Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VC7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
583,431  
426,156  
467,537  
469,561  
493,083  
527,792  
371,853  
411,809  
411,841  
433,960  
37,106  
260,567  
269,666  
279,339  
281,418  
217,000  
0  
0  
0  
0  
24,959  
38,028  
40,172  
46,822  
53,335  
246,726  
69,164  
97,953  
81,036  
96,208  
2,000  
4,094  
4,018  
4,643  
2,999  
55,639  
54,303  
55,728  
57,720  
59,123  
0  
0  
0  
0  
0  
36,559  
35,129  
36,143  
37,514  
38,647  
3,775  
3,817  
3,858  
3,900  
3,941  
0  
0  
0  
0  
0  
5,711  
5,711  
5,861  
6,361  
6,361  
9,593  
9,646  
9,865  
9,945  
10,174  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
583,431  
426,156  
467,537  
469,561  
493,083  
447,767  
295,692  
354,794  
357,775  
377,242  
447,767  
295,692  
354,794  
357,775  
377,242  
0  
0  
0  
0  
0  
135,664  
130,464  
112,743  
111,786  
115,842  
135,664  
130,464  
112,743  
111,786  
115,842  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0