Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (UDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,112,249  
1,129,931  
1,770,890  
1,783,051  
1,760,527  
533,457  
558,733  
1,205,205  
1,233,123  
1,238,432  
33,253  
48,664  
20,983  
21,928  
33,322  
400  
400  
0  
1,500  
0  
227,756  
228,757  
324,495  
361,332  
390,182  
235,496  
241,677  
823,408  
830,925  
785,422  
36,552  
39,235  
36,319  
17,439  
29,506  
578,792  
571,198  
565,685  
549,927  
522,096  
10,948  
6,186  
6,186  
0  
0  
74,874  
77,505  
80,184  
457,961  
428,011  
96,837  
97,530  
95,700  
72,373  
75,107  
341,939  
382,133  
375,808  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
54,193  
7,844  
7,808  
19,593  
18,977  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,112,249  
1,129,931  
1,770,890  
1,783,051  
1,760,527  
746,081  
764,049  
1,363,291  
1,386,613  
1,367,840  
392,071  
484,041  
1,155,537  
944,968  
939,019  
354,010  
280,008  
207,754  
441,645  
428,821  
366,168  
365,882  
370,449  
360,373  
357,872  
366,168  
365,882  
370,449  
360,373  
357,872  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
37,149  
36,065  
34,816