Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VC7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
479,587  
583,431  
426,156  
467,537  
469,561  
401,096  
527,792  
371,853  
411,809  
411,841  
35,665  
37,106  
260,567  
269,666  
279,339  
153,000  
217,000  
0  
0  
0  
9,748  
24,959  
38,028  
40,172  
46,822  
200,753  
246,726  
69,164  
97,953  
81,036  
1,931  
2,000  
4,094  
4,018  
4,643  
78,491  
55,639  
54,303  
55,728  
57,720  
0  
0  
0  
0  
0  
29,054  
36,559  
35,129  
36,143  
37,514  
23,943  
3,775  
3,817  
3,858  
3,900  
0  
0  
0  
0  
0  
16,609  
5,711  
5,711  
5,861  
6,361  
8,885  
9,593  
9,646  
9,865  
9,945  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
479,587  
583,431  
426,156  
467,537  
469,561  
349,840  
447,767  
295,692  
354,794  
357,775  
349,840  
447,767  
295,692  
354,794  
357,775  
0  
0  
0  
0  
0  
129,747  
135,664  
130,464  
112,743  
111,786  
129,747  
135,664  
130,464  
112,743  
111,786  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0