Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
893,163  
947,036  
807,780  
888,257  
817,760  
786,830  
838,211  
703,305  
783,705  
712,935  
189,263  
173,787  
128,381  
157,785  
197,768  
0  
0  
30,000  
30,000  
40,000  
297,990  
310,944  
299,352  
211,187  
256,118  
285,505  
336,681  
235,834  
355,958  
199,785  
14,073  
16,798  
9,739  
28,775  
19,265  
106,333  
108,826  
104,475  
104,552  
104,825  
0  
0  
0  
0  
0  
103,446  
97,470  
98,937  
98,086  
100,590  
0  
0  
0  
0  
0  
14  
8,319  
2,407  
3,079  
13  
0  
0  
0  
0  
0  
2,873  
3,037  
3,131  
3,388  
4,222  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
893,163  
947,036  
807,780  
888,257  
817,760  
420,448  
480,194  
357,082  
464,304  
371,142  
420,448  
480,194  
357,082  
464,304  
371,142  
0  
0  
0  
0  
0  
472,715  
466,842  
450,699  
423,953  
446,618  
472,715  
466,842  
450,699  
423,953  
446,618  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0