Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
947,036  
807,780  
888,257  
817,760  
750,289  
838,211  
703,305  
783,705  
712,935  
641,692  
173,787  
128,381  
157,785  
197,768  
194,077  
0  
30,000  
30,000  
40,000  
40,800  
310,944  
299,352  
211,187  
256,118  
219,933  
336,681  
235,834  
355,958  
199,785  
178,598  
16,798  
9,739  
28,775  
19,265  
8,284  
108,826  
104,475  
104,552  
104,825  
108,597  
0  
0  
0  
0  
0  
97,470  
98,937  
98,086  
100,590  
95,704  
0  
0  
0  
0  
0  
8,319  
2,407  
3,079  
13  
8,815  
0  
0  
0  
0  
0  
3,037  
3,131  
3,388  
4,222  
4,077  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
947,036  
807,780  
888,257  
817,760  
750,289  
480,194  
357,082  
464,304  
371,142  
316,507  
480,194  
357,082  
464,304  
371,142  
316,507  
0  
0  
0  
0  
0  
466,842  
450,699  
423,953  
446,618  
433,782  
466,842  
450,699  
423,953  
446,618  
433,782  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0