Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
418,056  
401,550  
454,271  
448,335  
400,220  
298,173  
279,878  
328,849  
318,040  
265,485  
9,897  
13,854  
17,884  
45,671  
23,321  
0  
0  
0  
0  
0  
175,800  
140,482  
188,502  
130,113  
113,698  
111,416  
124,732  
122,256  
141,676  
127,845  
1,060  
810  
207  
579  
622  
119,883  
121,672  
125,421  
130,295  
134,735  
3,698  
3,698  
3,857  
3,857  
3,944  
66,693  
68,924  
73,900  
76,789  
80,948  
221  
352  
483  
615  
787  
11,068  
10,411  
5,770  
8,068  
7,974  
35,618  
35,618  
38,698  
38,840  
38,840  
2,585  
2,669  
2,712  
2,126  
2,243  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
418,056  
401,550  
454,271  
448,335  
400,220  
198,401  
194,902  
261,541  
245,675  
206,510  
197,143  
193,611  
260,297  
244,415  
205,231  
1,258  
1,292  
1,244  
1,260  
1,279  
219,655  
206,648  
192,730  
202,660  
193,710  
219,655  
206,648  
192,730  
202,660  
193,710  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0