Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
788,169,080  
737,584,857  
679,000,959  
662,324,193  
673,910,104  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
9,692,054  
8,778,862  
8,230,533  
7,642,463  
8,519,334  
  Tiền gửi tại NHNN
17,387,127  
21,083,502  
19,732,309  
13,420,795  
19,715,035  
151,759,427  
106,954,719  
99,792,087  
106,095,611  
130,733,676  
4,241,719  
6,036,729  
8,796,343  
8,233,876  
9,467,305  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
230,658  
156,703  
108,759  
36,020  
628  
452,683,027  
437,976,900  
418,764,081  
401,741,175  
378,541,826  
130,797,691  
135,275,015  
105,702,249  
105,917,551  
108,055,236  
3,624,788  
3,594,152  
3,578,774  
3,568,276  
3,556,747  
5,639,389  
5,054,402  
4,870,123  
4,913,668  
5,039,472  
0  
0  
0  
0  
0  
12,113,200  
12,673,873  
9,425,701  
10,754,758  
10,280,845  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
788,169,080  
737,584,857  
679,000,959  
662,324,193  
673,910,104  
738,874,229  
690,048,006  
630,424,915  
615,176,422  
627,771,917  
49,151,273  
47,385,253  
48,427,699  
47,003,212  
45,971,309  
  Vốn cổ đông thiểu số
143,578  
151,598  
148,345  
144,559  
166,878