Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (TXM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
184,176  
207,585  
180,186  
164,118  
158,750  
161,006  
184,496  
157,807  
141,805  
136,350  
37,053  
45,119  
58,624  
40,882  
27,225  
0  
0  
0  
0  
0  
112,311  
126,844  
89,860  
82,150  
91,182  
10,415  
12,355  
8,701  
17,807  
17,480  
1,226  
177  
623  
965  
465  
23,170  
23,089  
22,379  
22,313  
22,399  
0  
0  
0  
2  
0  
2,251  
2,257  
1,737  
1,825  
1,914  
0  
0  
0  
0  
0  
20,918  
20,832  
20,642  
20,486  
20,486  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
184,176  
207,585  
180,186  
164,118  
158,750  
65,422  
91,936  
67,590  
54,182  
46,242  
65,422  
91,936  
67,590  
54,182  
46,242  
0  
0  
0  
0  
0  
118,753  
115,649  
112,596  
109,936  
112,508  
118,753  
115,649  
112,596  
109,936  
112,508  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0