Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (V21: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
339,847  
334,647  
379,816  
374,570  
302,633  
298,569  
291,930  
336,272  
331,135  
259,175  
24,032  
3,762  
54,738  
3,671  
7,533  
0  
0  
0  
0  
0  
173,937  
189,072  
205,408  
218,933  
138,867  
100,461  
98,191  
76,126  
106,988  
111,812  
139  
906  
0  
1,543  
963  
41,278  
42,717  
43,545  
43,435  
43,458  
10,964  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
29,484  
30,112  
30,740  
31,236  
31,753  
0  
0  
0  
0  
0  
118  
7,892  
7,892  
7,165  
7,165  
0  
0  
0  
0  
0  
712  
713  
913  
1,034  
540  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
339,847  
334,647  
379,816  
374,570  
302,633  
234,753  
242,540  
259,106  
252,646  
252,697  
234,750  
242,537  
259,103  
252,643  
238,370  
3  
3  
3  
3  
14,327  
105,095  
92,107  
120,710  
121,923  
49,936  
105,095  
92,107  
120,710  
121,923  
49,936  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0