Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
817,760  
750,289  
724,639  
758,915  
706,219  
712,935  
641,692  
620,156  
653,125  
597,636  
197,768  
194,077  
243,999  
270,777  
240,549  
40,000  
40,800  
800  
800  
0  
256,118  
219,933  
219,639  
181,581  
232,553  
199,785  
178,598  
142,167  
190,702  
119,846  
19,265  
8,284  
13,552  
9,265  
4,688  
104,825  
108,597  
104,483  
105,790  
108,583  
0  
0  
0  
0  
0  
100,590  
95,704  
99,998  
97,841  
101,180  
0  
0  
0  
0  
0  
13  
8,815  
182  
3,419  
2,812  
0  
0  
0  
0  
0  
4,222  
4,077  
4,303  
4,530  
4,591  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
817,760  
750,289  
724,639  
758,915  
706,219  
371,142  
316,507  
289,830  
336,609  
299,383  
371,142  
316,507  
289,830  
336,609  
299,383  
0  
0  
0  
0  
0  
446,618  
433,782  
434,808  
422,306  
406,837  
446,618  
433,782  
434,808  
422,306  
406,837  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0