Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà (VBH: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,421  
18,220  
20,737  
26,349  
28,858  
22,463  
17,286  
19,125  
24,905  
27,345  
3,511  
1,937  
3,804  
5,593  
5,445  
0  
0  
0  
0  
0  
8,481  
8,584  
8,604  
12,358  
14,435  
9,206  
6,034  
5,867  
6,219  
5,957  
1,265  
732  
850  
736  
1,508  
958  
934  
1,612  
1,444  
1,513  
0  
0  
50  
50  
50  
336  
394  
595  
900  
923  
11  
13  
15  
32  
77  
144  
144  
0  
0  
0  
0  
0  
510  
302  
302  
468  
384  
442  
159  
160  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,421  
18,220  
20,737  
26,349  
28,858  
9,098  
3,575  
2,262  
5,213  
6,074  
8,772  
2,894  
2,095  
5,047  
5,908  
326  
681  
166  
166  
166  
14,322  
14,645  
18,476  
21,136  
22,784  
14,322  
14,645  
18,476  
21,136  
22,784  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0