Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,178,094  
1,118,436  
1,151,218  
1,149,890  
1,201,389  
590,852  
519,228  
548,139  
568,607  
612,802  
18,370  
18,346  
40,613  
30,720  
102,255  
700  
700  
700  
700  
400  
241,904  
216,669  
224,103  
304,020  
222,779  
293,566  
252,503  
251,751  
210,105  
255,215  
36,312  
31,011  
30,972  
23,062  
32,154  
587,242  
599,207  
603,078  
581,283  
588,587  
5,394  
8,693  
8,018  
8,018  
7,090  
133,313  
139,304  
132,125  
107,399  
107,407  
409,463  
407,062  
412,654  
73,962  
85,732  
22,376  
26,369  
33,291  
373,918  
370,718  
0  
0  
0  
0  
0  
16,696  
17,779  
16,991  
17,986  
17,639  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,178,094  
1,118,436  
1,151,218  
1,149,890  
1,201,389  
769,789  
718,666  
737,521  
736,305  
793,214  
536,292  
500,414  
497,798  
480,455  
517,069  
233,497  
218,252  
239,723  
255,849  
276,145  
408,305  
399,770  
413,697  
413,585  
408,175  
408,305  
399,770  
413,697  
413,585  
408,175  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0