Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,073,331,964  
1,072,983,278  
995,111,405  
977,681,955  
1,003,905,794  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
10,339,124  
12,792,045  
9,857,302  
12,662,976  
9,656,186  
  Tiền gửi tại NHNN
39,616,873  
10,845,701  
30,488,651  
13,341,730  
27,848,779  
169,677,886  
248,255,997  
152,373,565  
142,502,643  
157,073,981  
4,064,542  
2,653,746  
3,744,047  
8,289,267  
12,497,227  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
95,343  
275,983  
14,493  
0  
945,052  
661,260,823  
622,358,428  
616,408,960  
596,234,984  
568,031,472  
0  
0  
0  
0  
0  
155,710,612  
149,296,310  
159,115,162  
182,871,587  
205,137,354  
2,505,232  
2,477,138  
3,213,660  
3,289,920  
3,398,372  
6,379,677  
6,527,924  
6,140,145  
5,993,507  
6,077,063  
0  
0  
0  
0  
0  
23,681,852  
17,500,006  
13,755,420  
12,495,341  
13,240,308  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,073,331,964  
1,072,983,278  
995,111,405  
977,681,955  
1,003,905,794  
1,000,340,086  
1,009,094,189  
933,584,926  
919,078,771  
947,840,056  
72,991,878  
63,889,089  
61,526,479  
58,603,184  
56,065,738  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
0  
61,731,134  
0  
64,862,756  
53,523,797  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
0  
61,731,134  
0  
64,862,756  
53,523,797  
  Bảo lãnh tín dụng
54,071,051  
54,152,386  
0  
44,987,913  
41,081,989  
  Bảo lãnh vay vốn
272,796  
237,483  
0  
267,466  
282,978  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
58,270,195  
61,831,282  
0  
100,003,635  
76,795,308  
  Cam kết mua ngoại tệ
19,538,526  
12,471,111  
0  
19,345,264  
23,582,419  
  Cam kết bán ngoại tệ
38,731,669  
49,360,171  
0  
80,658,371  
53,212,889  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
58,877,116  
0  
0  
0  
0  
Cam kết khác
297,536  
94,543  
0  
309,479  
303,656