Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 (VC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,302,384  
1,800,780  
1,616,273  
1,564,386  
1,617,130  
2,143,492  
1,586,875  
1,409,104  
1,358,351  
1,378,789  
183,217  
179,089  
81,797  
67,304  
17,350  
3,000  
0  
0  
0  
0  
706,875  
485,834  
488,165  
512,199  
469,743  
1,248,023  
919,133  
836,917  
776,485  
888,952  
2,377  
2,819  
2,225  
2,363  
2,745  
158,892  
213,906  
207,169  
206,035  
238,341  
0  
0  
0  
0  
0  
12,199  
40,778  
38,610  
40,133  
40,836  
4,727  
32,157  
32,496  
32,645  
32,974  
84,867  
84,867  
82,327  
82,327  
116,966  
44,976  
44,992  
44,961  
44,374  
44,640  
12,123  
11,112  
8,775  
6,555  
2,925  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,302,384  
1,800,780  
1,616,273  
1,564,386  
1,617,130  
2,028,530  
1,536,250  
1,355,586  
1,285,838  
1,357,941  
2,018,341  
1,150,621  
1,087,443  
1,094,163  
1,232,375  
10,188  
385,628  
268,143  
191,674  
125,565  
273,855  
264,531  
260,688  
278,548  
259,190  
273,855  
264,531  
260,688  
278,548  
259,190  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0