Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
164,274  
167,452  
165,344  
163,680  
162,794  
39,929  
45,136  
48,274  
44,034  
43,991  
496  
1,143  
1,544  
2,438  
3,974  
300  
300  
300  
300  
300  
36,055  
40,934  
42,436  
36,491  
34,742  
2,819  
2,759  
3,933  
4,713  
4,788  
260  
0  
60  
92  
187  
124,345  
122,316  
117,070  
119,646  
118,803  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
106,430  
104,401  
99,335  
101,911  
101,068  
17,915  
17,915  
17,735  
17,735  
17,735  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
164,274  
167,452  
165,344  
163,680  
162,794  
6,620  
9,642  
7,053  
6,240  
5,534  
6,520  
9,542  
6,953  
6,140  
5,434  
100  
100  
100  
100  
100  
157,654  
157,810  
158,291  
157,440  
157,260  
157,654  
157,810  
158,291  
157,440  
157,260  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0