Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (VC6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
666,533  
754,203  
667,567  
667,957  
609,220  
583,979  
670,926  
582,533  
586,388  
525,730  
18,901  
17,828  
1,933  
1,797  
12,876  
0  
0  
0  
5,000  
5,000  
360,636  
423,501  
375,676  
381,431  
299,799  
203,198  
228,906  
204,179  
197,209  
206,957  
1,244  
691  
745  
951  
1,098  
82,554  
83,277  
85,034  
81,569  
83,490  
0  
815  
815  
815  
815  
57,015  
56,658  
57,311  
52,122  
52,585  
8,433  
8,471  
8,501  
8,531  
8,568  
0  
0  
0  
0  
0  
1,400  
1,400  
1,400  
1,400  
1,400  
15,706  
15,933  
17,007  
18,702  
20,123  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
666,533  
754,203  
667,567  
667,957  
609,220  
553,072  
641,728  
560,026  
561,219  
503,866  
548,359  
636,312  
557,923  
558,557  
501,040  
4,713  
5,416  
2,104  
2,662  
2,826  
113,461  
112,475  
107,540  
106,738  
105,354  
113,461  
112,475  
107,540  
106,738  
105,354  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0