Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
565,557  
632,875  
604,208  
717,172  
574,143  
460,708  
524,268  
498,124  
604,909  
474,014  
198,037  
247,237  
189,543  
188,823  
214,499  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
42,278  
31,881  
89,256  
47,483  
36,650  
193,768  
223,622  
184,993  
332,292  
208,070  
16,625  
11,528  
24,332  
26,312  
4,795  
104,849  
108,607  
106,085  
112,263  
100,129  
0  
0  
0  
0  
0  
12,405  
12,405  
15,189  
17,974  
13,318  
0  
0  
0  
0  
0  
88,168  
91,926  
86,619  
90,012  
81,753  
0  
0  
0  
0  
0  
4,276  
4,276  
4,276  
4,276  
5,058  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
565,557  
632,875  
604,208  
717,172  
574,143  
104,352  
179,284  
115,522  
248,527  
114,789  
104,352  
179,284  
115,522  
248,527  
114,789  
0  
0  
0  
0  
0  
461,205  
453,591  
488,687  
468,645  
459,354  
461,205  
453,591  
488,687  
468,645  
459,354  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0