Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (VAT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
124,335  
117,168  
130,373  
128,303  
125,275  
115,380  
108,034  
121,004  
118,721  
115,506  
2,785  
1,076  
4,082  
1,216  
2,375  
7,750  
7,400  
6,200  
0  
0  
85,920  
66,205  
73,257  
75,669  
99,871  
18,926  
33,117  
37,145  
40,872  
13,260  
0  
237  
320  
965  
0  
8,955  
9,134  
9,369  
9,582  
9,769  
0  
0  
4  
0  
0  
1,899  
2,081  
2,264  
2,447  
2,629  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,956  
6,956  
6,956  
6,956  
6,956  
100  
96  
145  
179  
183  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
124,335  
117,168  
130,373  
128,303  
125,275  
73,603  
66,224  
79,755  
79,236  
73,927  
73,603  
66,224  
79,755  
79,236  
73,927  
0  
0  
0  
0  
0  
50,731  
50,944  
50,618  
49,067  
51,349  
50,731  
50,944  
50,618  
49,067  
51,349  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0