Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV (VBG: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
122,158  
 
 
 
 
92,436  
 
 
 
 
6,637  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
18,153  
 
 
 
 
64,482  
 
 
 
 
3,164  
 
 
 
 
29,722  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
27,859  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,863  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
122,158  
 
 
 
 
38,628  
 
 
 
 
38,628  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
83,529  
 
 
 
 
83,529  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0