Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (UPH: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
401,565  
413,706  
396,013  
395,273  
372,865  
178,865  
190,097  
171,360  
175,426  
156,015  
59,811  
73,770  
69,068  
76,395  
54,639  
0  
0  
0  
0  
17,000  
47,920  
45,725  
38,932  
65,099  
31,436  
66,165  
65,260  
57,875  
30,092  
49,774  
4,969  
5,341  
5,484  
3,839  
3,167  
222,699  
223,609  
224,653  
219,847  
216,849  
3,745  
3,745  
109  
109  
209  
35,695  
36,639  
37,739  
38,865  
40,938  
160,623  
160,623  
160,623  
160,482  
0  
22,549  
22,547  
22,507  
16,728  
172,036  
0  
0  
3,636  
3,636  
3,636  
88  
56  
40  
27  
31  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
401,565  
413,706  
396,013  
395,273  
372,865  
243,670  
256,011  
237,366  
231,107  
209,212  
242,294  
254,596  
235,913  
229,615  
207,682  
1,376  
1,415  
1,453  
1,492  
1,531  
157,894  
157,695  
158,646  
164,166  
163,652  
157,894  
157,695  
158,646  
164,166  
163,652  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0