Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (TYA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
758,915  
706,219  
822,670  
758,872  
775,550  
653,125  
597,636  
714,331  
655,107  
667,366  
270,777  
240,549  
234,552  
247,187  
241,005  
800  
0  
0  
0  
0  
181,581  
232,553  
260,178  
259,465  
224,737  
190,702  
119,846  
199,975  
131,721  
191,954  
9,265  
4,688  
19,627  
16,733  
9,670  
105,790  
108,583  
108,338  
103,765  
108,184  
0  
0  
0  
0  
0  
97,841  
101,180  
97,516  
100,577  
104,889  
0  
0  
0  
0  
0  
3,419  
2,812  
7,468  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,530  
4,591  
3,354  
3,188  
3,295  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
758,915  
706,219  
822,670  
758,872  
775,550  
336,609  
299,383  
436,409  
401,907  
427,304  
336,609  
299,383  
436,409  
401,907  
427,304  
0  
0  
0  
0  
0  
422,306  
406,837  
386,261  
356,965  
348,245  
422,306  
406,837  
386,261  
356,965  
348,245  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0