Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
794,278,974  
788,169,080  
737,584,857  
679,000,959  
662,324,193  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
8,866,965  
9,692,054  
8,778,862  
8,230,533  
7,642,463  
  Tiền gửi tại NHNN
24,076,718  
17,387,127  
21,083,502  
19,732,309  
13,420,795  
116,799,011  
151,759,427  
106,954,719  
99,792,087  
106,095,611  
10,471,789  
4,241,719  
6,036,729  
8,796,343  
8,233,876  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
703,058  
230,658  
156,703  
108,759  
36,020  
490,076,491  
452,683,027  
437,976,900  
418,764,081  
401,741,175  
122,949,670  
130,797,691  
135,275,015  
105,702,249  
105,917,551  
3,646,690  
3,624,788  
3,594,152  
3,578,774  
3,568,276  
5,550,728  
5,639,389  
5,054,402  
4,870,123  
4,913,668  
0  
0  
0  
0  
0  
11,137,854  
12,113,200  
12,673,873  
9,425,701  
10,754,758  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
794,278,974  
788,169,080  
737,584,857  
679,000,959  
662,324,193  
743,965,779  
738,874,229  
690,048,006  
630,424,915  
615,176,422  
50,165,955  
49,151,273  
47,385,253  
48,427,699  
47,003,212  
  Vốn cổ đông thiểu số
147,240  
143,578  
151,598  
148,345  
144,559