Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (V21: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
374,276  
376,031  
339,847  
334,647  
379,816  
334,336  
335,381  
298,569  
291,930  
336,272  
8,955  
5,662  
24,032  
3,762  
54,738  
0  
0  
0  
0  
0  
244,909  
221,589  
173,937  
189,072  
205,408  
80,472  
107,781  
100,461  
98,191  
76,126  
0  
349  
139  
906  
0  
39,940  
40,650  
41,278  
42,717  
43,545  
10,964  
10,964  
10,964  
4,000  
4,000  
28,288  
28,856  
29,484  
30,112  
30,740  
0  
0  
0  
0  
0  
118  
118  
118  
7,892  
7,892  
0  
0  
0  
0  
0  
569  
712  
712  
713  
913  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
374,276  
376,031  
339,847  
334,647  
379,816  
253,928  
270,063  
234,753  
242,540  
259,106  
253,928  
270,060  
234,750  
242,537  
259,103  
0  
3  
3  
3  
3  
120,348  
105,969  
105,095  
92,107  
120,710  
120,348  
105,969  
105,095  
92,107  
120,710  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0