Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
898,484,068  
849,752,472  
794,278,974  
788,169,080  
737,584,857  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
9,252,890  
10,197,518  
8,866,965  
9,692,054  
8,778,862  
  Tiền gửi tại NHNN
26,413,881  
36,549,788  
24,076,718  
17,387,127  
21,083,502  
181,411,196  
143,121,876  
116,799,011  
151,759,427  
106,954,719  
8,350,120  
6,503,770  
10,471,789  
4,241,719  
6,036,729  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
729,633  
405,104  
703,058  
230,658  
156,703  
525,869,255  
513,575,109  
490,076,491  
452,683,027  
437,976,900  
0  
0  
0  
0  
0  
124,515,924  
119,404,934  
122,949,670  
130,797,691  
135,275,015  
3,676,419  
3,662,384  
3,646,690  
3,624,788  
3,594,152  
5,476,421  
5,538,781  
5,550,728  
5,639,389  
5,054,402  
0  
0  
0  
0  
0  
12,788,329  
10,793,208  
11,137,854  
12,113,200  
12,673,873  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
898,484,068  
849,752,472  
794,278,974  
788,169,080  
737,584,857  
844,238,267  
797,642,613  
743,965,779  
738,874,229  
690,048,006  
54,245,801  
52,109,859  
50,313,195  
49,294,851  
47,536,851  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng