Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
323,620  
308,101  
284,165  
286,923  
286,267  
273,491  
260,849  
235,254  
238,612  
234,608  
1,635  
5,183  
347  
1,697  
984  
0  
0  
0  
0  
0  
209,243  
207,492  
165,140  
159,755  
173,791  
59,185  
46,618  
68,331  
75,104  
57,401  
3,427  
1,556  
1,436  
2,056  
2,432  
50,129  
47,251  
48,911  
48,311  
51,659  
0  
0  
0  
0  
0  
40,603  
38,052  
40,376  
43,018  
46,267  
0  
0  
0  
0  
0  
825  
425  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,701  
8,774  
8,535  
5,294  
5,392  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
323,620  
308,101  
284,165  
286,923  
286,267  
236,632  
205,449  
189,031  
197,709  
202,559  
226,032  
204,558  
189,031  
197,709  
202,559  
10,600  
891  
0  
0  
0  
86,988  
102,651  
95,134  
89,214  
83,707  
86,988  
102,651  
95,134  
89,214  
83,707  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0