Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
329,861  
322,276  
303,571  
306,845  
308,358  
242,776  
236,452  
221,810  
230,636  
228,694  
61,163  
46,456  
52,677  
13,277  
88,858  
0  
0  
0  
0  
0  
35,544  
66,547  
51,551  
72,900  
56,021  
144,010  
121,348  
116,477  
142,445  
83,581  
2,059  
2,100  
1,105  
2,013  
233  
87,085  
85,824  
81,761  
76,210  
79,664  
0  
0  
0  
0  
0  
76,402  
82,557  
67,639  
71,903  
77,019  
0  
0  
0  
0  
0  
8,452  
852  
12,764  
2,826  
953  
0  
0  
0  
0  
0  
2,231  
2,415  
1,357  
1,482  
1,693  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
329,861  
322,276  
303,571  
306,845  
308,358  
110,040  
93,447  
79,494  
86,316  
105,875  
110,040  
93,447  
79,494  
86,316  
105,875  
0  
0  
0  
0  
0  
219,821  
228,829  
224,077  
220,530  
202,483  
219,821  
228,829  
224,077  
220,530  
202,483  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0