Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (VAT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
123,225  
92,669  
96,271  
61,885  
53,360  
112,749  
81,926  
85,745  
58,075  
49,303  
1,516  
6,089  
19,980  
1,792  
2,408  
0  
0  
0  
0  
0  
92,166  
69,322  
45,646  
46,384  
37,328  
19,067  
6,515  
10,515  
9,899  
9,567  
0  
0  
9,604  
0  
0  
10,477  
10,743  
10,526  
3,810  
4,057  
356  
407  
0  
0  
0  
3,011  
3,201  
3,392  
3,585  
3,774  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,956  
6,956  
6,956  
0  
0  
154  
178  
178  
225  
283  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
123,225  
92,669  
96,271  
61,885  
53,360  
72,304  
41,249  
47,018  
43,591  
36,451  
72,304  
41,249  
47,018  
43,591  
36,451  
0  
0  
0  
0  
0  
50,921  
51,420  
49,253  
18,293  
16,908  
50,921  
51,420  
49,253  
18,293  
16,908  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0