Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
476,687  
419,909  
433,858  
386,368  
400,646  
374,584  
316,785  
341,336  
301,433  
314,093  
7,582  
8,092  
2,171  
1,770  
2,030  
0  
0  
0  
0  
0  
239,521  
221,266  
227,463  
204,862  
226,647  
121,493  
85,214  
109,674  
93,404  
83,999  
5,988  
2,213  
2,029  
1,398  
1,418  
102,103  
103,124  
92,522  
84,935  
86,553  
0  
0  
0  
0  
0  
91,681  
95,679  
84,851  
76,922  
75,364  
0  
0  
0  
0  
0  
4,159  
124  
124  
199  
3,169  
0  
0  
0  
0  
0  
6,263  
7,321  
7,546  
7,814  
8,021  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
476,687  
419,952  
433,858  
386,368  
400,646  
365,652  
315,460  
336,622  
282,161  
297,615  
328,677  
279,451  
312,698  
263,709  
271,551  
36,975  
36,009  
23,924  
18,452  
26,064  
111,035  
104,492  
97,235  
104,207  
103,031  
111,035  
104,492  
97,235  
104,207  
103,031  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0