Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
400,646  
380,232  
404,097  
323,620  
308,101  
314,093  
299,053  
327,817  
273,491  
260,849  
2,030  
7,942  
5,060  
1,635  
5,183  
0  
0  
0  
0  
0  
226,647  
189,469  
233,422  
209,243  
207,492  
83,999  
97,943  
85,243  
59,185  
46,618  
1,418  
3,698  
4,092  
3,427  
1,556  
86,553  
81,179  
76,280  
50,129  
47,251  
0  
0  
0  
0  
0  
75,364  
72,409  
45,407  
40,603  
38,052  
0  
0  
0  
0  
0  
3,169  
0  
22,548  
825  
425  
0  
0  
0  
0  
0  
8,021  
8,770  
8,326  
8,701  
8,774  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
400,646  
380,232  
404,097  
323,620  
308,101  
297,615  
282,026  
310,014  
236,632  
205,449  
271,551  
254,725  
289,909  
226,032  
204,558  
26,064  
27,301  
20,104  
10,600  
891  
103,031  
98,206  
94,083  
86,988  
102,651  
103,031  
98,206  
94,083  
86,988  
102,651  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0