Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (TXM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
200,066  
200,642  
197,249  
195,211  
184,176  
198,308  
198,762  
195,245  
173,828  
161,006  
12,679  
6,005  
31,240  
19,668  
37,053  
0  
0  
0  
0  
0  
174,516  
171,805  
148,174  
129,844  
112,311  
9,720  
18,983  
14,755  
22,497  
10,415  
1,394  
1,969  
1,076  
1,819  
1,226  
1,757  
1,881  
2,004  
21,383  
23,170  
0  
0  
0  
0  
0  
1,757  
1,881  
2,004  
2,128  
2,251  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
19,255  
20,918  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
200,066  
200,642  
197,249  
195,211  
184,176  
78,665  
81,980  
79,255  
73,675  
65,422  
78,665  
81,980  
79,255  
73,675  
65,422  
0  
0  
0  
0  
0  
121,401  
118,662  
117,994  
121,536  
118,753  
121,401  
118,662  
117,994  
121,536  
118,753  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0