Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 (VC1: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
899,728  
816,956  
799,291  
698,076  
674,037  
806,727  
724,383  
707,744  
608,110  
587,118  
32,378  
15,854  
30,953  
22,756  
66,554  
50  
0  
0  
0  
0  
372,025  
390,679  
426,847  
265,605  
283,212  
401,976  
315,323  
249,829  
316,876  
237,243  
298  
2,527  
115  
2,873  
110  
93,001  
92,573  
91,547  
89,966  
86,919  
50  
50  
50  
50  
213  
11,871  
11,413  
12,037  
9,559  
9,351  
55,427  
55,788  
56,148  
56,509  
56,870  
0  
0  
0  
0  
0  
7,979  
7,489  
7,489  
7,489  
7,423  
17,675  
17,834  
15,823  
16,359  
13,062  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
899,728  
816,956  
799,291  
698,076  
674,037  
673,539  
591,088  
560,575  
467,259  
444,475  
634,599  
552,105  
516,972  
423,655  
400,871  
38,940  
38,983  
43,604  
43,604  
43,604  
226,189  
225,868  
238,715  
230,817  
229,562  
226,189  
225,868  
238,715  
230,817  
229,562  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0