Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VC9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,323,420  
1,374,310  
1,272,482  
1,274,158  
1,293,982  
1,156,083  
1,181,548  
1,080,012  
1,080,548  
1,088,900  
43,487  
75,667  
45,159  
53,170  
40,469  
1,467  
467  
467  
440  
440  
650,996  
598,856  
616,633  
570,466  
567,983  
435,786  
484,055  
407,852  
443,111  
460,747  
24,346  
22,503  
9,901  
13,361  
19,261  
167,337  
192,762  
192,470  
193,611  
205,082  
0  
0  
0  
0  
0  
57,742  
58,450  
86,902  
75,593  
59,418  
68,809  
69,293  
72,850  
89,687  
122,868  
0  
0  
0  
0  
0  
314  
314  
314  
314  
314  
40,472  
64,705  
32,404  
28,017  
22,483  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,323,420  
1,374,310  
1,272,482  
1,274,158  
1,293,982  
1,143,316  
1,182,935  
1,087,622  
1,091,798  
1,114,858  
1,090,266  
1,130,039  
1,026,276  
1,011,374  
977,613  
53,050  
52,896  
61,345  
80,424  
137,245  
180,104  
191,374  
184,861  
182,360  
179,124  
180,104  
191,374  
184,861  
182,360  
179,124  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0