Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
888,257  
817,760  
750,289  
724,639  
758,915  
783,705  
712,935  
641,692  
620,156  
653,125  
157,785  
197,768  
194,077  
243,999  
270,777  
30,000  
40,000  
40,800  
800  
800  
211,187  
256,118  
219,933  
219,639  
181,581  
355,958  
199,785  
178,598  
142,167  
190,702  
28,775  
19,265  
8,284  
13,552  
9,265  
104,552  
104,825  
108,597  
104,483  
105,790  
0  
0  
0  
0  
0  
98,086  
100,590  
95,704  
99,998  
97,841  
0  
0  
0  
0  
0  
3,079  
13  
8,815  
182  
3,419  
0  
0  
0  
0  
0  
3,388  
4,222  
4,077  
4,303  
4,530  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
888,257  
817,760  
750,289  
724,639  
758,915  
464,304  
371,142  
316,507  
289,830  
336,609  
464,304  
371,142  
316,507  
289,830  
336,609  
0  
0  
0  
0  
0  
423,953  
446,618  
433,782  
434,808  
422,306  
423,953  
446,618  
433,782  
434,808  
422,306  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0