Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
724,639  
758,915  
706,219  
822,670  
758,872  
620,156  
653,125  
597,636  
714,331  
655,107  
243,999  
270,777  
240,549  
234,552  
247,187  
800  
800  
0  
0  
0  
219,639  
181,581  
232,553  
260,178  
259,465  
142,167  
190,702  
119,846  
199,975  
131,721  
13,552  
9,265  
4,688  
19,627  
16,733  
104,483  
105,790  
108,583  
108,338  
103,765  
0  
0  
0  
0  
0  
99,998  
97,841  
101,180  
97,516  
100,577  
0  
0  
0  
0  
0  
182  
3,419  
2,812  
7,468  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,303  
4,530  
4,591  
3,354  
3,188  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
724,639  
758,915  
706,219  
822,670  
758,872  
289,830  
336,609  
299,383  
436,409  
401,907  
289,830  
336,609  
299,383  
436,409  
401,907  
0  
0  
0  
0  
0  
434,808  
422,306  
406,837  
386,261  
356,965  
434,808  
422,306  
406,837  
386,261  
356,965  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0