Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
436,407  
422,275  
357,148  
377,874  
329,861  
350,457  
335,565  
271,495  
294,290  
242,776  
23,039  
58,894  
82,635  
27,848  
61,163  
0  
0  
0  
0  
0  
133,792  
138,649  
31,461  
112,896  
35,544  
190,183  
137,274  
149,588  
151,392  
144,010  
3,443  
748  
7,812  
2,155  
2,059  
85,951  
86,710  
85,652  
83,583  
87,085  
0  
0  
0  
0  
0  
79,506  
84,213  
73,386  
78,971  
76,402  
0  
0  
0  
0  
0  
3,962  
0  
10,448  
2,236  
8,452  
0  
0  
0  
0  
0  
2,483  
2,497  
1,818  
2,377  
2,231  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
436,407  
422,275  
357,148  
377,874  
329,861  
203,969  
154,705  
112,078  
151,636  
110,040  
203,969  
154,705  
112,078  
151,636  
110,040  
0  
0  
0  
0  
0  
232,438  
267,570  
245,070  
226,238  
219,821  
232,438  
267,570  
245,070  
226,238  
219,821  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0