Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,149,890  
1,201,389  
1,075,926  
1,088,559  
1,083,247  
568,607  
612,802  
485,690  
516,298  
505,002  
30,720  
102,255  
13,742  
26,335  
42,727  
700  
400  
400  
400  
400  
304,020  
222,779  
205,942  
211,629  
217,226  
210,105  
255,215  
234,948  
245,752  
213,404  
23,062  
32,154  
30,657  
32,183  
31,245  
581,283  
588,587  
590,236  
572,261  
578,245  
8,018  
7,090  
6,775  
6,775  
11,538  
107,399  
107,407  
107,407  
75,385  
86,474  
73,962  
85,732  
87,618  
84,066  
90,611  
373,918  
370,718  
369,299  
392,148  
348,850  
0  
0  
300  
0  
0  
17,986  
17,639  
18,838  
13,886  
40,772  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,149,890  
1,201,389  
1,075,926  
1,088,559  
1,083,247  
736,305  
793,214  
668,221  
678,338  
672,777  
480,455  
517,069  
386,765  
403,284  
337,020  
255,849  
276,145  
281,457  
275,054  
335,757  
413,585  
408,175  
407,705  
410,222  
410,470  
413,585  
408,175  
407,705  
410,222  
410,470  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0