Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (VC6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
601,534  
537,783  
535,301  
532,401  
553,710  
523,197  
465,115  
459,015  
455,517  
478,893  
49,527  
19,171  
26,934  
34,748  
25,271  
5,000  
5,000  
5,000  
0  
0  
298,768  
266,140  
269,115  
252,979  
250,659  
165,386  
172,228  
156,261  
165,610  
200,601  
4,516  
2,576  
1,706  
2,180  
2,362  
78,337  
72,668  
76,286  
76,883  
74,817  
815  
815  
0  
0  
0  
51,185  
50,684  
50,741  
51,395  
47,986  
8,645  
8,684  
8,714  
8,861  
8,861  
0  
0  
0  
0  
0  
1,400  
1,400  
4,950  
4,950  
4,950  
16,292  
11,085  
11,882  
11,677  
13,019  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
601,534  
537,783  
535,301  
532,401  
553,710  
492,015  
431,258  
429,963  
425,213  
447,572  
492,015  
431,258  
429,963  
425,213  
447,572  
0  
0  
0  
0  
0  
109,520  
106,525  
105,338  
107,188  
106,138  
109,520  
106,525  
105,338  
107,188  
106,138  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0