Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
890,623  
692,718  
782,370  
847,844  
871,923  
571,613  
595,817  
663,604  
699,885  
718,650  
236,280  
138,154  
171,967  
178,120  
328,975  
0  
0  
0  
0  
0  
294,016  
411,860  
444,852  
421,236  
280,545  
40,661  
45,720  
46,203  
99,555  
107,261  
656  
83  
582  
973  
1,869  
319,010  
96,900  
118,766  
147,959  
153,273  
97  
97  
97  
25,092  
25,092  
71,039  
26,061  
26,800  
27,217  
31,207  
89,285  
45,749  
46,593  
47,437  
48,281  
98,885  
1,586  
1,586  
1,586  
1,586  
159  
22,722  
42,722  
44,748  
44,748  
59,545  
685  
968  
1,879  
2,360  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
890,623  
692,718  
782,370  
847,844  
871,923  
510,586  
347,439  
449,948  
516,921  
550,568  
376,353  
294,194  
372,953  
442,652  
477,328  
134,233  
53,245  
76,995  
74,269  
73,240  
380,037  
345,278  
332,421  
330,923  
321,355  
380,037  
345,278  
332,421  
330,923  
321,355  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0