Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (VBC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
380,232  
404,097  
323,620  
308,101  
284,165  
299,053  
327,817  
273,491  
260,849  
235,254  
7,942  
5,060  
1,635  
5,183  
347  
0  
0  
0  
0  
0  
189,469  
233,422  
209,243  
207,492  
165,140  
97,943  
85,243  
59,185  
46,618  
68,331  
3,698  
4,092  
3,427  
1,556  
1,436  
81,179  
76,280  
50,129  
47,251  
48,911  
0  
0  
0  
0  
0  
72,409  
45,407  
40,603  
38,052  
40,376  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
22,548  
825  
425  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,770  
8,326  
8,701  
8,774  
8,535  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
380,232  
404,097  
323,620  
308,101  
284,165  
282,026  
310,014  
236,632  
205,449  
189,031  
254,725  
289,909  
226,032  
204,558  
189,031  
27,301  
20,104  
10,600  
891  
0  
98,206  
94,083  
86,988  
102,651  
95,134  
98,206  
94,083  
86,988  
102,651  
95,134  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0