Công ty cổ phần VIWACO (VAV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
569,696  
 
 
 
 
120,439  
 
 
 
 
65,487  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
20,773  
 
 
 
 
27,698  
 
 
 
 
6,481  
 
 
 
 
449,258  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
248,928  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
198,474  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,855  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
569,696  
 
 
 
 
336,245  
 
 
 
 
198,602  
 
 
 
 
137,643  
 
 
 
 
233,451  
 
 
 
 
233,451  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0