Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hoà (VBH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
17,645  
16,405  
16,909  
16,177  
16,643  
16,818  
15,500  
16,012  
15,113  
15,573  
5,711  
5,486  
8,344  
6,503  
4,648  
5,000  
2,700  
0  
0  
0  
4,777  
5,727  
5,860  
6,782  
8,344  
462  
814  
1,012  
1,127  
1,747  
867  
773  
796  
701  
833  
827  
905  
897  
1,064  
1,070  
0  
0  
0  
0  
0  
182  
214  
264  
331  
402  
0  
0  
2  
4  
6  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
645  
691  
631  
729  
662  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
17,645  
16,405  
16,909  
16,177  
16,643  
2,873  
1,994  
1,870  
1,668  
2,075  
2,021  
1,168  
1,050  
845  
1,368  
853  
826  
820  
823  
707  
14,771  
14,411  
15,039  
14,509  
14,568  
14,771  
14,411  
15,039  
14,509  
14,568  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0