Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Becamex UDJ (UDJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
452,581  
442,984  
441,211  
436,181  
445,416  
346,223  
315,574  
319,014  
321,466  
330,870  
37,260  
23,943  
26,428  
23,187  
80,832  
32,500  
35,000  
45,000  
45,000  
0  
71,964  
72,096  
51,419  
53,631  
48,018  
204,378  
184,353  
195,544  
199,410  
201,401  
121  
182  
624  
238  
620  
106,359  
127,410  
122,197  
114,715  
114,545  
0  
0  
0  
0  
0  
7,312  
7,447  
7,584  
7,721  
7,874  
0  
0  
0  
0  
0  
99,026  
119,938  
114,591  
106,965  
106,627  
0  
0  
0  
0  
0  
20  
24  
22  
29  
44  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
452,581  
442,984  
441,211  
436,181  
445,416  
275,946  
255,556  
265,553  
261,785  
274,940  
275,946  
255,556  
265,553  
261,785  
274,940  
0  
0  
0  
0  
0  
176,635  
187,428  
175,658  
174,396  
170,476  
176,635  
187,428  
175,658  
174,396  
170,476  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0