Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà (VBH: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,125  
23,421  
18,220  
20,737  
26,349  
16,040  
22,463  
17,286  
19,125  
24,905  
3,488  
3,511  
1,937  
3,804  
5,593  
0  
0  
0  
0  
0  
10,393  
8,481  
8,584  
8,604  
12,358  
1,474  
9,206  
6,034  
5,867  
6,219  
684  
1,265  
732  
850  
736  
1,085  
958  
934  
1,612  
1,444  
0  
0  
0  
50  
50  
409  
336  
394  
595  
900  
8  
11  
13  
15  
32  
0  
144  
144  
0  
0  
0  
0  
0  
510  
302  
668  
468  
384  
442  
159  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,125  
23,421  
18,220  
20,737  
26,349  
3,541  
9,098  
3,575  
2,262  
5,213  
3,173  
8,772  
2,894  
2,095  
5,047  
368  
326  
681  
166  
166  
13,584  
14,322  
14,645  
18,476  
21,136  
13,584  
14,322  
14,645  
18,476  
21,136  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0