Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL (VCA: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
560,134  
518,620  
611,006  
612,602  
417,539  
449,652  
406,956  
526,511  
534,926  
336,750  
9,574  
13,390  
8,870  
8,937  
19,159  
0  
0  
0  
0  
0  
158,337  
157,464  
140,677  
235,479  
128,648  
267,650  
225,766  
359,059  
277,474  
184,100  
14,090  
10,335  
17,905  
13,035  
4,843  
110,482  
111,664  
84,496  
77,676  
80,789  
0  
0  
0  
0  
0  
62,402  
67,756  
73,362  
72,673  
77,658  
0  
0  
0  
0  
0  
39,936  
37,022  
4,358  
1,590  
1,133  
0  
0  
0  
0  
0  
8,144  
6,886  
6,775  
3,413  
1,998  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
560,134  
518,620  
611,006  
612,602  
417,539  
341,834  
274,276  
361,183  
368,442  
178,250  
341,834  
274,276  
361,183  
368,442  
178,250  
0  
0  
0  
0  
0  
218,299  
244,344  
249,823  
244,160  
239,290  
218,299  
244,344  
249,823  
244,160  
239,290  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0