Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (VCC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
701,900  
682,787  
585,019  
565,654  
561,197  
634,264  
602,493  
512,755  
487,900  
481,957  
49,089  
69,635  
25,512  
28,446  
30,534  
21,500  
1,500  
1,500  
1,500  
3,500  
503,212  
443,538  
369,938  
351,110  
319,884  
55,664  
74,016  
102,939  
93,787  
114,346  
4,799  
13,804  
12,866  
13,058  
13,692  
67,636  
80,295  
72,264  
77,754  
79,240  
255  
288  
281  
13,949  
14,004  
49,659  
45,265  
43,248  
45,186  
43,879  
0  
0  
0  
0  
0  
475  
2,157  
2,282  
603  
692  
250  
250  
250  
250  
250  
16,996  
32,334  
26,203  
17,767  
20,415  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
701,900  
682,787  
585,019  
565,654  
561,197  
596,083  
584,244  
489,377  
463,751  
460,627  
587,333  
583,619  
488,752  
462,136  
459,012  
8,750  
625  
625  
1,615  
1,615  
105,816  
98,544  
95,642  
101,904  
100,570  
105,816  
98,544  
95,642  
101,904  
100,570  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0