Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (V21: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
664,542  
573,835  
461,975  
425,887  
402,593  
623,924  
532,738  
421,383  
386,245  
363,091  
3,735  
7,056  
5,891  
3,589  
13,492  
0  
0  
0  
0  
0  
259,316  
290,741  
264,165  
254,825  
256,508  
352,823  
230,467  
148,045  
127,376  
92,240  
8,050  
4,474  
3,283  
455  
851  
40,618  
41,097  
40,592  
39,641  
39,502  
10,863  
10,964  
10,964  
10,964  
10,964  
27,177  
27,540  
27,937  
27,420  
27,851  
0  
0  
0  
0  
0  
118  
118  
118  
118  
118  
420  
420  
0  
0  
0  
2,041  
2,055  
1,573  
1,139  
569  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
664,542  
573,835  
461,975  
425,887  
402,593  
548,596  
453,037  
342,926  
304,977  
281,735  
490,502  
398,028  
308,599  
291,040  
281,735  
58,094  
55,010  
34,328  
13,937  
0  
115,946  
120,798  
119,048  
120,910  
120,858  
115,946  
120,798  
119,048  
120,910  
120,858  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0