Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
699,198  
565,557  
632,875  
604,208  
717,172  
585,755  
460,708  
524,268  
498,124  
604,909  
142,367  
198,037  
247,237  
189,543  
188,823  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
28,377  
42,278  
31,881  
89,256  
47,483  
365,791  
193,768  
223,622  
184,993  
332,292  
39,220  
16,625  
11,528  
24,332  
26,312  
113,443  
104,849  
108,607  
106,085  
112,263  
0  
0  
0  
0  
0  
16,853  
12,405  
12,405  
15,189  
17,974  
0  
0  
0  
0  
0  
94,560  
88,168  
91,926  
86,619  
90,012  
0  
0  
0  
0  
0  
2,031  
4,276  
4,276  
4,276  
4,276  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
699,198  
565,557  
632,875  
604,208  
717,172  
233,897  
104,352  
179,284  
115,522  
248,527  
233,897  
104,352  
179,284  
115,522  
248,527  
0  
0  
0  
0  
0  
465,301  
461,205  
453,591  
488,687  
468,645  
465,301  
461,205  
453,591  
488,687  
468,645  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0