Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà (VBH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,405  
16,909  
16,177  
16,643  
17,125  
15,500  
16,012  
15,113  
15,573  
16,040  
5,486  
8,344  
6,503  
4,648  
3,488  
2,700  
0  
0  
0  
0  
5,727  
5,860  
6,782  
8,344  
10,393  
814  
1,012  
1,127  
1,747  
1,474  
773  
796  
701  
833  
684  
905  
897  
1,064  
1,070  
1,085  
0  
0  
0  
0  
0  
214  
264  
331  
402  
409  
0  
2  
4  
6  
8  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
691  
631  
729  
662  
668  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,405  
16,909  
16,177  
16,643  
17,125  
1,994  
1,870  
1,668  
2,075  
3,541  
1,168  
1,050  
845  
1,368  
3,173  
826  
820  
823  
707  
368  
14,411  
15,039  
14,509  
14,568  
13,584  
14,411  
15,039  
14,509  
14,568  
13,584  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0