Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
433,858  
386,368  
400,646  
380,232  
404,097  
341,336  
301,433  
314,093  
299,053  
327,817  
2,171  
1,770  
2,030  
7,942  
5,060  
0  
0  
0  
0  
0  
227,463  
204,862  
226,647  
189,469  
233,422  
109,674  
93,404  
83,999  
97,943  
85,243  
2,029  
1,398  
1,418  
3,698  
4,092  
92,522  
84,935  
86,553  
81,179  
76,280  
0  
0  
0  
0  
0  
84,851  
76,922  
75,364  
72,409  
45,407  
0  
0  
0  
0  
0  
124  
199  
3,169  
0  
22,548  
0  
0  
0  
0  
0  
7,546  
7,814  
8,021  
8,770  
8,326  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
433,858  
386,368  
400,646  
380,232  
404,097  
336,622  
282,161  
297,615  
282,026  
310,014  
312,698  
263,709  
271,551  
254,725  
289,909  
23,924  
18,452  
26,064  
27,301  
20,104  
97,235  
104,207  
103,031  
98,206  
94,083  
97,235  
104,207  
103,031  
98,206  
94,083  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0