Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
849,297,855  
794,278,974  
788,169,080  
735,617,586  
677,563,559  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
10,197,518  
8,866,965  
9,692,054  
8,777,898  
8,228,552  
  Tiền gửi tại NHNN
36,549,788  
24,076,718  
17,387,127  
21,083,181  
19,731,988  
142,356,897  
116,799,011  
151,759,427  
108,464,540  
101,293,806  
6,503,770  
10,471,789  
4,241,719  
5,020,485  
7,993,931  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
405,104  
703,058  
230,658  
156,703  
108,759  
513,575,109  
490,076,491  
452,683,027  
434,611,661  
415,740,821  
0  
0  
0  
0  
0  
119,404,934  
122,949,670  
130,797,691  
135,172,167  
105,570,090  
3,662,384  
3,646,690  
3,624,788  
5,339,786  
5,339,786  
5,538,781  
5,550,728  
5,639,389  
4,810,393  
4,619,037  
0  
0  
0  
0  
0  
11,103,570  
11,137,854  
12,113,200  
12,180,772  
8,936,789  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
849,297,855  
794,278,974  
788,169,080  
735,617,586  
677,563,559  
797,187,996  
743,965,779  
738,874,229  
689,068,325  
629,936,441  
52,109,859  
50,313,195  
49,294,851  
46,549,261  
47,627,118  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng