Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
173,243  
171,280  
173,167  
165,942  
166,919  
49,668  
41,429  
45,664  
35,774  
37,636  
8,612  
599  
2,113  
781  
2,358  
300  
300  
300  
400  
400  
39,233  
39,041  
42,128  
32,377  
32,975  
1,230  
1,191  
994  
1,919  
1,594  
292  
298  
129  
297  
310  
123,575  
129,851  
127,503  
130,169  
129,282  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
119,797  
126,074  
123,588  
112,254  
111,367  
3,777  
3,777  
3,915  
17,915  
17,915  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
173,243  
171,280  
173,167  
165,942  
166,919  
15,205  
12,704  
14,348  
7,243  
8,061  
15,105  
12,604  
14,248  
7,143  
7,961  
100  
100  
100  
100  
100  
158,038  
158,576  
158,819  
158,700  
158,858  
158,038  
158,576  
158,819  
158,700  
158,858  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0