Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (VAF: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
610,822  
608,599  
699,198  
565,557  
632,875  
499,512  
495,198  
585,755  
460,708  
524,268  
193,974  
160,926  
142,367  
198,037  
247,237  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
64,387  
86,672  
28,377  
42,278  
31,881  
221,498  
216,203  
365,791  
193,768  
223,622  
9,654  
21,398  
39,220  
16,625  
11,528  
111,309  
113,401  
113,443  
104,849  
108,607  
0  
0  
0  
0  
0  
11,273  
14,063  
16,853  
12,405  
12,405  
0  
0  
0  
0  
0  
98,006  
97,308  
94,560  
88,168  
91,926  
0  
0  
0  
0  
0  
2,031  
2,031  
2,031  
4,276  
4,276  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
610,822  
608,599  
699,198  
565,557  
632,875  
152,724  
122,993  
233,897  
104,352  
179,284  
152,724  
122,993  
233,897  
104,352  
179,284  
0  
0  
0  
0  
0  
458,098  
485,607  
465,301  
461,205  
453,591  
458,098  
485,607  
465,301  
461,205  
453,591  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0