Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (V21: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
379,816  
374,570  
302,633  
301,286  
307,781  
336,272  
331,135  
259,175  
257,501  
215,532  
54,738  
3,671  
7,533  
5,264  
7,800  
0  
0  
0  
0  
0  
205,408  
218,933  
138,867  
153,378  
164,637  
76,126  
106,988  
111,812  
98,663  
43,095  
0  
1,543  
963  
196  
0  
43,545  
43,435  
43,458  
43,784  
92,250  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
10,932  
30,740  
31,236  
31,753  
32,440  
33,328  
0  
0  
0  
0  
0  
7,892  
7,165  
7,165  
7,050  
47,695  
0  
0  
0  
0  
0  
913  
1,034  
540  
295  
295  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
379,816  
374,570  
302,633  
301,286  
307,781  
259,106  
252,646  
252,697  
247,362  
246,217  
259,103  
252,643  
238,370  
247,359  
241,317  
3  
3  
14,327  
3  
4,900  
120,710  
121,923  
49,936  
53,923  
61,564  
120,710  
121,923  
49,936  
53,923  
61,564  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0