Công ty cổ phần VIWACO (VAV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
661,287  
679,489  
640,159  
 
 
145,666  
173,974  
135,727  
 
 
74,686  
114,602  
88,918  
 
 
0  
0  
0  
 
 
32,285  
18,114  
16,404  
 
 
38,696  
41,258  
30,244  
 
 
0  
0  
162  
 
 
515,621  
505,515  
504,432  
 
 
0  
0  
0  
 
 
454,308  
447,854  
452,852  
 
 
0  
0  
0  
 
 
60,044  
56,182  
50,049  
 
 
0  
0  
0  
 
 
1,269  
1,480  
1,531  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
661,287  
679,489  
640,159  
 
 
319,858  
368,482  
352,430  
 
 
140,243  
191,494  
183,179  
 
 
179,616  
176,987  
169,251  
 
 
341,429  
311,008  
287,729  
 
 
341,429  
311,008  
287,729  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0