Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,030,065  
1,157,266  
1,234,967  
1,266,460  
1,200,353  
900,108  
1,018,178  
941,262  
992,446  
790,597  
332,692  
284,973  
249,855  
381,697  
107,490  
0  
0  
1,550  
150  
0  
323,784  
362,320  
329,984  
199,705  
262,269  
240,089  
366,689  
353,648  
404,557  
414,543  
3,543  
4,196  
6,224  
6,336  
6,295  
129,957  
139,088  
293,705  
274,015  
409,756  
92  
0  
92  
92  
75,084  
32,102  
38,729  
39,924  
41,565  
28,047  
49,125  
49,969  
50,813  
51,660  
59,746  
1,586  
1,586  
153,636  
153,211  
220,495  
44,748  
44,748  
44,748  
22,026  
22,026  
2,305  
4,056  
4,493  
5,461  
4,359  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,030,065  
1,157,266  
1,234,967  
1,266,460  
1,200,353  
710,050  
857,316  
971,397  
1,021,734  
949,603  
589,721  
720,045  
678,907  
767,173  
705,833  
120,329  
137,271  
292,490  
254,561  
243,770  
320,015  
299,950  
263,570  
244,726  
250,750  
320,015  
299,950  
263,570  
244,726  
250,750  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0