Công ty Cổ phần Xây dựng số 15 (V15: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2015 Q4/2014 Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
249,538  
254,735  
273,554  
273,714  
274,163  
239,300  
243,898  
262,106  
261,643  
261,456  
2,685  
2,308  
1,868  
943  
658  
0  
0  
0  
0  
0  
75,953  
82,281  
98,449  
99,419  
99,799  
96,296  
96,296  
96,880  
96,341  
96,049  
64,365  
63,013  
64,909  
64,941  
64,950  
10,238  
10,837  
11,448  
12,070  
12,708  
0  
0  
0  
0  
0  
10,200  
10,783  
11,381  
11,998  
12,620  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
 
 
 
0  
0  
0  
0  
0  
0  
37  
54  
66  
72  
88  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
249,538  
254,735  
273,554  
273,714  
274,163  
242,101  
231,329  
234,701  
230,552  
226,164  
242,101  
231,329  
231,010  
226,861  
221,473  
0  
0  
3,691  
3,691  
4,691  
7,437  
23,406  
38,852  
43,161  
48,000  
7,437  
23,406  
38,852  
43,161  
48,000  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0