Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
442,182  
439,548  
443,142  
419,503  
434,746  
252,671  
244,354  
250,253  
256,922  
300,063  
20,987  
6,824  
7,901  
9,174  
37,736  
0  
0  
0  
0  
0  
136,590  
138,929  
140,226  
132,338  
134,753  
89,979  
92,331  
97,085  
112,574  
125,895  
5,115  
6,270  
5,041  
2,836  
1,679  
189,511  
195,195  
192,889  
162,581  
134,682  
1,383  
1,383  
1,377  
1,415  
2,232  
133,182  
138,187  
131,153  
83,300  
60,796  
8,129  
8,349  
8,568  
0  
0  
7,959  
7,920  
12,939  
41,886  
35,344  
33,685  
34,064  
33,859  
33,983  
34,156  
5,173  
5,291  
4,992  
1,998  
2,154  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
442,182  
439,548  
443,142  
419,503  
434,746  
189,337  
171,791  
186,067  
174,727  
200,270  
177,031  
157,766  
165,329  
160,460  
199,022  
12,306  
14,025  
20,737  
14,267  
1,248  
252,845  
267,757  
257,075  
244,776  
234,476  
252,845  
267,757  
257,075  
244,776  
234,476  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0