Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
422,275  
357,148  
377,874  
329,861  
322,276  
335,565  
271,495  
294,290  
242,776  
236,452  
58,894  
82,635  
27,848  
61,163  
46,456  
0  
0  
0  
0  
0  
138,649  
31,461  
112,896  
35,544  
66,547  
137,274  
149,588  
151,392  
144,010  
121,348  
748  
7,812  
2,155  
2,059  
2,100  
86,710  
85,652  
83,583  
87,085  
85,824  
0  
0  
0  
0  
0  
84,213  
73,386  
78,971  
76,402  
82,557  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,448  
2,236  
8,452  
852  
0  
0  
0  
0  
0  
2,497  
1,818  
2,377  
2,231  
2,415  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
422,275  
357,148  
377,874  
329,861  
322,276  
154,705  
112,078  
151,636  
110,040  
93,447  
154,705  
112,078  
151,636  
110,040  
93,447  
0  
0  
0  
0  
0  
267,570  
245,070  
226,238  
219,821  
228,829  
267,570  
245,070  
226,238  
219,821  
228,829  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0