Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
885,712  
837,109  
836,355  
762,332  
813,115  
797,079  
755,253  
751,899  
678,389  
728,951  
22,214  
9,670  
31,902  
8,234  
31,083  
0  
1  
51  
51  
51  
445,625  
402,631  
461,165  
380,973  
435,050  
329,193  
337,665  
258,692  
289,041  
262,678  
46  
5,287  
89  
89  
89  
88,633  
81,856  
84,456  
83,943  
84,164  
50  
50  
50  
50  
50  
12,076  
9,970  
10,882  
10,131  
10,271  
53,262  
53,623  
53,984  
54,344  
54,705  
0  
0  
0  
0  
0  
3,331  
3,331  
3,382  
3,382  
2,977  
19,915  
14,883  
16,158  
16,035  
16,161  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
885,712  
837,109  
836,355  
762,332  
813,115  
646,947  
606,585  
607,139  
538,018  
572,981  
646,607  
606,245  
604,022  
507,653  
542,616  
340  
340  
3,117  
30,365  
30,365  
238,765  
230,525  
229,217  
224,314  
240,134  
238,765  
230,525  
229,217  
224,314  
240,134  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0