Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
171,093  
167,333  
173,244  
171,280  
173,167  
43,307  
56,481  
63,560  
41,429  
45,664  
1,560  
285  
8,612  
599  
2,113  
0  
0  
300  
300  
300  
38,829  
54,122  
53,125  
39,041  
42,128  
1,057  
1,713  
1,230  
1,191  
994  
1,861  
361  
292  
298  
129  
127,785  
110,853  
109,684  
129,851  
127,503  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
123,870  
107,075  
105,907  
126,074  
123,588  
3,915  
3,777  
3,777  
3,777  
3,915  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
171,093  
167,333  
173,244  
171,280  
173,167  
12,363  
9,475  
15,206  
12,704  
14,348  
12,263  
9,375  
15,106  
12,604  
14,248  
100  
100  
100  
100  
100  
158,730  
157,858  
158,038  
158,576  
158,819  
158,730  
157,858  
158,038  
158,576  
158,819  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0