Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
612,602  
417,539  
436,407  
422,275  
357,148  
534,926  
336,750  
350,457  
335,565  
271,495  
8,937  
19,159  
23,039  
58,894  
82,635  
0  
0  
0  
0  
0  
235,479  
128,648  
133,792  
138,649  
31,461  
277,474  
184,100  
190,183  
137,274  
149,588  
13,035  
4,843  
3,443  
748  
7,812  
77,676  
80,789  
85,951  
86,710  
85,652  
0  
0  
0  
0  
0  
72,673  
77,658  
79,506  
84,213  
73,386  
0  
0  
0  
0  
0  
1,590  
1,133  
3,962  
0  
10,448  
0  
0  
0  
0  
0  
3,413  
1,998  
2,483  
2,497  
1,818  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
612,602  
417,539  
436,407  
422,275  
357,148  
368,442  
178,250  
203,969  
154,705  
112,078  
368,442  
178,250  
203,969  
154,705  
112,078  
0  
0  
0  
0  
0  
244,160  
239,290  
232,438  
267,570  
245,070  
244,160  
239,290  
232,438  
267,570  
245,070  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0