Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
846,824,319  
794,278,974  
788,169,080  
737,584,857  
679,000,959  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
10,197,095  
8,866,965  
9,692,054  
8,778,862  
8,230,533  
  Tiền gửi tại NHNN
36,549,466  
24,076,718  
17,387,127  
21,083,502  
19,732,309  
144,098,889  
116,799,011  
151,759,427  
106,954,719  
99,792,087  
5,371,635  
10,471,789  
4,241,719  
6,036,729  
8,796,343  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
405,104  
703,058  
230,658  
156,703  
108,759  
509,571,775  
490,076,491  
452,683,027  
437,976,900  
418,764,081  
 
 
 
 
 
119,323,244  
122,949,670  
130,797,691  
135,275,015  
105,702,249  
5,254,693  
3,646,690  
3,624,788  
3,594,152  
3,578,774  
5,289,667  
5,550,728  
5,639,389  
5,054,402  
4,870,123  
0  
0  
0  
0  
0  
10,762,751  
11,137,854  
12,113,200  
12,673,873  
9,425,701  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
846,824,319  
794,278,974  
788,169,080  
737,584,857  
679,000,959  
795,977,162  
743,965,779  
738,874,229  
690,048,006  
630,424,915  
50,847,157  
50,165,955  
49,151,273  
47,385,253  
48,427,699  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
147,240  
143,578  
151,598  
148,345  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng