Công ty Cổ phần Xây dựng số 5_Vinaconex (VC5: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
558,160  
578,491  
571,025  
586,226  
623,890  
412,513  
511,311  
452,769  
373,638  
600,427  
3,381  
1,748  
2,039  
4,337  
10,299  
0  
0  
0  
0  
0  
121,765  
213,070  
141,168  
65,290  
291,939  
286,018  
295,434  
308,467  
303,793  
296,746  
1,349  
1,059  
1,095  
218  
1,443  
145,647  
67,180  
118,256  
212,589  
23,463  
128,049  
48,278  
97,682  
190,511  
0  
16,593  
17,601  
18,778  
19,926  
21,284  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,005  
1,301  
1,796  
2,151  
2,178  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
558,160  
578,491  
571,025  
586,226  
623,890  
548,603  
559,051  
552,284  
560,442  
561,847  
436,777  
425,970  
414,664  
388,361  
491,689  
111,827  
133,080  
137,620  
172,081  
70,157  
9,557  
19,440  
18,741  
25,784  
62,043  
9,557  
19,440  
18,741  
25,784  
62,043  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0