Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (VC6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
667,789  
601,534  
537,783  
535,301  
532,401  
585,149  
523,197  
465,115  
459,015  
455,517  
18,437  
49,527  
19,171  
26,934  
34,748  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
0  
346,831  
298,768  
266,140  
269,115  
252,979  
207,989  
165,386  
172,228  
156,261  
165,610  
6,892  
4,516  
2,576  
1,706  
2,180  
82,641  
78,337  
72,668  
76,286  
76,883  
815  
815  
815  
0  
0  
51,507  
51,185  
50,684  
50,741  
51,395  
8,611  
8,645  
8,684  
8,714  
8,861  
0  
0  
0  
0  
0  
1,400  
1,400  
1,400  
4,950  
4,950  
20,308  
16,292  
11,085  
11,882  
11,677  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
667,789  
601,534  
537,783  
535,301  
532,401  
555,256  
492,015  
431,258  
429,963  
425,213  
555,256  
492,015  
431,258  
429,963  
425,213  
0  
0  
0  
0  
0  
112,534  
109,520  
106,525  
105,338  
107,188  
112,534  
109,520  
106,525  
105,338  
107,188  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0