Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 (V11: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
425,759  
480,968  
463,634  
473,821  
 
165,825  
221,322  
462,069  
468,126  
 
628  
1,796  
135  
1,131  
 
0  
0  
0  
0  
 
156,589  
214,682  
82,680  
76,626  
 
8,441  
4,677  
269,851  
273,546  
 
167  
167  
109,403  
116,823  
 
259,934  
259,646  
1,565  
5,695  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,077  
1,239  
1,564  
1,727  
 
0  
0  
0  
0  
 
258,828  
258,407  
0  
0  
 
0  
0  
0  
3,964  
 
29  
0  
1  
5  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
425,759  
480,968  
463,634  
473,821  
 
377,754  
428,678  
402,501  
410,551  
 
377,754  
428,678  
402,501  
410,551  
 
0  
0  
0  
0  
 
48,006  
52,290  
61,133  
63,270  
 
48,006  
52,290  
61,133  
63,270  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0