Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ (UDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
445,416  
444,538  
430,355  
429,676  
437,895  
330,870  
436,448  
422,154  
316,976  
427,584  
80,832  
76,728  
75,450  
73,025  
59,846  
0  
0  
0  
0  
0  
48,018  
52,544  
46,523  
47,401  
49,762  
201,401  
306,930  
300,103  
196,494  
317,860  
620  
247  
77  
56  
115  
114,545  
8,090  
8,201  
112,699  
10,311  
0  
0  
0  
0  
1,810  
7,874  
8,031  
8,187  
8,344  
8,501  
0  
0  
0  
0  
0  
106,627  
0  
0  
104,340  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
44  
59  
14  
15  
1  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
445,416  
444,538  
430,355  
429,676  
437,895  
274,940  
267,230  
254,553  
253,833  
254,371  
274,940  
267,230  
254,553  
253,833  
254,003  
0  
0  
0  
0  
368  
170,476  
177,308  
175,802  
175,843  
183,524  
170,476  
177,308  
175,802  
175,843  
183,524  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0