Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
621,950  
598,665  
656,220  
607,130  
610,822  
512,903  
487,174  
543,865  
494,958  
499,512  
173,689  
148,833  
91,979  
191,682  
193,974  
30,000  
20,000  
10,000  
10,000  
10,000  
58,949  
130,565  
30,526  
56,055  
64,387  
230,436  
169,892  
375,175  
229,309  
221,498  
19,829  
17,884  
36,186  
7,912  
9,654  
109,047  
111,491  
112,355  
112,172  
111,309  
0  
0  
0  
0  
0  
9,270  
11,824  
12,920  
11,273  
11,273  
0  
0  
0  
0  
0  
99,012  
98,902  
98,669  
98,868  
98,006  
0  
0  
0  
0  
0  
765  
765  
765  
2,031  
2,031  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
621,950  
598,665  
656,220  
607,130  
610,822  
155,823  
94,299  
173,034  
142,804  
152,724  
155,823  
94,299  
173,034  
142,804  
152,724  
0  
0  
0  
0  
0  
466,127  
504,365  
483,186  
464,326  
458,098  
466,127  
504,365  
483,186  
464,326  
458,098  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0