Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (VAT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
113,215  
119,428  
120,041  
112,512  
124,335  
100,411  
106,464  
111,363  
103,757  
115,380  
7,721  
4,314  
2,053  
3,693  
2,785  
8,544  
5,726  
9,604  
6,450  
7,750  
75,080  
72,954  
72,990  
71,609  
85,920  
9,066  
23,469  
26,715  
22,005  
18,926  
0  
0  
0  
0  
0  
12,804  
12,964  
8,679  
8,755  
8,955  
4,605  
4,605  
121  
1  
0  
1,197  
1,350  
1,533  
1,716  
1,899  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,956  
6,956  
6,956  
6,956  
6,956  
46  
53  
68  
83  
100  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
113,215  
119,643  
120,041  
112,512  
124,335  
61,933  
68,757  
69,297  
61,681  
73,603  
61,933  
68,757  
69,297  
61,681  
73,603  
0  
0  
0  
0  
0  
51,283  
50,886  
50,745  
50,831  
50,731  
51,283  
50,886  
50,745  
50,831  
50,731  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0