Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
171,280  
173,167  
165,942  
166,919  
164,274  
41,429  
45,664  
35,774  
37,636  
39,929  
599  
2,113  
781  
2,358  
496  
300  
300  
400  
400  
300  
39,041  
42,128  
32,377  
32,975  
36,055  
1,191  
994  
1,919  
1,594  
2,819  
298  
129  
297  
310  
260  
129,851  
127,503  
130,169  
129,282  
124,345  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
126,074  
123,588  
112,254  
111,367  
106,430  
3,777  
3,915  
17,915  
17,915  
17,915  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
171,280  
173,167  
165,942  
166,919  
164,274  
12,704  
14,348  
7,243  
8,061  
6,620  
12,604  
14,248  
7,143  
7,961  
6,520  
100  
100  
100  
100  
100  
158,576  
158,819  
158,700  
158,858  
157,654  
158,576  
158,819  
158,700  
158,858  
157,654  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0