Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
974,749,846  
1,003,905,794  
1,035,335,383  
898,484,068  
849,752,472  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
12,658,847  
9,656,186  
10,102,861  
9,252,890  
10,197,518  
  Tiền gửi tại NHNN
11,521,008  
27,848,779  
93,615,618  
26,413,881  
36,549,788  
144,881,811  
157,073,981  
232,921,600  
181,411,196  
143,121,876  
7,027,565  
12,497,227  
9,669,032  
8,350,120  
6,503,770  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
945,052  
832,354  
729,633  
405,104  
591,584,451  
568,031,472  
535,321,403  
525,869,255  
513,575,109  
0  
0  
0  
0  
0  
182,704,149  
205,137,354  
129,952,271  
124,515,924  
119,404,934  
6,554,704  
3,398,372  
3,547,232  
3,676,419  
3,662,384  
5,662,890  
6,077,063  
6,162,232  
5,476,421  
5,538,781  
0  
0  
0  
0  
0  
12,154,421  
13,240,308  
13,210,780  
12,788,329  
10,793,208  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
974,749,846  
1,003,905,794  
1,035,335,383  
898,484,068  
849,752,472  
917,659,576  
947,840,056  
981,268,681  
844,238,267  
797,642,613  
57,090,270  
56,065,738  
54,066,702  
54,245,801  
52,109,859  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng