Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
687,042  
701,900  
682,787  
585,019  
565,654  
597,108  
634,264  
602,493  
512,755  
487,900  
36,024  
49,089  
69,635  
25,512  
28,446  
51,700  
21,500  
1,500  
1,500  
1,500  
441,012  
503,212  
443,538  
369,938  
351,110  
62,375  
55,664  
74,016  
102,939  
93,787  
5,997  
4,799  
13,804  
12,866  
13,058  
89,934  
67,636  
80,295  
72,264  
77,754  
255  
255  
288  
281  
13,949  
68,718  
49,659  
45,265  
43,248  
45,186  
0  
0  
0  
0  
0  
635  
475  
2,157  
2,282  
603  
250  
250  
250  
250  
250  
20,075  
16,996  
32,334  
26,203  
17,767  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
687,042  
701,900  
682,787  
585,019  
565,654  
527,435  
596,083  
584,244  
489,377  
463,751  
512,106  
587,333  
583,619  
488,752  
462,136  
15,329  
8,750  
625  
625  
1,615  
159,606  
105,816  
98,544  
95,642  
101,904  
159,606  
105,816  
98,544  
95,642  
101,904  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0