Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (V21: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,539  
402,593  
374,276  
376,031  
339,847  
384,600  
363,091  
334,336  
335,381  
298,569  
3,589  
13,492  
8,955  
5,662  
24,032  
0  
0  
0  
0  
0  
252,478  
256,508  
244,909  
221,589  
173,937  
128,078  
92,240  
80,472  
107,781  
100,461  
455  
851  
0  
349  
139  
38,940  
39,502  
39,940  
40,650  
41,278  
10,964  
10,964  
10,964  
10,964  
10,964  
27,420  
27,851  
28,288  
28,856  
29,484  
0  
0  
0  
0  
0  
118  
118  
118  
118  
118  
0  
0  
0  
0  
0  
437  
569  
569  
712  
712  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,539  
402,593  
374,276  
376,031  
339,847  
302,630  
281,735  
253,928  
270,063  
234,753  
288,693  
281,735  
253,928  
270,060  
234,750  
13,937  
0  
0  
3  
3  
120,910  
120,858  
120,348  
105,969  
105,095  
120,910  
120,858  
120,348  
105,969  
105,095  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0