Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (VAT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
120,041  
112,512  
124,335  
117,168  
 
111,363  
103,757  
115,380  
108,034  
 
2,053  
3,693  
2,785  
1,076  
 
9,604  
6,450  
7,750  
7,400  
 
72,990  
71,609  
85,920  
66,205  
 
26,715  
22,005  
18,926  
33,117  
 
0  
0  
0  
237  
 
8,679  
8,755  
8,955  
9,134  
 
121  
1  
0  
0  
 
1,533  
1,716  
1,899  
2,081  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
6,956  
6,956  
6,956  
6,956  
 
68  
83  
100  
96  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
120,041  
112,512  
124,335  
117,168  
 
69,297  
61,681  
73,603  
66,224  
 
69,297  
61,681  
73,603  
66,224  
 
0  
0  
0  
0  
 
50,745  
50,831  
50,731  
50,944  
 
50,745  
50,831  
50,731  
50,944  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0