Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
496,562  
470,837  
512,188  
495,708  
493,673  
430,167  
405,480  
436,224  
420,665  
417,949  
1,433  
1,114  
10,853  
20,389  
9,416  
5,934  
3,687  
2,382  
2,382  
2,382  
343,583  
320,063  
340,030  
265,449  
291,130  
79,023  
79,549  
82,829  
132,359  
114,931  
195  
1,068  
130  
86  
90  
66,395  
65,357  
75,964  
75,044  
75,724  
712  
570  
612  
612  
459  
28,286  
27,564  
28,164  
27,839  
27,954  
28,728  
25,214  
25,466  
25,718  
25,970  
0  
3,868  
3,868  
3,868  
3,868  
5,100  
5,100  
5,300  
5,300  
5,300  
3,569  
3,040  
12,553  
11,706  
12,174  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
496,562  
470,837  
512,188  
495,708  
493,673  
408,517  
385,039  
419,027  
404,114  
404,476  
391,368  
366,227  
390,547  
379,588  
379,803  
17,149  
18,812  
28,480  
24,526  
24,673  
88,044  
85,798  
93,161  
91,594  
89,198  
88,044  
85,798  
93,161  
91,594  
89,198  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0