Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,083,247  
1,112,249  
1,129,931  
1,770,890  
1,783,051  
505,002  
533,457  
558,733  
1,205,205  
1,233,123  
42,727  
33,253  
48,664  
20,983  
21,928  
400  
400  
400  
0  
1,500  
217,226  
227,756  
228,757  
324,495  
361,332  
213,404  
235,496  
241,677  
823,408  
830,925  
31,245  
36,552  
39,235  
36,319  
17,439  
578,245  
578,792  
571,198  
565,685  
549,927  
11,538  
10,948  
6,186  
6,186  
0  
86,474  
74,874  
77,505  
80,184  
457,961  
90,611  
96,837  
97,530  
95,700  
72,373  
348,850  
341,939  
382,133  
375,808  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
40,772  
54,193  
7,844  
7,808  
19,593  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,083,247  
1,112,249  
1,129,931  
1,770,890  
1,783,051  
672,777  
746,081  
764,049  
1,363,291  
1,386,613  
337,020  
392,071  
484,041  
1,155,537  
944,968  
335,757  
354,010  
280,008  
207,754  
441,645  
410,470  
366,168  
365,882  
370,449  
360,373  
410,470  
366,168  
365,882  
370,449  
360,373  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
37,149  
36,065