Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (V21: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
461,975  
425,887  
402,593  
374,276  
376,031  
421,383  
386,245  
363,091  
334,336  
335,381  
5,891  
3,589  
13,492  
8,955  
5,662  
0  
0  
0  
0  
0  
264,165  
254,825  
256,508  
244,909  
221,589  
148,045  
127,376  
92,240  
80,472  
107,781  
3,283  
455  
851  
0  
349  
40,592  
39,641  
39,502  
39,940  
40,650  
10,964  
10,964  
10,964  
10,964  
10,964  
27,937  
27,420  
27,851  
28,288  
28,856  
0  
0  
0  
0  
0  
118  
118  
118  
118  
118  
0  
0  
0  
0  
0  
1,573  
1,139  
569  
569  
712  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
461,975  
425,887  
402,593  
374,276  
376,031  
342,926  
304,977  
281,735  
253,928  
270,063  
308,599  
291,040  
281,735  
253,928  
270,060  
34,328  
13,937  
0  
0  
3  
119,048  
120,910  
120,858  
120,348  
105,969  
119,048  
120,910  
120,858  
120,348  
105,969  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0