Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
877,982  
1,030,065  
1,157,266  
1,234,967  
1,266,460  
749,708  
900,108  
1,018,178  
941,262  
992,446  
328,518  
332,692  
284,973  
249,855  
381,697  
0  
0  
0  
1,550  
150  
312,060  
323,784  
362,320  
329,984  
199,705  
107,261  
240,089  
366,689  
353,648  
404,557  
1,869  
3,543  
4,196  
6,224  
6,336  
128,273  
129,957  
139,088  
293,705  
274,015  
92  
92  
0  
92  
92  
31,207  
32,102  
38,729  
39,924  
41,565  
48,281  
49,125  
49,969  
50,813  
51,660  
1,586  
1,586  
1,586  
153,636  
153,211  
44,748  
44,748  
44,748  
44,748  
22,026  
2,360  
2,305  
4,056  
4,493  
5,461  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
877,982  
1,030,065  
1,157,266  
1,234,967  
1,266,460  
556,829  
710,050  
857,316  
971,397  
1,021,734  
437,626  
589,721  
720,045  
678,907  
767,173  
119,203  
120,329  
137,271  
292,490  
254,561  
321,153  
320,015  
299,950  
263,570  
244,726  
321,153  
320,015  
299,950  
263,570  
244,726  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0