Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ (UDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
441,211  
436,181  
445,416  
444,538  
430,355  
319,014  
321,466  
330,870  
436,448  
422,154  
26,428  
23,187  
80,832  
76,728  
75,450  
45,000  
45,000  
0  
0  
0  
51,419  
53,631  
48,018  
52,544  
46,523  
195,544  
199,410  
201,401  
306,930  
300,103  
624  
238  
620  
247  
77  
122,197  
114,715  
114,545  
8,090  
8,201  
0  
0  
0  
0  
0  
7,584  
7,721  
7,874  
8,031  
8,187  
0  
0  
0  
0  
0  
114,591  
106,965  
106,627  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
22  
29  
44  
59  
14  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
441,211  
436,181  
445,416  
444,538  
430,355  
265,553  
261,785  
274,940  
267,230  
254,553  
265,553  
261,785  
274,940  
267,230  
254,553  
0  
0  
0  
0  
0  
175,658  
174,396  
170,476  
177,308  
175,802  
175,658  
174,396  
170,476  
177,308  
175,802  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0