Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (V21: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
374,570  
302,633  
301,286  
307,781  
324,272  
331,135  
259,175  
257,501  
215,532  
210,778  
3,671  
7,533  
5,264  
7,800  
6,575  
0  
0  
0  
0  
0  
218,933  
138,867  
153,378  
164,637  
155,896  
106,988  
111,812  
98,663  
43,095  
48,220  
1,543  
963  
196  
0  
87  
43,435  
43,458  
43,784  
92,250  
113,494  
4,000  
4,000  
4,000  
10,932  
10,932  
31,236  
31,753  
32,440  
33,328  
34,379  
0  
0  
0  
0  
0  
7,165  
7,165  
7,050  
47,695  
67,319  
0  
0  
0  
0  
0  
1,034  
540  
295  
295  
865  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
374,570  
302,633  
301,286  
307,781  
324,272  
252,646  
252,697  
247,362  
246,217  
264,317  
252,643  
238,370  
247,359  
241,317  
248,516  
3  
14,327  
3  
4,900  
15,801  
121,923  
49,936  
53,923  
61,564  
59,955  
121,923  
49,936  
53,923  
61,564  
59,955  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0