Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 (VC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,194,636  
2,162,161  
2,080,127  
2,258,055  
2,189,393  
1,879,317  
1,861,870  
1,773,600  
1,948,066  
1,968,888  
69,928  
83,094  
53,752  
89,580  
103,914  
56,980  
56,980  
56,980  
56,980  
57,980  
728,396  
706,983  
641,183  
661,116  
701,988  
1,022,571  
1,013,405  
1,020,224  
1,138,923  
1,103,384  
1,443  
1,408  
1,460  
1,468  
1,622  
315,319  
300,291  
306,527  
309,988  
220,505  
49,844  
25,660  
25,660  
25,660  
0  
57,577  
58,091  
59,166  
59,578  
53,267  
68,897  
69,320  
69,710  
70,089  
29,486  
99,024  
99,024  
100,196  
100,196  
69,352  
20,686  
25,686  
26,253  
25,765  
45,876  
19,291  
22,510  
25,541  
28,700  
22,524  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,194,636  
2,162,161  
2,080,127  
2,258,055  
2,189,393  
1,899,693  
1,868,055  
1,794,295  
1,954,042  
1,911,625  
1,888,199  
1,855,785  
1,576,527  
1,790,630  
1,817,635  
11,494  
12,270  
217,767  
163,412  
93,990  
294,943  
294,106  
285,833  
304,013  
277,768  
294,943  
294,106  
285,833  
304,013  
277,768  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0