Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
303,571  
306,845  
308,358  
346,710  
433,023  
221,810  
230,636  
228,694  
258,302  
344,167  
52,677  
13,277  
88,858  
70,869  
29,654  
0  
0  
0  
0  
0  
51,551  
72,900  
56,021  
21,414  
142,620  
116,477  
142,445  
83,581  
164,173  
170,570  
1,105  
2,013  
233  
1,846  
1,322  
81,761  
76,210  
79,664  
88,409  
88,856  
0  
0  
0  
0  
0  
67,639  
71,903  
77,019  
85,277  
86,765  
0  
0  
0  
0  
0  
12,764  
2,826  
953  
953  
1,418  
0  
0  
0  
0  
0  
1,357  
1,482  
1,693  
2,179  
674  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
303,571  
306,845  
308,358  
346,710  
433,023  
79,494  
86,316  
105,875  
122,293  
214,936  
79,494  
86,316  
105,875  
122,293  
214,936  
0  
0  
0  
0  
0  
224,077  
220,530  
202,483  
224,418  
218,087  
224,077  
220,530  
202,483  
224,418  
218,087  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0