Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (V11: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
415,153  
 
 
 
 
161,942  
 
 
 
 
959  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
154,172  
 
 
 
 
6,644  
 
 
 
 
167  
 
 
 
 
253,211  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
915  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
252,271  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
25  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
415,153  
 
 
 
 
386,550  
 
 
 
 
386,550  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
28,603  
 
 
 
 
28,603  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0