Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,118,436  
1,151,218  
1,149,890  
1,201,389  
1,075,926  
519,228  
548,139  
568,607  
612,802  
485,690  
18,346  
40,613  
30,720  
102,255  
13,742  
700  
700  
700  
400  
400  
216,669  
224,103  
304,020  
222,779  
205,942  
252,503  
251,751  
210,105  
255,215  
234,948  
31,011  
30,972  
23,062  
32,154  
30,657  
599,207  
603,078  
581,283  
588,587  
590,236  
8,693  
8,018  
8,018  
7,090  
6,775  
139,304  
132,125  
107,399  
107,407  
107,407  
407,062  
412,654  
73,962  
85,732  
87,618  
26,369  
33,291  
373,918  
370,718  
369,299  
0  
0  
0  
0  
300  
17,779  
16,991  
17,986  
17,639  
18,838  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,118,436  
1,151,218  
1,149,890  
1,201,389  
1,075,926  
718,666  
737,521  
736,305  
793,214  
668,221  
500,414  
497,798  
480,455  
517,069  
386,765  
218,252  
239,723  
255,849  
276,145  
281,457  
399,770  
413,697  
413,585  
408,175  
407,705  
399,770  
413,697  
413,585  
408,175  
407,705  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0