Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
165,344  
163,680  
162,794  
165,347  
177,244  
48,274  
44,034  
43,991  
61,183  
74,840  
1,544  
2,438  
3,974  
10,919  
1,897  
300  
300  
300  
0  
145  
42,436  
36,491  
34,742  
25,614  
39,388  
3,933  
4,713  
4,788  
15,736  
25,528  
60  
92  
187  
8,914  
7,881  
117,070  
119,646  
118,803  
104,164  
102,404  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
99,335  
101,911  
101,068  
86,429  
84,669  
17,735  
17,735  
17,735  
17,735  
17,735  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
165,344  
163,680  
162,794  
165,347  
177,244  
7,053  
6,240  
5,534  
8,210  
22,425  
6,953  
6,140  
5,434  
8,110  
22,325  
100  
100  
100  
100  
100  
158,291  
157,440  
157,260  
157,137  
154,820  
158,291  
157,440  
157,260  
157,137  
154,820  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0