Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (VC6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
689,137  
666,533  
754,203  
667,567  
667,957  
609,737  
583,979  
670,926  
582,533  
586,388  
23,198  
18,901  
17,828  
1,933  
1,797  
0  
0  
0  
0  
5,000  
356,320  
360,636  
423,501  
375,676  
381,431  
228,196  
203,198  
228,906  
204,179  
197,209  
2,023  
1,244  
691  
745  
951  
79,400  
82,554  
83,277  
85,034  
81,569  
0  
0  
815  
815  
815  
56,288  
57,015  
56,658  
57,311  
52,122  
8,409  
8,433  
8,471  
8,501  
8,531  
0  
0  
0  
0  
0  
1,400  
1,400  
1,400  
1,400  
1,400  
13,303  
15,706  
15,933  
17,007  
18,702  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
689,137  
666,533  
754,203  
667,567  
667,957  
582,565  
553,072  
641,728  
560,026  
561,219  
578,164  
548,359  
636,312  
557,923  
558,557  
4,401  
4,713  
5,416  
2,104  
2,662  
106,573  
113,461  
112,475  
107,540  
106,738  
106,573  
113,461  
112,475  
107,540  
106,738  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0