Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
386,368  
400,646  
380,232  
404,097  
323,620  
301,433  
314,093  
299,053  
327,817  
273,491  
1,770  
2,030  
7,942  
5,060  
1,635  
0  
0  
0  
0  
0  
204,862  
226,647  
189,469  
233,422  
209,243  
93,404  
83,999  
97,943  
85,243  
59,185  
1,398  
1,418  
3,698  
4,092  
3,427  
84,935  
86,553  
81,179  
76,280  
50,129  
0  
0  
0  
0  
0  
76,922  
75,364  
72,409  
45,407  
40,603  
0  
0  
0  
0  
0  
199  
3,169  
0  
22,548  
825  
0  
0  
0  
0  
0  
7,814  
8,021  
8,770  
8,326  
8,701  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
386,368  
400,646  
380,232  
404,097  
323,620  
282,161  
297,615  
282,026  
310,014  
236,632  
263,709  
271,551  
254,725  
289,909  
226,032  
18,452  
26,064  
27,301  
20,104  
10,600  
104,207  
103,031  
98,206  
94,083  
86,988  
104,207  
103,031  
98,206  
94,083  
86,988  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0