Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UIC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
434,746  
397,031  
418,056  
401,550  
454,271  
300,063  
281,064  
298,173  
279,878  
328,849  
37,736  
14,538  
9,897  
13,854  
17,884  
0  
0  
0  
0  
0  
134,753  
142,800  
175,800  
140,482  
188,502  
125,895  
123,386  
111,416  
124,732  
122,256  
1,679  
340  
1,060  
810  
207  
134,682  
115,967  
119,883  
121,672  
125,421  
2,232  
3,697  
3,698  
3,698  
3,857  
60,796  
65,723  
66,693  
68,924  
73,900  
0  
89  
221  
352  
483  
35,344  
9,229  
11,068  
10,411  
5,770  
34,156  
34,818  
35,618  
35,618  
38,698  
2,154  
2,411  
2,585  
2,669  
2,712  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
434,746  
397,031  
418,056  
401,550  
454,271  
200,270  
164,137  
198,401  
194,902  
261,541  
199,022  
162,902  
197,143  
193,611  
260,297  
1,248  
1,235  
1,258  
1,292  
1,244  
234,476  
232,894  
219,655  
206,648  
192,730  
234,476  
232,894  
219,655  
206,648  
192,730  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0