Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
610,290  
561,792  
496,562  
470,837  
512,188  
546,378  
496,428  
430,167  
405,480  
436,224  
7,287  
6,527  
1,433  
1,114  
10,853  
11,934  
7,434  
5,934  
3,687  
2,382  
451,619  
387,374  
343,583  
320,063  
340,030  
75,361  
94,813  
79,023  
79,549  
82,829  
177  
279  
195  
1,068  
130  
63,913  
65,364  
66,395  
65,357  
75,964  
677  
677  
712  
570  
612  
27,282  
28,175  
28,286  
27,564  
28,164  
28,175  
28,437  
28,728  
25,214  
25,466  
0  
0  
0  
3,868  
3,868  
5,100  
5,100  
5,100  
5,100  
5,300  
2,678  
2,975  
3,569  
3,040  
12,553  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
610,290  
561,792  
496,562  
470,837  
512,188  
516,923  
471,110  
408,517  
385,039  
419,027  
502,531  
455,492  
391,368  
366,227  
390,547  
14,392  
15,618  
17,149  
18,812  
28,480  
93,367  
90,682  
88,044  
85,798  
93,161  
93,367  
90,682  
88,044  
85,798  
93,161  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0