,530  
0  
0  
0  
0  
0  
2,157  
2,282  
603  
692  
282  
250  
250  
250  
250  
250  
32,334  
26,203  
17,767  
20,415  
30,299  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
682,787  
585,019  
565,654  
561,197  
633,047  
584,244  
489,377  
463,751  
460,627  
541,701  
583,619  
488,752  
462,136  
459,012  
538,415  
625  
625  
1,615  
1,615  
3,286  
98,544  
95,642  
101,904  
100,570  
91,346  
98,544  
95,642  
101,904  
100,570  
91,346  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0