Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
401,550  
454,271  
448,335  
400,220  
397,592  
279,878  
328,849  
318,040  
265,485  
253,515  
13,854  
17,884  
45,671  
23,321  
14,884  
0  
0  
0  
0  
0  
140,482  
188,502  
130,113  
113,698  
102,366  
124,732  
122,256  
141,676  
127,845  
136,213  
810  
207  
579  
622  
52  
121,672  
125,421  
130,295  
134,735  
144,077  
3,698  
3,857  
3,857  
3,944  
12,975  
68,924  
73,900  
76,789  
80,948  
84,428  
352  
483  
615  
787  
1,037  
10,411  
5,770  
8,068  
7,974  
5,216  
35,618  
38,698  
38,840  
38,840  
38,982  
2,669  
2,712  
2,126  
2,243  
1,438  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
401,550  
454,271  
448,335  
400,220  
397,592  
194,902  
261,541  
245,675  
206,510  
207,821  
193,611  
260,297  
244,415  
205,231  
206,523  
1,292  
1,244  
1,260  
1,279  
1,298  
206,648  
192,730  
202,660  
193,710  
189,771  
206,648  
192,730  
202,660  
193,710  
189,771  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0