Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,035,335,383  
898,484,068  
849,752,472  
794,278,974  
788,169,080  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
10,102,861  
9,252,890  
10,197,518  
8,866,965  
9,692,054  
  Tiền gửi tại NHNN
93,615,618  
26,413,881  
36,549,788  
24,076,718  
17,387,127  
232,921,600  
181,411,196  
143,121,876  
116,799,011  
151,759,427  
9,669,032  
8,350,120  
6,503,770  
10,471,789  
4,241,719  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
832,354  
729,633  
405,104  
703,058  
230,658  
535,321,403  
525,869,255  
513,575,109  
490,076,491  
452,683,027  
0  
0  
0  
0  
0  
129,952,271  
124,515,924  
119,404,934  
122,949,670  
130,797,691  
3,547,232  
3,676,419  
3,662,384  
3,646,690  
3,624,788  
6,162,232  
5,476,421  
5,538,781  
5,550,728  
5,639,389  
0  
0  
0  
0  
0  
13,210,780  
12,788,329  
10,793,208  
11,137,854  
12,113,200  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,035,335,383  
898,484,068  
849,752,472  
794,278,974  
788,169,080  
981,268,681  
844,238,267  
797,642,613  
743,965,779  
738,874,229  
54,066,702  
54,245,801  
52,109,859  
50,313,195  
49,294,851  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng