Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,201,389  
1,075,926  
1,088,559  
1,083,247  
1,112,249  
612,802  
485,690  
516,298  
505,002  
533,457  
102,255  
13,742  
26,335  
42,727  
33,253  
400  
400  
400  
400  
400  
222,779  
205,942  
211,629  
217,226  
227,756  
255,215  
234,948  
245,752  
213,404  
235,496  
32,154  
30,657  
32,183  
31,245  
36,552  
588,587  
590,236  
572,261  
578,245  
578,792  
7,090  
6,775  
6,775  
11,538  
10,948  
107,407  
107,407  
75,385  
86,474  
74,874  
85,732  
87,618  
84,066  
90,611  
96,837  
370,718  
369,299  
392,148  
348,850  
341,939  
0  
300  
0  
0  
0  
17,639  
18,838  
13,886  
40,772  
54,193  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,201,389  
1,075,926  
1,088,559  
1,083,247  
1,112,249  
793,214  
668,221  
678,338  
672,777  
746,081  
517,069  
386,765  
403,284  
337,020  
392,071  
276,145  
281,457  
275,054  
335,757  
354,010  
408,175  
407,705  
410,222  
410,470  
366,168  
408,175  
407,705  
410,222  
410,470  
366,168  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0