Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
458,003  
437,652  
442,182  
439,548  
443,142  
271,165  
253,210  
252,671  
244,354  
250,253  
44,486  
19,709  
20,987  
6,824  
7,901  
0  
0  
0  
0  
0  
137,065  
138,369  
136,590  
138,929  
140,226  
83,309  
91,009  
89,979  
92,331  
97,085  
6,305  
4,123  
5,115  
6,270  
5,041  
186,838  
184,442  
189,511  
195,195  
192,889  
1,178  
1,178  
1,383  
1,383  
1,377  
130,015  
128,705  
133,182  
138,187  
131,153  
7,689  
7,909  
8,129  
8,349  
8,568  
9,721  
8,080  
7,959  
7,920  
12,939  
33,831  
33,785  
33,685  
34,064  
33,859  
4,404  
4,785  
5,173  
5,291  
4,992  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
458,003  
437,652  
442,182  
439,548  
443,142  
193,640  
170,776  
189,342  
171,791  
186,067  
186,266  
161,192  
177,036  
157,766  
165,329  
7,374  
9,584  
12,306  
14,025  
20,737  
264,363  
266,876  
252,840  
267,757  
257,075  
264,363  
266,876  
252,840  
267,757  
257,075  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0