Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VC9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,684,398  
1,466,076  
1,330,607  
1,323,420  
1,374,310  
1,539,863  
1,315,053  
1,174,599  
1,156,083  
1,181,548  
107,205  
42,222  
53,724  
43,487  
75,667  
7,000  
34,700  
6,467  
1,467  
467  
734,486  
742,798  
677,706  
650,996  
598,856  
675,776  
484,678  
421,248  
435,786  
484,055  
15,396  
10,654  
15,453  
24,346  
22,503  
144,535  
151,024  
156,009  
167,337  
192,762  
0  
0  
0  
0  
0  
56,094  
58,641  
58,081  
57,742  
58,450  
67,329  
67,824  
68,319  
68,809  
69,293  
0  
0  
0  
0  
0  
314  
314  
314  
314  
314  
20,798  
24,245  
29,294  
40,472  
64,705  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,684,398  
1,466,076  
1,330,607  
1,323,420  
1,374,310  
1,494,007  
1,279,797  
1,149,077  
1,143,316  
1,182,935  
1,441,572  
1,227,081  
1,096,360  
1,090,266  
1,130,039  
52,434  
52,716  
52,716  
53,050  
52,896  
190,392  
186,279  
181,530  
180,104  
191,374  
190,392  
186,279  
181,530  
180,104  
191,374  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0