Công ty Cổ phần Vinaconex 6 (VC6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
667,567  
667,957  
609,220  
667,789  
601,534  
582,533  
586,388  
525,730  
585,149  
523,197  
1,933  
1,797  
12,876  
18,437  
49,527  
0  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
375,676  
381,431  
299,799  
346,831  
298,768  
204,179  
197,209  
206,957  
207,989  
165,386  
745  
951  
1,098  
6,892  
4,516  
85,034  
81,569  
83,490  
82,641  
78,337  
815  
815  
815  
815  
815  
57,311  
52,122  
52,585  
51,507  
51,185  
8,501  
8,531  
8,568  
8,611  
8,645  
0  
0  
0  
0  
0  
1,400  
1,400  
1,400  
1,400  
1,400  
17,007  
18,702  
20,123  
20,308  
16,292  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
667,567  
667,957  
609,220  
667,789  
601,534  
560,026  
561,219  
503,866  
555,256  
492,015  
557,923  
558,557  
501,040  
555,256  
492,015  
2,104  
2,662  
2,826  
0  
0  
107,540  
106,738  
105,354  
112,534  
109,520  
107,540  
106,738  
105,354  
112,534  
109,520  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0