Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (VAT: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
116,290  
123,225  
92,669  
96,271  
61,885  
106,418  
112,749  
81,926  
85,745  
58,075  
1,166  
1,516  
6,089  
19,980  
1,792  
0  
0  
0  
0  
0  
91,891  
92,166  
69,322  
45,646  
46,384  
13,361  
19,067  
6,515  
10,515  
9,899  
0  
0  
0  
9,604  
0  
9,872  
10,477  
10,743  
10,526  
3,810  
0  
356  
407  
0  
0  
2,820  
3,011  
3,201  
3,392  
3,585  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
6,956  
6,956  
6,956  
6,956  
0  
96  
154  
178  
178  
225  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
116,290  
123,225  
92,669  
96,271  
61,885  
63,428  
72,304  
41,249  
47,018  
43,591  
63,428  
72,304  
41,249  
47,018  
43,591  
0  
0  
0  
0  
0  
52,862  
50,921  
51,420  
49,253  
18,293  
52,862  
50,921  
51,420  
49,253  
18,293  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0