Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,234,967  
1,266,460  
1,200,353  
1,232,421  
1,203,804  
941,262  
992,446  
790,597  
821,330  
739,534  
249,855  
381,697  
107,490  
158,607  
98,221  
1,550  
150  
0  
510  
600  
329,984  
199,705  
262,269  
243,644  
230,979  
353,648  
404,557  
414,543  
417,638  
408,950  
6,224  
6,336  
6,295  
932  
783  
293,705  
274,015  
409,756  
411,092  
464,270  
92  
92  
75,084  
84  
84  
39,924  
41,565  
28,047  
28,998  
29,466  
50,813  
51,660  
59,746  
60,589  
61,433  
153,636  
153,211  
220,495  
219,944  
206,082  
44,748  
22,026  
22,026  
22,026  
25,410  
4,493  
5,461  
4,359  
79,452  
141,795  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,234,967  
1,266,460  
1,200,353  
1,232,421  
1,203,804  
971,397  
1,021,734  
949,603  
990,116  
984,430  
678,907  
767,173  
705,833  
709,606  
710,195  
292,490  
254,561  
243,770  
280,510  
274,235  
263,570  
244,726  
250,750  
242,305  
219,374  
263,570  
244,726  
250,750  
242,305  
219,374  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0