Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ (UDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
468,631  
465,196  
465,726  
484,868  
452,581  
345,830  
351,347  
354,989  
376,314  
346,223  
26,392  
18,636  
17,203  
35,099  
37,260  
0  
0  
0  
0  
32,500  
44,723  
62,529  
73,585  
72,277  
71,964  
273,841  
270,181  
264,183  
268,938  
204,378  
874  
0  
18  
0  
121  
122,801  
113,849  
110,737  
108,554  
106,359  
8,049  
0  
0  
0  
0  
7,060  
7,113  
7,166  
7,232  
7,312  
0  
0  
0  
0  
0  
107,607  
106,640  
103,461  
101,199  
99,026  
0  
0  
0  
0  
0  
84  
97  
110  
123  
20  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
468,631  
465,196  
465,726  
484,868  
452,581  
292,945  
268,919  
271,769  
297,854  
275,946  
292,945  
268,919  
271,769  
297,854  
275,946  
0  
0  
0  
0  
0  
175,686  
196,277  
193,957  
187,014  
176,635  
175,686  
196,277  
193,957  
187,014  
176,635  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0