Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
433,858  
386,368  
400,646  
380,232  
 
341,336  
301,433  
314,093  
299,053  
 
2,171  
1,770  
2,030  
7,942  
 
0  
0  
0  
0  
 
227,463  
204,862  
226,647  
189,469  
 
109,674  
93,404  
83,999  
97,943  
 
2,029  
1,398  
1,418  
3,698  
 
92,522  
84,935  
86,553  
81,179  
 
0  
0  
0  
0  
 
84,851  
76,922  
75,364  
72,409  
 
0  
0  
0  
0  
 
124  
199  
3,169  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
7,546  
7,814  
8,021  
8,770  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
433,858  
386,368  
400,646  
380,232  
 
336,622  
282,161  
297,615  
282,026  
 
312,698  
263,709  
271,551  
254,725  
 
23,924  
18,452  
26,064  
27,301  
 
97,235  
104,207  
103,031  
98,206  
 
97,235  
104,207  
103,031  
98,206  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0