Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (VAT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
128,303  
125,275  
116,290  
123,225  
92,669  
118,721  
115,506  
106,418  
112,749  
81,926  
1,216  
2,375  
1,166  
1,516  
6,089  
0  
0  
0  
0  
0  
75,669  
99,871  
91,891  
92,166  
69,322  
40,872  
13,260  
13,361  
19,067  
6,515  
965  
0  
0  
0  
0  
9,582  
9,769  
9,872  
10,477  
10,743  
0  
0  
0  
356  
407  
2,447  
2,629  
2,820  
3,011  
3,201  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,956  
6,956  
6,956  
6,956  
6,956  
179  
183  
96  
154  
178  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
128,303  
125,275  
116,290  
123,225  
92,669  
79,236  
73,927  
63,428  
72,304  
41,249  
79,236  
73,927  
63,428  
72,304  
41,249  
0  
0  
0  
0  
0  
49,067  
51,349  
52,862  
50,921  
51,420  
49,067  
51,349  
52,862  
50,921  
51,420  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0