Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
823,179  
947,334  
893,163  
947,036  
807,780  
716,173  
838,938  
786,830  
838,211  
703,305  
144,498  
173,679  
189,263  
173,787  
128,381  
0  
0  
0  
0  
30,000  
349,439  
312,286  
297,990  
310,944  
299,352  
211,335  
342,868  
285,505  
336,681  
235,834  
10,902  
10,105  
14,073  
16,798  
9,739  
107,006  
108,395  
106,333  
108,826  
104,475  
0  
0  
0  
0  
0  
99,525  
101,228  
103,446  
97,470  
98,937  
0  
0  
0  
0  
0  
4,391  
4,478  
14  
8,319  
2,407  
0  
0  
0  
0  
0  
3,090  
2,689  
2,873  
3,037  
3,131  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
823,179  
947,334  
893,163  
947,036  
807,780  
404,491  
542,193  
420,448  
480,194  
357,082  
404,491  
542,193  
420,448  
480,194  
357,082  
0  
0  
0  
0  
0  
418,688  
405,141  
472,715  
466,842  
450,699  
418,688  
405,141  
472,715  
466,842  
450,699  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0