Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VC9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,374,310  
1,272,482  
1,274,158  
1,293,982  
1,340,439  
1,181,548  
1,080,012  
1,080,548  
1,088,900  
1,143,922  
75,667  
45,159  
53,170  
40,469  
80,621  
467  
467  
440  
440  
440  
598,856  
616,633  
570,466  
567,983  
558,981  
484,055  
407,852  
443,111  
460,747  
481,674  
22,503  
9,901  
13,361  
19,261  
22,206  
192,762  
192,470  
193,611  
205,082  
196,517  
0  
0  
0  
0  
0  
58,450  
86,902  
75,593  
59,418  
59,594  
69,293  
72,850  
89,687  
122,868  
124,725  
0  
0  
0  
0  
0  
314  
314  
314  
314  
550  
64,705  
32,404  
28,017  
22,483  
11,649  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,374,310  
1,272,482  
1,274,158  
1,293,982  
1,340,439  
1,182,935  
1,087,622  
1,091,798  
1,114,858  
1,145,893  
1,130,039  
1,026,276  
1,011,374  
977,613  
1,007,752  
52,896  
61,345  
80,424  
137,245  
138,142  
191,374  
184,861  
182,360  
179,124  
194,546  
191,374  
184,861  
182,360  
179,124  
194,546  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0