Công ty Cổ phần cơ điện Uông Bí (UEM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
68,656  
 
 
 
 
56,961  
 
 
 
 
3,675  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
19,692  
 
 
 
 
33,300  
 
 
 
 
295  
 
 
 
 
11,695  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
11,626  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
69  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
68,656  
 
 
 
 
44,918  
 
 
 
 
44,718  
 
 
 
 
200  
 
 
 
 
23,739  
 
 
 
 
23,739  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0