Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (VAT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
120,041  
112,512  
124,335  
117,168  
130,373  
111,363  
103,757  
115,380  
108,034  
121,004  
2,053  
3,693  
2,785  
1,076  
4,082  
9,604  
6,450  
7,750  
7,400  
6,200  
72,990  
71,609  
85,920  
66,205  
73,257  
26,715  
22,005  
18,926  
33,117  
37,145  
0  
0  
0  
237  
320  
8,679  
8,755  
8,955  
9,134  
9,369  
121  
1  
0  
0  
4  
1,533  
1,716  
1,899  
2,081  
2,264  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,956  
6,956  
6,956  
6,956  
6,956  
68  
83  
100  
96  
145  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
120,041  
112,512  
124,335  
117,168  
130,373  
69,297  
61,681  
73,603  
66,224  
79,755  
69,297  
61,681  
73,603  
66,224  
79,755  
0  
0  
0  
0  
0  
50,745  
50,831  
50,731  
50,944  
50,618  
50,745  
50,831  
50,731  
50,944  
50,618  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0