Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VC9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,558,389  
1,681,966  
1,684,398  
1,466,076  
1,330,607  
1,434,362  
1,551,941  
1,539,863  
1,315,053  
1,174,599  
36,144  
30,035  
107,205  
42,222  
53,724  
7,000  
7,000  
7,000  
34,700  
6,467  
843,835  
831,910  
734,486  
742,798  
677,706  
544,607  
678,569  
675,776  
484,678  
421,248  
2,776  
4,428  
15,396  
10,654  
15,453  
124,027  
130,025  
144,535  
151,024  
156,009  
0  
0  
0  
0  
0  
48,177  
53,782  
56,094  
58,641  
58,081  
66,355  
66,845  
67,329  
67,824  
68,319  
0  
0  
0  
0  
0  
314  
314  
314  
314  
314  
9,181  
9,085  
20,798  
24,245  
29,294  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,558,389  
1,681,966  
1,684,398  
1,466,076  
1,330,607  
1,378,961  
1,504,971  
1,494,007  
1,279,797  
1,149,077  
1,163,199  
1,288,876  
1,441,572  
1,227,081  
1,096,360  
215,762  
216,095  
52,434  
52,716  
52,716  
179,428  
176,995  
190,392  
186,279  
181,530  
179,428  
176,995  
190,392  
186,279  
181,530  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0