Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 (VC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,243,404  
2,517,698  
2,302,384  
1,800,780  
1,616,273  
2,067,409  
2,289,102  
2,143,492  
1,586,875  
1,409,104  
161,821  
133,179  
183,217  
179,089  
81,797  
56,760  
56,060  
3,000  
0  
0  
656,780  
697,236  
706,875  
485,834  
488,165  
1,189,708  
1,400,172  
1,248,023  
919,133  
836,917  
2,341  
2,455  
2,377  
2,819  
2,225  
175,995  
228,596  
158,892  
213,906  
207,169  
0  
0  
0  
0  
0  
49,546  
49,821  
12,199  
40,778  
38,610  
24,349  
32,462  
4,727  
32,157  
32,496  
38,119  
86,283  
84,867  
84,867  
82,327  
45,881  
44,666  
44,976  
44,992  
44,961  
18,100  
15,364  
12,123  
11,112  
8,775  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,243,404  
2,517,698  
2,302,384  
1,800,780  
1,616,273  
1,970,580  
2,238,827  
2,028,530  
1,536,250  
1,355,586  
1,961,140  
2,230,858  
2,018,341  
1,150,621  
1,087,443  
9,439  
7,969  
10,188  
385,628  
268,143  
272,824  
278,871  
273,855  
264,531  
260,688  
272,824  
278,871  
273,855  
264,531  
260,688  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0