Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (VC6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
609,220  
667,789  
601,534  
537,783  
535,301  
525,730  
585,149  
523,197  
465,115  
459,015  
12,876  
18,437  
49,527  
19,171  
26,934  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
299,799  
346,831  
298,768  
266,140  
269,115  
206,957  
207,989  
165,386  
172,228  
156,261  
1,098  
6,892  
4,516  
2,576  
1,706  
83,490  
82,641  
78,337  
72,668  
76,286  
815  
815  
815  
815  
0  
52,585  
51,507  
51,185  
50,684  
50,741  
8,568  
8,611  
8,645  
8,684  
8,714  
0  
0  
0  
0  
0  
1,400  
1,400  
1,400  
1,400  
4,950  
20,123  
20,308  
16,292  
11,085  
11,882  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
609,220  
667,789  
601,534  
537,783  
535,301  
503,866  
555,256  
492,015  
431,258  
429,963  
501,040  
555,256  
492,015  
431,258  
429,963  
2,826  
0  
0  
0  
0  
105,354  
112,534  
109,520  
106,525  
105,338  
105,354  
112,534  
109,520  
106,525  
105,338  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0