Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 (VC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,517,698  
2,302,384  
1,800,780  
1,616,273  
1,564,386  
2,289,102  
2,143,492  
1,586,875  
1,409,104  
1,358,351  
133,179  
183,217  
179,089  
81,797  
67,304  
56,060  
3,000  
0  
0  
0  
697,236  
706,875  
485,834  
488,165  
512,199  
1,400,172  
1,248,023  
919,133  
836,917  
776,485  
2,455  
2,377  
2,819  
2,225  
2,363  
228,596  
158,892  
213,906  
207,169  
206,035  
0  
0  
0  
0  
0  
49,821  
12,199  
40,778  
38,610  
40,133  
32,462  
4,727  
32,157  
32,496  
32,645  
86,283  
84,867  
84,867  
82,327  
82,327  
44,666  
44,976  
44,992  
44,961  
44,374  
15,364  
12,123  
11,112  
8,775  
6,555  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,517,698  
2,302,384  
1,800,780  
1,616,273  
1,564,386  
2,238,827  
2,028,530  
1,536,250  
1,355,586  
1,285,838  
2,230,858  
2,018,341  
1,150,621  
1,087,443  
1,094,163  
7,969  
10,188  
385,628  
268,143  
191,674  
278,871  
273,855  
264,531  
260,688  
278,548  
278,871  
273,855  
264,531  
260,688  
278,548  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0