Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
813,115  
902,877  
899,728  
816,956  
799,291  
728,951  
816,734  
806,727  
724,383  
707,744  
31,083  
21,653  
32,378  
15,854  
30,953  
51  
51  
50  
0  
0  
435,050  
381,864  
372,025  
390,679  
426,847  
262,678  
412,877  
401,976  
315,323  
249,829  
89  
289  
298  
2,527  
115  
84,164  
86,143  
93,001  
92,573  
91,547  
50  
50  
50  
50  
50  
10,271  
11,075  
11,871  
11,413  
12,037  
54,705  
55,066  
55,427  
55,788  
56,148  
0  
0  
0  
0  
0  
2,977  
2,979  
7,979  
7,489  
7,489  
16,161  
16,973  
17,675  
17,834  
15,823  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
813,115  
902,877  
899,728  
816,956  
799,291  
572,981  
671,771  
673,539  
591,088  
560,575  
542,616  
627,763  
634,599  
552,105  
516,972  
30,365  
44,008  
38,940  
38,983  
43,604  
240,134  
231,106  
226,189  
225,868  
238,715  
240,134  
231,106  
226,189  
225,868  
238,715  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0