Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (V21: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
402,593  
374,276  
376,031  
339,847  
334,647  
363,091  
334,336  
335,381  
298,569  
291,930  
13,492  
8,955  
5,662  
24,032  
3,762  
0  
0  
0  
0  
0  
256,508  
244,909  
221,589  
173,937  
189,072  
92,240  
80,472  
107,781  
100,461  
98,191  
851  
0  
349  
139  
906  
39,502  
39,940  
40,650  
41,278  
42,717  
10,964  
10,964  
10,964  
10,964  
4,000  
27,851  
28,288  
28,856  
29,484  
30,112  
0  
0  
0  
0  
0  
118  
118  
118  
118  
7,892  
0  
0  
0  
0  
0  
569  
569  
712  
712  
713  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
402,593  
374,276  
376,031  
339,847  
334,647  
281,735  
253,928  
270,063  
234,753  
242,540  
281,735  
253,928  
270,060  
234,750  
242,537  
0  
0  
3  
3  
3  
120,858  
120,348  
105,969  
105,095  
92,107  
120,858  
120,348  
105,969  
105,095  
92,107  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0