Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
886,744  
692,718  
782,370  
847,844  
871,923  
675,298  
595,817  
663,604  
699,885  
718,650  
236,280  
138,154  
171,967  
178,120  
328,975  
0  
0  
0  
0  
0  
296,485  
411,860  
444,852  
421,236  
280,545  
141,877  
45,720  
46,203  
99,555  
107,261  
656  
83  
582  
973  
1,869  
211,446  
96,900  
118,766  
147,959  
153,273  
97  
97  
97  
25,092  
25,092  
56,045  
26,061  
26,800  
27,217  
31,207  
96,947  
45,749  
46,593  
47,437  
48,281  
1,807  
1,586  
1,586  
1,586  
1,586  
159  
22,722  
42,722  
44,748  
44,748  
56,392  
685  
968  
1,879  
2,360  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
886,744  
692,718  
782,370  
847,844  
871,923  
512,417  
347,439  
449,948  
516,921  
550,568  
378,678  
294,194  
372,953  
442,652  
477,328  
133,738  
53,245  
76,995  
74,269  
73,240  
374,328  
345,278  
332,421  
330,923  
321,355  
374,328  
345,278  
332,421  
330,923  
321,355  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0