Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (VC9: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,466,076  
1,330,607  
1,323,420  
1,374,310  
1,272,482  
1,315,053  
1,174,599  
1,156,083  
1,181,548  
1,080,012  
42,222  
53,724  
43,487  
75,667  
45,159  
34,700  
6,467  
1,467  
467  
467  
742,798  
677,706  
650,996  
598,856  
616,633  
484,678  
421,248  
435,786  
484,055  
407,852  
10,654  
15,453  
24,346  
22,503  
9,901  
151,024  
156,009  
167,337  
192,762  
192,470  
0  
0  
0  
0  
0  
58,641  
58,081  
57,742  
58,450  
86,902  
67,824  
68,319  
68,809  
69,293  
72,850  
0  
0  
0  
0  
0  
314  
314  
314  
314  
314  
24,245  
29,294  
40,472  
64,705  
32,404  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,466,076  
1,330,607  
1,323,420  
1,374,310  
1,272,482  
1,279,797  
1,149,077  
1,143,316  
1,182,935  
1,087,622  
1,227,081  
1,096,360  
1,090,266  
1,130,039  
1,026,276  
52,716  
52,716  
53,050  
52,896  
61,345  
186,279  
181,530  
180,104  
191,374  
184,861  
186,279  
181,530  
180,104  
191,374  
184,861  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0