Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
417,539  
436,407  
422,275  
357,148  
377,874  
336,750  
350,457  
335,565  
271,495  
294,290  
19,159  
23,039  
58,894  
82,635  
27,848  
0  
0  
0  
0  
0  
128,648  
133,792  
138,649  
31,461  
112,896  
184,100  
190,183  
137,274  
149,588  
151,392  
4,843  
3,443  
748  
7,812  
2,155  
80,789  
85,951  
86,710  
85,652  
83,583  
0  
0  
0  
0  
0  
77,658  
79,506  
84,213  
73,386  
78,971  
0  
0  
0  
0  
0  
1,133  
3,962  
0  
10,448  
2,236  
0  
0  
0  
0  
0  
1,998  
2,483  
2,497  
1,818  
2,377  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
417,539  
436,407  
422,275  
357,148  
377,874  
178,250  
203,969  
154,705  
112,078  
151,636  
178,250  
203,969  
154,705  
112,078  
151,636  
0  
0  
0  
0  
0  
239,290  
232,438  
267,570  
245,070  
226,238  
239,290  
232,438  
267,570  
245,070  
226,238  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0