Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
638,214  
582,347  
625,751  
598,665  
656,220  
523,230  
468,905  
514,355  
487,174  
543,865  
88,399  
156,262  
173,689  
148,833  
91,979  
20,000  
20,000  
30,000  
20,000  
10,000  
51,575  
37,941  
60,731  
130,565  
30,526  
325,922  
233,158  
230,106  
169,892  
375,175  
37,334  
21,544  
19,829  
17,884  
36,186  
114,984  
113,442  
111,397  
111,491  
112,355  
0  
0  
0  
0  
0  
14,301  
13,566  
11,619  
11,824  
12,920  
0  
0  
0  
0  
0  
37,961  
99,111  
99,012  
98,902  
98,669  
0  
0  
0  
0  
0  
62,722  
765  
765  
765  
765  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
638,214  
582,347  
625,751  
598,665  
656,220  
158,562  
100,596  
155,150  
94,299  
173,034  
158,562  
100,596  
155,150  
94,299  
173,034  
0  
0  
0  
0  
0  
479,653  
481,751  
470,601  
504,365  
483,186  
479,653  
481,751  
470,601  
504,365  
483,186  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0