Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (TXM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
171,693  
197,520  
200,066  
200,642  
197,249  
170,122  
195,865  
198,308  
198,762  
195,245  
9,983  
6,464  
12,679  
6,005  
31,240  
0  
0  
0  
0  
0  
147,079  
179,728  
174,516  
171,805  
148,174  
10,963  
8,042  
9,720  
18,983  
14,755  
2,097  
1,631  
1,394  
1,969  
1,076  
1,571  
1,655  
1,757  
1,881  
2,004  
0  
0  
0  
0  
0  
1,571  
1,655  
1,757  
1,881  
2,004  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
171,693  
197,520  
200,066  
200,642  
197,249  
55,286  
75,585  
78,665  
81,980  
79,255  
55,286  
75,585  
78,665  
81,980  
79,255  
0  
0  
0  
0  
0  
116,407  
121,936  
121,401  
118,662  
117,994  
116,407  
121,936  
121,401  
118,662  
117,994  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0