Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà (VBH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,643  
17,125  
23,421  
18,220  
20,737  
15,573  
16,040  
22,463  
17,286  
19,125  
4,648  
3,488  
3,511  
1,937  
3,804  
0  
0  
0  
0  
0  
8,344  
10,393  
8,481  
8,584  
8,604  
1,747  
1,474  
9,206  
6,034  
5,867  
833  
684  
1,265  
732  
850  
1,070  
1,085  
958  
934  
1,612  
0  
0  
0  
0  
50  
402  
409  
336  
394  
595  
6  
8  
11  
13  
15  
0  
0  
144  
144  
0  
0  
0  
0  
0  
510  
662  
668  
468  
384  
442  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,643  
17,125  
23,421  
18,220  
20,737  
2,075  
3,541  
9,098  
3,575  
2,262  
1,368  
3,173  
8,772  
2,894  
2,095  
707  
368  
326  
681  
166  
14,568  
13,584  
14,322  
14,645  
18,476  
14,568  
13,584  
14,322  
14,645  
18,476  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0