Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VC7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
325,775  
348,371  
354,559  
366,167  
407,033  
255,749  
294,568  
299,781  
290,563  
331,590  
74,328  
169,187  
185,316  
121,517  
10,534  
0  
0  
0  
30,500  
154,000  
146,078  
46,933  
8,545  
7,531  
14,869  
35,342  
78,448  
104,775  
130,043  
150,455  
0  
0  
1,145  
972  
1,731  
70,026  
53,803  
54,778  
75,604  
75,443  
0  
0  
0  
0  
0  
26,646  
27,347  
28,049  
28,933  
28,442  
42,673  
25,749  
26,023  
26,296  
26,570  
0  
0  
0  
0  
0  
706  
706  
706  
11,604  
11,604  
0  
0  
0  
8,771  
8,826  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
325,775  
348,371  
354,559  
366,167  
407,033  
189,858  
199,828  
214,988  
231,026  
274,102  
189,858  
199,828  
214,988  
231,026  
274,102  
0  
0  
0  
0  
0  
135,917  
148,543  
139,571  
135,141  
132,931  
135,917  
148,543  
139,571  
135,141  
132,931  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0