Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 (UPH: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
396,013  
395,273  
372,865  
217,609  
198,898  
171,360  
175,426  
156,015  
171,748  
152,612  
69,068  
76,395  
54,639  
64,124  
67,366  
0  
0  
17,000  
17,000  
17,000  
38,932  
65,099  
31,436  
39,519  
38,542  
57,875  
30,092  
49,774  
49,311  
29,217  
5,484  
3,839  
3,167  
1,794  
487  
224,653  
219,847  
216,849  
45,861  
46,286  
109  
109  
209  
209  
209  
37,739  
38,865  
40,938  
41,981  
42,386  
160,623  
160,482  
0  
0  
0  
22,507  
16,728  
172,036  
0  
0  
3,636  
3,636  
3,636  
3,636  
3,636  
40  
27  
31  
35  
55  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
396,013  
395,273  
372,865  
217,609  
198,898  
237,366  
231,107  
209,212  
54,196  
37,673  
235,913  
229,615  
207,682  
52,627  
36,065  
1,453  
1,492  
1,531  
1,569  
1,608  
158,646  
164,166  
163,652  
163,413  
161,225  
158,646  
164,166  
163,652  
163,413  
161,225  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0