Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
692,718  
782,370  
847,844  
871,923  
1,030,065  
595,817  
663,604  
699,885  
718,650  
900,108  
138,154  
171,967  
178,120  
328,975  
332,692  
0  
0  
0  
0  
0  
411,860  
444,852  
421,236  
280,545  
323,784  
45,720  
46,203  
99,555  
107,261  
240,089  
83  
582  
973  
1,869  
3,543  
96,900  
118,766  
147,959  
153,273  
129,957  
97  
97  
25,092  
25,092  
92  
26,061  
26,800  
27,217  
31,207  
32,102  
45,749  
46,593  
47,437  
48,281  
49,125  
1,586  
1,586  
1,586  
1,586  
1,586  
22,722  
42,722  
44,748  
44,748  
44,748  
685  
968  
1,879  
2,360  
2,305  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
692,718  
782,370  
847,844  
871,923  
1,030,065  
347,439  
449,948  
516,921  
550,568  
710,050  
294,194  
372,953  
442,652  
477,328  
589,721  
53,245  
76,995  
74,269  
73,240  
120,329  
345,278  
332,421  
330,923  
321,355  
320,015  
345,278  
332,421  
330,923  
321,355  
320,015  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0