Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VC7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
348,371  
354,559  
366,167  
407,033  
479,587  
294,568  
299,781  
290,563  
331,590  
401,096  
169,187  
185,316  
121,517  
10,534  
35,665  
0  
0  
30,500  
154,000  
153,000  
46,933  
8,545  
7,531  
14,869  
9,748  
78,448  
104,775  
130,043  
150,455  
200,753  
0  
1,145  
972  
1,731  
1,931  
53,803  
54,778  
75,604  
75,443  
78,491  
0  
0  
0  
0  
0  
27,347  
28,049  
28,933  
28,442  
29,054  
25,749  
26,023  
26,296  
26,570  
23,943  
0  
0  
0  
0  
0  
706  
706  
11,604  
11,604  
16,609  
0  
0  
8,771  
8,826  
8,885  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
348,371  
354,559  
366,167  
407,033  
479,587  
199,828  
214,988  
231,026  
274,102  
349,840  
199,828  
214,988  
231,026  
274,102  
349,840  
0  
0  
0  
0  
0  
148,543  
139,571  
135,141  
132,931  
129,747  
148,543  
139,571  
135,141  
132,931  
129,747  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0