Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà (VBH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,177  
16,643  
17,125  
23,421  
18,220  
15,113  
15,573  
16,040  
22,463  
17,286  
6,503  
4,648  
3,488  
3,511  
1,937  
0  
0  
0  
0  
0  
6,782  
8,344  
10,393  
8,481  
8,584  
1,127  
1,747  
1,474  
9,206  
6,034  
701  
833  
684  
1,265  
732  
1,064  
1,070  
1,085  
958  
934  
0  
0  
0  
0  
0  
331  
402  
409  
336  
394  
4  
6  
8  
11  
13  
0  
0  
0  
144  
144  
0  
0  
0  
0  
0  
729  
662  
668  
468  
384  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,177  
16,643  
17,125  
23,421  
18,220  
1,668  
2,075  
3,541  
9,098  
3,575  
845  
1,368  
3,173  
8,772  
2,894  
823  
707  
368  
326  
681  
14,509  
14,568  
13,584  
14,322  
14,645  
14,509  
14,568  
13,584  
14,322  
14,645  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0