Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
165,942  
166,919  
164,274  
167,452  
165,344  
35,774  
37,636  
39,929  
45,136  
48,274  
781  
2,358  
496  
1,143  
1,544  
400  
400  
300  
300  
300  
32,377  
32,975  
36,055  
40,934  
42,436  
1,919  
1,594  
2,819  
2,759  
3,933  
297  
310  
260  
0  
60  
130,169  
129,282  
124,345  
122,316  
117,070  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
112,254  
111,367  
106,430  
104,401  
99,335  
17,915  
17,915  
17,915  
17,915  
17,735  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
165,942  
166,919  
164,274  
167,452  
165,344  
7,243  
8,061  
6,620  
9,642  
7,053  
7,143  
7,961  
6,520  
9,542  
6,953  
100  
100  
100  
100  
100  
158,700  
158,858  
157,654  
157,810  
158,291  
158,700  
158,858  
157,654  
157,810  
158,291  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0