Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VC9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,446,642  
1,573,303  
1,499,538  
1,558,389  
1,681,966  
1,355,662  
1,445,953  
1,374,789  
1,434,362  
1,551,941  
9,116  
92,523  
28,622  
36,144  
30,035  
2,000  
5,000  
7,000  
7,000  
7,000  
797,864  
798,387  
827,256  
843,835  
831,910  
533,488  
546,304  
508,484  
544,607  
678,569  
13,194  
3,740  
3,428  
2,776  
4,428  
90,980  
127,349  
124,748  
124,027  
130,025  
0  
0  
0  
0  
0  
45,566  
47,220  
48,083  
48,177  
53,782  
33,916  
65,365  
65,860  
66,355  
66,845  
0  
0  
0  
0  
0  
314  
314  
314  
314  
314  
11,184  
14,450  
10,491  
9,181  
9,085  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,446,642  
1,573,303  
1,499,538  
1,558,389  
1,681,966  
1,271,773  
1,387,986  
1,317,399  
1,378,961  
1,504,971  
1,270,797  
1,172,891  
1,101,406  
1,163,199  
1,288,876  
976  
215,095  
215,993  
215,762  
216,095  
174,869  
185,317  
182,139  
179,428  
176,995  
174,869  
185,317  
182,139  
179,428  
176,995  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0