Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
902,877  
899,728  
816,956  
799,291  
698,076  
816,734  
806,727  
724,383  
707,744  
608,110  
21,653  
32,378  
15,854  
30,953  
22,756  
51  
50  
0  
0  
0  
381,864  
372,025  
390,679  
426,847  
265,605  
412,877  
401,976  
315,323  
249,829  
316,876  
289  
298  
2,527  
115  
2,873  
86,143  
93,001  
92,573  
91,547  
89,966  
50  
50  
50  
50  
50  
11,075  
11,871  
11,413  
12,037  
9,559  
55,066  
55,427  
55,788  
56,148  
56,509  
0  
0  
0  
0  
0  
2,979  
7,979  
7,489  
7,489  
7,489  
16,973  
17,675  
17,834  
15,823  
16,359  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
902,877  
899,728  
816,956  
799,291  
698,076  
671,771  
673,539  
591,088  
560,575  
467,259  
627,763  
634,599  
552,105  
516,972  
423,655  
44,008  
38,940  
38,983  
43,604  
43,604  
231,106  
226,189  
225,868  
238,715  
230,817  
231,106  
226,189  
225,868  
238,715  
230,817  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0