Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 (VC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,305,364  
2,243,404  
2,517,698  
2,302,384  
1,800,780  
2,115,392  
2,067,409  
2,289,102  
2,143,492  
1,586,875  
108,179  
161,821  
133,179  
183,217  
179,089  
56,980  
56,760  
56,060  
3,000  
0  
778,946  
656,780  
697,236  
706,875  
485,834  
1,169,597  
1,189,708  
1,400,172  
1,248,023  
919,133  
1,690  
2,341  
2,455  
2,377  
2,819  
189,973  
175,995  
228,596  
158,892  
213,906  
0  
0  
0  
0  
0  
58,452  
49,546  
49,821  
12,199  
40,778  
24,241  
24,349  
32,462  
4,727  
32,157  
38,119  
38,119  
86,283  
84,867  
84,867  
45,540  
45,881  
44,666  
44,976  
44,992  
23,620  
18,100  
15,364  
12,123  
11,112  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,305,364  
2,243,404  
2,517,698  
2,302,384  
1,800,780  
2,029,760  
1,970,580  
2,238,827  
2,028,530  
1,536,250  
1,964,387  
1,961,140  
2,230,858  
2,018,341  
1,150,621  
65,373  
9,439  
7,969  
10,188  
385,628  
275,604  
272,824  
278,871  
273,855  
264,531  
275,604  
272,824  
278,871  
273,855  
264,531  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0