Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ (UDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
444,538  
430,355  
429,676  
437,895  
443,446  
436,448  
422,154  
316,976  
427,584  
434,786  
76,728  
75,450  
73,025  
59,846  
42,403  
0  
0  
0  
0  
0  
52,544  
46,523  
47,401  
49,762  
75,093  
306,930  
300,103  
196,494  
317,860  
317,257  
247  
77  
56  
115  
33  
8,090  
8,201  
112,699  
10,311  
8,660  
0  
0  
0  
1,810  
0  
8,031  
8,187  
8,344  
8,501  
8,657  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
104,340  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
59  
14  
15  
1  
2  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
444,538  
430,355  
429,676  
437,895  
443,446  
267,230  
254,553  
253,833  
254,371  
259,077  
267,230  
254,553  
253,833  
254,003  
258,709  
0  
0  
0  
368  
368  
177,308  
175,802  
175,843  
183,524  
184,369  
177,308  
175,802  
175,843  
183,524  
184,369  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0