Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (UPH: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
413,706  
396,013  
395,273  
372,865  
217,609  
190,097  
171,360  
175,426  
156,015  
171,748  
73,770  
69,068  
76,395  
54,639  
64,124  
0  
0  
0  
17,000  
17,000  
45,725  
38,932  
65,099  
31,436  
39,519  
65,260  
57,875  
30,092  
49,774  
49,311  
5,341  
5,484  
3,839  
3,167  
1,794  
223,609  
224,653  
219,847  
216,849  
45,861  
3,745  
109  
109  
209  
209  
36,639  
37,739  
38,865  
40,938  
41,981  
160,623  
160,623  
160,482  
0  
0  
22,547  
22,507  
16,728  
172,036  
0  
0  
3,636  
3,636  
3,636  
3,636  
56  
40  
27  
31  
35  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
413,706  
396,013  
395,273  
372,865  
217,609  
256,011  
237,366  
231,107  
209,212  
54,196  
254,596  
235,913  
229,615  
207,682  
52,627  
1,415  
1,453  
1,492  
1,531  
1,569  
157,695  
158,646  
164,166  
163,652  
163,413  
157,695  
158,646  
164,166  
163,652  
163,413  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0