Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (VC7: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
469,441  
469,065  
345,286  
325,775  
348,371  
402,850  
401,331  
276,406  
255,749  
294,568  
15,926  
124,044  
17,708  
74,328  
169,187  
0  
0  
0  
0  
0  
352,696  
251,038  
222,312  
146,078  
46,933  
33,922  
26,249  
36,380  
35,342  
78,448  
307  
0  
6  
0  
0  
66,590  
67,734  
68,880  
70,026  
53,803  
0  
0  
0  
0  
0  
4,909  
5,356  
25,947  
26,646  
27,347  
60,975  
61,671  
42,227  
42,673  
25,749  
0  
0  
0  
0  
0  
706  
706  
706  
706  
706  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
469,441  
469,065  
345,286  
325,775  
348,371  
216,390  
216,902  
208,031  
189,858  
199,828  
216,390  
216,902  
208,031  
189,858  
199,828  
0  
0  
0  
0  
0  
253,051  
252,163  
137,255  
135,917  
148,543  
253,051  
252,163  
137,255  
135,917  
148,543  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0