Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (VC6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
735,367  
761,332  
741,694  
714,817  
666,533  
661,173  
683,171  
663,021  
634,803  
583,979  
18,592  
19,998  
14,763  
23,198  
18,901  
0  
0  
0  
0  
0  
374,218  
360,505  
343,296  
384,773  
360,636  
268,209  
302,471  
304,401  
225,423  
203,198  
154  
198  
561  
1,410  
1,244  
74,194  
78,161  
78,673  
80,014  
82,554  
0  
0  
0  
0  
0  
53,389  
54,414  
55,357  
56,288  
57,015  
8,324  
8,355  
8,384  
8,409  
8,433  
0  
0  
0  
0  
0  
1,400  
1,400  
1,400  
1,400  
1,400  
11,080  
13,992  
13,532  
13,917  
15,706  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
735,367  
761,332  
741,694  
714,817  
666,533  
629,336  
648,672  
633,841  
608,244  
553,072  
625,484  
645,030  
629,441  
603,843  
548,359  
3,851  
3,641  
4,401  
4,401  
4,713  
106,031  
112,660  
107,852  
106,573  
113,461  
106,031  
112,660  
107,852  
106,573  
113,461  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0