Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
167,333  
173,243  
171,280  
173,167  
165,942  
56,481  
49,668  
41,429  
45,664  
35,774  
285  
8,612  
599  
2,113  
781  
0  
300  
300  
300  
400  
54,122  
39,233  
39,041  
42,128  
32,377  
1,713  
1,230  
1,191  
994  
1,919  
361  
292  
298  
129  
297  
110,853  
123,575  
129,851  
127,503  
130,169  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
107,075  
119,797  
126,074  
123,588  
112,254  
3,777  
3,777  
3,777  
3,915  
17,915  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
167,333  
173,243  
171,280  
173,167  
165,942  
9,475  
15,205  
12,704  
14,348  
7,243  
9,375  
15,105  
12,604  
14,248  
7,143  
100  
100  
100  
100  
100  
157,858  
158,038  
158,576  
158,819  
158,700  
157,858  
158,038  
158,576  
158,819  
158,700  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0