Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
807,780  
888,257  
817,760  
750,289  
724,639  
703,305  
783,705  
712,935  
641,692  
620,156  
128,381  
157,785  
197,768  
194,077  
243,999  
30,000  
30,000  
40,000  
40,800  
800  
299,352  
211,187  
256,118  
219,933  
219,639  
235,834  
355,958  
199,785  
178,598  
142,167  
9,739  
28,775  
19,265  
8,284  
13,552  
104,475  
104,552  
104,825  
108,597  
104,483  
0  
0  
0  
0  
0  
98,937  
98,086  
100,590  
95,704  
99,998  
0  
0  
0  
0  
0  
2,407  
3,079  
13  
8,815  
182  
0  
0  
0  
0  
0  
3,131  
3,388  
4,222  
4,077  
4,303  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
807,780  
888,257  
817,760  
750,289  
724,639  
357,082  
464,304  
371,142  
316,507  
289,830  
357,082  
464,304  
371,142  
316,507  
289,830  
0  
0  
0  
0  
0  
450,699  
423,953  
446,618  
433,782  
434,808  
450,699  
423,953  
446,618  
433,782  
434,808  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0