Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO (USC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
134,295  
 
 
 
 
107,368  
 
 
 
 
12,634  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
51,462  
 
 
 
 
41,182  
 
 
 
 
2,089  
 
 
 
 
26,928  
 
 
 
 
100  
 
 
 
 
22,090  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,734  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
134,295  
 
 
 
 
77,828  
 
 
 
 
77,703  
 
 
 
 
125  
 
 
 
 
56,467  
 
 
 
 
56,467  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0