Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
486,358  
513,635  
481,986  
476,687  
419,909  
388,050  
416,511  
382,645  
374,584  
316,785  
5,677  
786  
3,364  
7,582  
8,092  
0  
0  
0  
0  
0  
231,596  
271,630  
223,008  
239,521  
221,266  
145,853  
138,735  
148,582  
121,493  
85,214  
4,923  
5,360  
7,691  
5,988  
2,213  
98,308  
97,125  
99,342  
102,103  
103,124  
0  
0  
0  
0  
0  
92,500  
91,862  
89,547  
91,681  
95,679  
0  
0  
0  
0  
0  
67  
67  
3,697  
4,159  
124  
0  
0  
0  
0  
0  
5,741  
5,196  
6,098  
6,263  
7,321  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
486,358  
513,635  
481,986  
476,687  
419,952  
374,663  
408,909  
383,826  
365,652  
315,460  
355,703  
377,130  
357,471  
328,677  
279,451  
18,959  
31,779  
26,355  
36,975  
36,009  
111,695  
104,726  
98,160  
111,035  
104,492  
111,695  
104,726  
98,160  
111,035  
104,492  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0