Công ty Cổ phần Xây Dựng Số 2 (VC2: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,080,127  
2,258,055  
2,189,393  
2,305,364  
2,243,404  
1,773,600  
1,948,066  
1,968,888  
2,115,392  
2,067,409  
53,752  
89,580  
103,914  
108,179  
161,821  
56,980  
56,980  
57,980  
56,980  
56,760  
641,183  
661,116  
701,988  
778,946  
656,780  
1,020,224  
1,138,923  
1,103,384  
1,169,597  
1,189,708  
1,460  
1,468  
1,622  
1,690  
2,341  
306,527  
309,988  
220,505  
189,973  
175,995  
25,660  
25,660  
0  
0  
0  
59,166  
59,578  
53,267  
58,452  
49,546  
69,710  
70,089  
29,486  
24,241  
24,349  
100,196  
100,196  
69,352  
38,119  
38,119  
26,253  
25,765  
45,876  
45,540  
45,881  
25,541  
28,700  
22,524  
23,620  
18,100  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,080,127  
2,258,055  
2,189,393  
2,305,364  
2,243,404  
1,794,295  
1,954,042  
1,911,625  
2,029,760  
1,970,580  
1,576,527  
1,790,630  
1,817,635  
1,964,387  
1,961,140  
217,767  
163,412  
93,990  
65,373  
9,439  
285,833  
304,013  
277,768  
275,604  
272,824  
285,833  
304,013  
277,768  
275,604  
272,824  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0