Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
825,610  
823,179  
947,334  
893,163  
947,036  
721,868  
716,173  
838,938  
786,830  
838,211  
154,924  
144,498  
173,679  
189,263  
173,787  
0  
0  
0  
0  
0  
346,773  
349,439  
312,286  
297,990  
310,944  
208,277  
211,335  
342,868  
285,505  
336,681  
11,894  
10,902  
10,105  
14,073  
16,798  
103,743  
107,006  
108,395  
106,333  
108,826  
0  
0  
0  
0  
0  
96,479  
99,525  
101,228  
103,446  
97,470  
0  
0  
0  
0  
0  
4,429  
4,391  
4,478  
14  
8,319  
0  
0  
0  
0  
0  
2,834  
3,090  
2,689  
2,873  
3,037  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
825,610  
823,179  
947,334  
893,163  
947,036  
379,572  
404,491  
542,193  
420,448  
480,194  
379,572  
404,491  
542,193  
420,448  
480,194  
0  
0  
0  
0  
0  
446,038  
418,688  
405,141  
472,715  
466,842  
446,038  
418,688  
405,141  
472,715  
466,842  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0