Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
512,188  
495,708  
493,673  
466,448  
516,033  
436,224  
420,665  
417,949  
390,100  
438,238  
10,853  
20,389  
9,416  
5,500  
19,929  
2,382  
2,382  
2,382  
4,305  
0  
340,030  
265,449  
291,130  
273,342  
326,132  
82,829  
132,359  
114,931  
106,946  
92,132  
130  
86  
90  
7  
44  
75,964  
75,044  
75,724  
76,348  
77,795  
612  
612  
459  
459  
246  
28,164  
27,839  
27,954  
28,254  
35,610  
25,466  
25,718  
25,970  
26,128  
19,819  
3,868  
3,868  
3,868  
3,868  
3,868  
5,300  
5,300  
5,300  
5,100  
5,100  
12,553  
11,706  
12,174  
12,538  
13,152  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
512,188  
495,708  
493,673  
466,448  
516,033  
419,027  
404,114  
404,476  
379,671  
422,071  
390,547  
379,588  
379,803  
354,284  
396,058  
28,480  
24,526  
24,673  
25,387  
26,013  
93,161  
91,594  
89,198  
86,777  
93,962  
93,161  
91,594  
89,198  
86,777  
93,962  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0