Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
607,130  
610,822  
608,599  
699,198  
565,557  
494,958  
499,512  
495,198  
585,755  
460,708  
191,682  
193,974  
160,926  
142,367  
198,037  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
56,055  
64,387  
86,672  
28,377  
42,278  
229,309  
221,498  
216,203  
365,791  
193,768  
7,912  
9,654  
21,398  
39,220  
16,625  
112,172  
111,309  
113,401  
113,443  
104,849  
0  
0  
0  
0  
0  
11,273  
11,273  
14,063  
16,853  
12,405  
0  
0  
0  
0  
0  
98,868  
98,006  
97,308  
94,560  
88,168  
0  
0  
0  
0  
0  
2,031  
2,031  
2,031  
2,031  
4,276  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
607,130  
610,822  
608,599  
699,198  
565,557  
142,804  
152,724  
122,993  
233,897  
104,352  
142,804  
152,724  
122,993  
233,897  
104,352  
0  
0  
0  
0  
0  
464,326  
458,098  
485,607  
465,301  
461,205  
464,326  
458,098  
485,607  
465,301  
461,205  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0