Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 (VC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,258,055  
2,189,393  
2,305,364  
2,243,404  
2,517,698  
1,948,066  
1,968,888  
2,115,392  
2,067,409  
2,289,102  
89,580  
103,914  
108,179  
161,821  
133,179  
56,980  
57,980  
56,980  
56,760  
56,060  
661,116  
701,988  
778,946  
656,780  
697,236  
1,138,923  
1,103,384  
1,169,597  
1,189,708  
1,400,172  
1,468  
1,622  
1,690  
2,341  
2,455  
309,988  
220,505  
189,973  
175,995  
228,596  
25,660  
0  
0  
0  
0  
59,578  
53,267  
58,452  
49,546  
49,821  
70,089  
29,486  
24,241  
24,349  
32,462  
100,196  
69,352  
38,119  
38,119  
86,283  
25,765  
45,876  
45,540  
45,881  
44,666  
28,700  
22,524  
23,620  
18,100  
15,364  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,258,055  
2,189,393  
2,305,364  
2,243,404  
2,517,698  
1,954,042  
1,911,625  
2,029,760  
1,970,580  
2,238,827  
1,790,630  
1,817,635  
1,964,387  
1,961,140  
2,230,858  
163,412  
93,990  
65,373  
9,439  
7,969  
304,013  
277,768  
275,604  
272,824  
278,871  
304,013  
277,768  
275,604  
272,824  
278,871  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0