Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
698,076  
674,037  
583,854  
580,387  
569,862  
608,110  
587,118  
501,452  
496,718  
469,624  
22,756  
66,554  
49,236  
41,574  
31,610  
0  
0  
0  
0  
0  
265,605  
283,212  
242,776  
267,651  
198,311  
316,876  
237,243  
208,173  
187,161  
239,360  
2,873  
110  
1,266  
332  
343  
89,966  
86,919  
82,402  
83,669  
100,237  
50  
213  
213  
213  
213  
9,559  
9,351  
67,322  
10,906  
11,446  
56,509  
56,870  
0  
57,591  
72,764  
0  
0  
0  
0  
0  
7,489  
7,423  
7,083  
7,083  
7,596  
16,359  
13,062  
7,785  
7,875  
8,218  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
698,076  
674,037  
583,854  
580,387  
569,862  
467,259  
444,475  
356,624  
340,322  
336,673  
423,655  
400,871  
313,020  
296,718  
293,069  
43,604  
43,604  
43,604  
43,604  
43,604  
230,817  
229,562  
227,230  
240,065  
233,189  
230,817  
229,562  
227,230  
240,065  
233,189  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0