Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (V11: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
415,153  
425,759  
480,968  
 
463,634  
161,942  
165,825  
221,322  
 
462,069  
959  
628  
1,796  
 
135  
0  
0  
0  
 
0  
154,172  
156,589  
214,682  
 
82,680  
6,644  
8,441  
4,677  
 
269,851  
167  
167  
167  
 
109,403  
253,211  
259,934  
259,646  
 
1,565  
0  
0  
0  
 
0  
915  
1,077  
1,239  
 
1,564  
0  
0  
0  
 
0  
252,271  
258,828  
258,407  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
25  
29  
0  
 
1  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
415,153  
425,759  
480,968  
 
463,634  
386,550  
377,754  
428,678  
 
402,501  
386,550  
377,754  
428,678  
 
402,501  
0  
0  
0  
 
0  
28,603  
48,006  
52,290  
 
61,133  
28,603  
48,006  
52,290  
 
61,133  
0  
0  
0  
 
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
 
0