Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
816,956  
799,291  
698,076  
674,037  
583,854  
724,383  
707,744  
608,110  
587,118  
501,452  
15,854  
30,953  
22,756  
66,554  
49,236  
0  
0  
0  
0  
0  
390,679  
426,847  
265,605  
283,212  
242,776  
315,323  
249,829  
316,876  
237,243  
208,173  
2,527  
115  
2,873  
110  
1,266  
92,573  
91,547  
89,966  
86,919  
82,402  
50  
50  
50  
213  
213  
11,413  
12,037  
9,559  
9,351  
67,322  
55,788  
56,148  
56,509  
56,870  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,489  
7,489  
7,489  
7,423  
7,083  
17,834  
15,823  
16,359  
13,062  
7,785  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
816,956  
799,291  
698,076  
674,037  
583,854  
591,088  
560,575  
467,259  
444,475  
356,624  
552,105  
516,972  
423,655  
400,871  
313,020  
38,983  
43,604  
43,604  
43,604  
43,604  
225,868  
238,715  
230,817  
229,562  
227,230  
225,868  
238,715  
230,817  
229,562  
227,230  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0