Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,155,733  
1,178,094  
1,118,436  
1,151,218  
1,149,890  
574,199  
590,852  
519,228  
548,139  
568,607  
3,754  
18,370  
18,346  
40,613  
30,720  
700  
700  
700  
700  
700  
281,681  
241,904  
216,669  
224,103  
304,020  
262,409  
293,566  
252,503  
251,751  
210,105  
25,655  
36,312  
31,011  
30,972  
23,062  
581,534  
587,242  
599,207  
603,078  
581,283  
5,394  
5,394  
8,693  
8,018  
8,018  
133,846  
133,313  
139,304  
132,125  
107,399  
405,733  
409,463  
407,062  
412,654  
73,962  
19,702  
22,376  
26,369  
33,291  
373,918  
1,260  
0  
0  
0  
0  
15,599  
16,696  
17,779  
16,991  
17,986  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,155,733  
1,178,094  
1,118,436  
1,151,218  
1,149,890  
745,272  
769,789  
718,666  
737,521  
736,305  
534,148  
536,292  
500,414  
497,798  
480,455  
211,124  
233,497  
218,252  
239,723  
255,849  
410,461  
408,305  
399,770  
413,697  
413,585  
410,461  
408,305  
399,770  
413,697  
413,585  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0