Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ (UDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
430,355  
429,676  
437,895  
443,446  
421,780  
422,154  
316,976  
427,584  
434,786  
412,962  
75,450  
73,025  
59,846  
42,403  
36,859  
0  
0  
0  
0  
0  
46,523  
47,401  
49,762  
75,093  
54,903  
300,103  
196,494  
317,860  
317,257  
320,016  
77  
56  
115  
33  
1,184  
8,201  
112,699  
10,311  
8,660  
8,818  
0  
0  
1,810  
0  
0  
8,187  
8,344  
8,501  
8,657  
8,814  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
104,340  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
14  
15  
1  
2  
4  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
430,355  
429,676  
437,895  
443,446  
421,780  
254,553  
253,833  
254,371  
259,077  
251,379  
254,553  
253,833  
254,003  
258,709  
251,011  
0  
0  
368  
368  
368  
175,802  
175,843  
183,524  
184,369  
170,401  
175,802  
175,843  
183,524  
184,369  
170,401  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0