Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VC7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
354,559  
366,167  
407,033  
479,587  
583,431  
299,781  
290,563  
331,590  
401,096  
527,792  
185,316  
121,517  
10,534  
35,665  
37,106  
0  
30,500  
154,000  
153,000  
217,000  
8,545  
7,531  
14,869  
9,748  
24,959  
104,775  
130,043  
150,455  
200,753  
246,726  
1,145  
972  
1,731  
1,931  
2,000  
54,778  
75,604  
75,443  
78,491  
55,639  
0  
0  
0  
0  
0  
28,049  
28,933  
28,442  
29,054  
36,559  
26,023  
26,296  
26,570  
23,943  
3,775  
0  
0  
0  
0  
0  
706  
11,604  
11,604  
16,609  
5,711  
0  
8,771  
8,826  
8,885  
9,593  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
354,559  
366,167  
407,033  
479,587  
583,431  
214,988  
231,026  
274,102  
349,840  
447,767  
214,988  
231,026  
274,102  
349,840  
447,767  
0  
0  
0  
0  
0  
139,571  
135,141  
132,931  
129,747  
135,664  
139,571  
135,141  
132,931  
129,747  
135,664  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0