Công ty Cổ phần Xây dựng số 5_Vinaconex (VC5: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
558,160  
 
 
 
 
412,513  
 
 
 
 
3,381  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
121,765  
 
 
 
 
286,018  
 
 
 
 
1,349  
 
 
 
 
145,647  
 
 
 
 
128,049  
 
 
 
 
16,593  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,005  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
558,160  
 
 
 
 
548,603  
 
 
 
 
436,777  
 
 
 
 
111,827  
 
 
 
 
9,557  
 
 
 
 
9,557  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0