Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 (VC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,218,374  
2,282,664  
2,194,636  
2,162,161  
2,080,127  
1,886,471  
1,857,846  
1,879,317  
1,861,870  
1,773,600  
22,778  
45,731  
69,928  
83,094  
53,752  
57,980  
56,980  
56,980  
56,980  
56,980  
679,563  
613,307  
728,396  
706,983  
641,183  
1,125,095  
1,140,978  
1,022,571  
1,013,405  
1,020,224  
1,054  
851  
1,443  
1,408  
1,460  
331,903  
424,818  
315,319  
300,291  
306,527  
29,154  
118,813  
49,844  
25,660  
25,660  
55,661  
56,742  
57,577  
58,091  
59,166  
63,638  
63,886  
68,897  
69,320  
69,710  
144,275  
144,275  
99,024  
99,024  
100,196  
21,746  
20,746  
20,686  
25,686  
26,253  
17,429  
20,356  
19,291  
22,510  
25,541  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,218,374  
2,282,664  
2,194,636  
2,162,161  
2,080,127  
1,938,121  
1,979,270  
1,899,693  
1,868,055  
1,794,295  
1,926,598  
1,964,088  
1,888,199  
1,855,785  
1,576,527  
11,523  
15,182  
11,494  
12,270  
217,767  
280,253  
303,394  
294,943  
294,106  
285,833  
280,253  
303,394  
294,943  
294,106  
285,833  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0