Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
495,708  
493,673  
466,448  
516,033  
454,917  
420,665  
417,949  
390,100  
438,238  
376,493  
20,389  
9,416  
5,500  
19,929  
3,972  
2,382  
2,382  
4,305  
0  
0  
265,449  
291,130  
273,342  
326,132  
257,239  
132,359  
114,931  
106,946  
92,132  
115,183  
86  
90  
7  
44  
100  
75,044  
75,724  
76,348  
77,795  
78,424  
612  
459  
459  
246  
189  
27,839  
27,954  
28,254  
35,610  
37,120  
25,718  
25,970  
26,128  
19,819  
23,603  
3,868  
3,868  
3,868  
3,868  
0  
5,300  
5,300  
5,100  
5,100  
5,100  
11,706  
12,174  
12,538  
13,152  
12,412  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
495,708  
493,673  
466,448  
516,033  
454,917  
404,114  
404,476  
379,671  
422,071  
363,189  
379,588  
379,803  
354,284  
396,058  
336,463  
24,526  
24,673  
25,387  
26,013  
26,727  
91,594  
89,198  
86,777  
93,962  
91,728  
91,594  
89,198  
86,777  
93,962  
91,728  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0