Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
847,844  
871,923  
1,030,065  
1,157,266  
1,234,967  
699,885  
718,650  
900,108  
1,018,178  
941,262  
178,120  
328,975  
332,692  
284,973  
249,855  
0  
0  
0  
0  
1,550  
421,236  
280,545  
323,784  
362,320  
329,984  
99,555  
107,261  
240,089  
366,689  
353,648  
973  
1,869  
3,543  
4,196  
6,224  
147,959  
153,273  
129,957  
139,088  
293,705  
25,092  
25,092  
92  
0  
92  
27,217  
31,207  
32,102  
38,729  
39,924  
47,437  
48,281  
49,125  
49,969  
50,813  
1,586  
1,586  
1,586  
1,586  
153,636  
44,748  
44,748  
44,748  
44,748  
44,748  
1,879  
2,360  
2,305  
4,056  
4,493  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
847,844  
871,923  
1,030,065  
1,157,266  
1,234,967  
516,921  
550,568  
710,050  
857,316  
971,397  
442,652  
477,328  
589,721  
720,045  
678,907  
74,269  
73,240  
120,329  
137,271  
292,490  
330,923  
321,355  
320,015  
299,950  
263,570  
330,923  
321,355  
320,015  
299,950  
263,570  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0