Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
635,560  
609,414  
601,881  
610,290  
561,792  
574,956  
547,670  
538,858  
546,378  
496,428  
42,507  
12,290  
47,080  
7,287  
6,527  
14,166  
12,567  
12,567  
11,934  
7,434  
433,437  
418,280  
401,001  
451,619  
387,374  
84,669  
103,337  
76,832  
75,361  
94,813  
178  
1,195  
1,378  
177  
279  
60,604  
61,744  
63,023  
63,913  
65,364  
691  
691  
655  
677  
677  
24,857  
25,527  
26,366  
27,282  
28,175  
27,303  
27,594  
27,885  
28,175  
28,437  
0  
0  
0  
0  
0  
5,100  
5,100  
5,100  
5,100  
5,100  
2,653  
2,832  
3,018  
2,678  
2,975  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
635,560  
609,414  
601,881  
610,290  
561,792  
545,159  
520,454  
516,123  
516,923  
471,110  
533,512  
508,215  
502,896  
502,531  
455,492  
11,647  
12,239  
13,227  
14,392  
15,618  
90,400  
88,959  
85,758  
93,367  
90,682  
90,400  
88,959  
85,758  
93,367  
90,682  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0