Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
443,142  
419,503  
434,746  
397,031  
418,056  
250,253  
256,922  
300,063  
281,064  
298,173  
7,901  
9,174  
37,736  
14,538  
9,897  
0  
0  
0  
0  
0  
140,226  
132,338  
134,753  
142,800  
175,800  
97,085  
112,574  
125,895  
123,386  
111,416  
5,041  
2,836  
1,679  
340  
1,060  
192,889  
162,581  
134,682  
115,967  
119,883  
1,377  
1,415  
2,232  
3,697  
3,698  
131,153  
83,300  
60,796  
65,723  
66,693  
8,568  
0  
0  
89  
221  
12,939  
41,886  
35,344  
9,229  
11,068  
33,859  
33,983  
34,156  
34,818  
35,618  
4,992  
1,998  
2,154  
2,411  
2,585  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
443,142  
419,503  
434,746  
397,031  
418,056  
186,067  
174,727  
200,270  
164,137  
198,401  
165,329  
160,460  
199,022  
162,902  
197,143  
20,737  
14,267  
1,248  
1,235  
1,258  
257,075  
244,776  
234,476  
232,894  
219,655  
257,075  
244,776  
234,476  
232,894  
219,655  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0