Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà (VBH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,909  
16,177  
16,643  
17,125  
23,421  
16,012  
15,113  
15,573  
16,040  
22,463  
8,344  
6,503  
4,648  
3,488  
3,511  
0  
0  
0  
0  
0  
5,860  
6,782  
8,344  
10,393  
8,481  
1,012  
1,127  
1,747  
1,474  
9,206  
796  
701  
833  
684  
1,265  
897  
1,064  
1,070  
1,085  
958  
0  
0  
0  
0  
0  
264  
331  
402  
409  
336  
2  
4  
6  
8  
11  
0  
0  
0  
0  
144  
0  
0  
0  
0  
0  
631  
729  
662  
668  
468  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,909  
16,177  
16,643  
17,125  
23,421  
1,870  
1,668  
2,075  
3,541  
9,098  
1,050  
845  
1,368  
3,173  
8,772  
820  
823  
707  
368  
326  
15,039  
14,509  
14,568  
13,584  
14,322  
15,039  
14,509  
14,568  
13,584  
14,322  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0