Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VC9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,681,966  
1,684,398  
1,466,076  
1,330,607  
1,323,420  
1,551,941  
1,539,863  
1,315,053  
1,174,599  
1,156,083  
30,035  
107,205  
42,222  
53,724  
43,487  
7,000  
7,000  
34,700  
6,467  
1,467  
831,910  
734,486  
742,798  
677,706  
650,996  
678,569  
675,776  
484,678  
421,248  
435,786  
4,428  
15,396  
10,654  
15,453  
24,346  
130,025  
144,535  
151,024  
156,009  
167,337  
0  
0  
0  
0  
0  
53,782  
56,094  
58,641  
58,081  
57,742  
66,845  
67,329  
67,824  
68,319  
68,809  
0  
0  
0  
0  
0  
314  
314  
314  
314  
314  
9,085  
20,798  
24,245  
29,294  
40,472  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,681,966  
1,684,398  
1,466,076  
1,330,607  
1,323,420  
1,504,971  
1,494,007  
1,279,797  
1,149,077  
1,143,316  
1,288,876  
1,441,572  
1,227,081  
1,096,360  
1,090,266  
216,095  
52,434  
52,716  
52,716  
53,050  
176,995  
190,392  
186,279  
181,530  
180,104  
176,995  
190,392  
186,279  
181,530  
180,104  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0