Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
173,167  
165,942  
166,919  
164,274  
167,452  
45,664  
35,774  
37,636  
39,929  
45,136  
2,113  
781  
2,358  
496  
1,143  
300  
400  
400  
300  
300  
42,128  
32,377  
32,975  
36,055  
40,934  
994  
1,919  
1,594  
2,819  
2,759  
129  
297  
310  
260  
0  
127,503  
130,169  
129,282  
124,345  
122,316  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
123,588  
112,254  
111,367  
106,430  
104,401  
3,915  
17,915  
17,915  
17,915  
17,915  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
173,167  
165,942  
166,919  
164,274  
167,452  
14,348  
7,243  
8,061  
6,620  
9,642  
14,248  
7,143  
7,961  
6,520  
9,542  
100  
100  
100  
100  
100  
158,819  
158,700  
158,858  
157,654  
157,810  
158,819  
158,700  
158,858  
157,654  
157,810  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0