Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VC9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,272,482  
1,274,158  
1,293,982  
1,340,439  
1,398,386  
1,080,012  
1,080,548  
1,088,900  
1,143,922  
1,189,931  
45,159  
53,170  
40,469  
80,621  
44,337  
467  
440  
440  
440  
440  
616,633  
570,466  
567,983  
558,981  
512,277  
407,852  
443,111  
460,747  
481,674  
626,038  
9,901  
13,361  
19,261  
22,206  
6,839  
192,470  
193,611  
205,082  
196,517  
208,455  
0  
0  
0  
0  
0  
86,902  
75,593  
59,418  
59,594  
72,400  
72,850  
89,687  
122,868  
124,725  
126,602  
0  
0  
0  
0  
249  
314  
314  
314  
550  
550  
32,404  
28,017  
22,483  
11,649  
8,655  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,272,482  
1,274,158  
1,293,982  
1,340,439  
1,398,386  
1,087,622  
1,091,798  
1,114,858  
1,145,893  
1,210,487  
1,026,276  
1,011,374  
977,613  
1,007,752  
1,068,867  
61,345  
80,424  
137,245  
138,142  
141,620  
184,861  
182,360  
179,124  
194,546  
186,265  
184,861  
182,360  
179,124  
194,546  
186,265  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
1,634