Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
166,919  
164,274  
167,452  
165,344  
163,680  
37,636  
39,929  
45,136  
48,274  
44,034  
2,358  
496  
1,143  
1,544  
2,438  
400  
300  
300  
300  
300  
32,975  
36,055  
40,934  
42,436  
36,491  
1,594  
2,819  
2,759  
3,933  
4,713  
310  
260  
0  
60  
92  
129,282  
124,345  
122,316  
117,070  
119,646  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
111,367  
106,430  
104,401  
99,335  
101,911  
17,915  
17,915  
17,915  
17,735  
17,735  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
166,919  
164,274  
167,452  
165,344  
163,680  
8,061  
6,620  
9,642  
7,053  
6,240  
7,961  
6,520  
9,542  
6,953  
6,140  
100  
100  
100  
100  
100  
158,858  
157,654  
157,810  
158,291  
157,440  
158,858  
157,654  
157,810  
158,291  
157,440  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0