Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,077,181  
1,088,559  
1,083,247  
1,112,249  
1,129,931  
495,894  
516,298  
505,002  
533,457  
558,733  
14,042  
26,335  
42,727  
33,253  
48,664  
400  
400  
400  
400  
400  
210,049  
211,629  
217,226  
227,756  
228,757  
237,690  
245,752  
213,404  
235,496  
241,677  
33,713  
32,183  
31,245  
36,552  
39,235  
581,287  
572,261  
578,245  
578,792  
571,198  
6,775  
6,775  
11,538  
10,948  
6,186  
107,407  
75,385  
86,474  
74,874  
77,505  
87,618  
84,066  
90,611  
96,837  
97,530  
360,650  
392,148  
348,850  
341,939  
382,133  
0  
0  
0  
0  
0  
18,838  
13,886  
40,772  
54,193  
7,844  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,077,181  
1,088,559  
1,083,247  
1,112,249  
1,129,931  
669,548  
678,338  
672,777  
746,081  
764,049  
388,091  
403,284  
337,020  
392,071  
484,041  
281,457  
275,054  
335,757  
354,010  
280,008  
407,634  
410,222  
410,470  
366,168  
365,882  
407,634  
410,222  
410,470  
366,168  
365,882  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0