Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
844,044  
792,389  
890,623  
692,718  
782,370  
517,602  
475,947  
571,613  
595,817  
663,604  
116,159  
112,294  
236,280  
138,154  
171,967  
4,000  
2,000  
0  
0  
0  
253,299  
304,574  
294,016  
411,860  
444,852  
138,118  
55,918  
40,661  
45,720  
46,203  
6,026  
1,161  
656  
83  
582  
326,442  
316,443  
319,010  
96,900  
118,766  
97  
97  
97  
97  
97  
68,124  
54,816  
71,039  
26,061  
26,800  
87,380  
56,350  
89,285  
45,749  
46,593  
114,508  
98,885  
98,885  
1,586  
1,586  
159  
50,159  
159  
22,722  
42,722  
56,174  
56,136  
59,545  
685  
968  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
844,044  
792,389  
890,623  
692,718  
782,370  
461,912  
444,040  
510,586  
347,439  
449,948  
268,052  
282,212  
376,353  
294,194  
372,953  
193,860  
161,828  
134,233  
53,245  
76,995  
382,132  
348,350  
380,037  
345,278  
332,421  
382,132  
348,350  
380,037  
345,278  
332,421  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0