Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà (VBH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,822  
17,645  
16,405  
16,909  
16,177  
15,821  
16,818  
15,500  
16,012  
15,113  
3,949  
5,711  
5,486  
8,344  
6,503  
5,000  
5,000  
2,700  
0  
0  
5,842  
4,777  
5,727  
5,860  
6,782  
221  
462  
814  
1,012  
1,127  
810  
867  
773  
796  
701  
1,000  
827  
905  
897  
1,064  
0  
0  
0  
0  
0  
155  
182  
214  
264  
331  
0  
0  
0  
2  
4  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
846  
645  
691  
631  
729  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,822  
17,645  
16,405  
16,909  
16,177  
1,715  
2,873  
1,994  
1,870  
1,668  
85  
2,021  
1,168  
1,050  
845  
1,630  
853  
826  
820  
823  
15,107  
14,771  
14,411  
15,039  
14,509  
15,107  
14,771  
14,411  
15,039  
14,509  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0