Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
513,635  
481,986  
476,687  
419,909  
433,858  
416,511  
382,645  
374,584  
316,785  
341,336  
786  
3,364  
7,582  
8,092  
2,171  
0  
0  
0  
0  
0  
271,630  
223,008  
239,521  
221,266  
227,463  
138,735  
148,582  
121,493  
85,214  
109,674  
5,360  
7,691  
5,988  
2,213  
2,029  
97,125  
99,342  
102,103  
103,124  
92,522  
0  
0  
0  
0  
0  
91,862  
89,547  
91,681  
95,679  
84,851  
0  
0  
0  
0  
0  
67  
3,697  
4,159  
124  
124  
0  
0  
0  
0  
0  
5,196  
6,098  
6,263  
7,321  
7,546  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
513,635  
481,986  
476,687  
419,952  
433,858  
408,909  
383,826  
365,652  
315,460  
336,622  
377,130  
357,471  
328,677  
279,451  
312,698  
31,779  
26,355  
36,975  
36,009  
23,924  
104,726  
98,160  
111,035  
104,492  
97,235  
104,726  
98,160  
111,035  
104,492  
97,235  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0