Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ (UDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
465,726  
484,868  
452,581  
442,984  
441,211  
354,989  
376,314  
346,223  
315,574  
319,014  
17,203  
35,099  
37,260  
23,943  
26,428  
0  
0  
32,500  
35,000  
45,000  
73,585  
72,277  
71,964  
72,096  
51,419  
264,183  
268,938  
204,378  
184,353  
195,544  
18  
0  
121  
182  
624  
110,737  
108,554  
106,359  
127,410  
122,197  
0  
0  
0  
0  
0  
7,166  
7,232  
7,312  
7,447  
7,584  
0  
0  
0  
0  
0  
103,461  
101,199  
99,026  
119,938  
114,591  
0  
0  
0  
0  
0  
110  
123  
20  
24  
22  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
465,726  
484,868  
452,581  
442,984  
441,211  
271,769  
297,854  
275,946  
255,556  
265,553  
271,769  
297,854  
275,946  
255,556  
265,553  
0  
0  
0  
0  
0  
193,957  
187,014  
176,635  
187,428  
175,658  
193,957  
187,014  
176,635  
187,428  
175,658  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0