Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (TXM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
197,249  
195,211  
184,176  
207,585  
180,186  
195,245  
173,828  
161,006  
184,496  
157,807  
31,240  
19,668  
37,053  
45,119  
58,624  
0  
0  
0  
0  
0  
148,174  
129,844  
112,311  
126,844  
89,860  
14,755  
22,497  
10,415  
12,355  
8,701  
1,076  
1,819  
1,226  
177  
623  
2,004  
21,383  
23,170  
23,089  
22,379  
0  
0  
0  
0  
0  
2,004  
2,128  
2,251  
2,257  
1,737  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
19,255  
20,918  
20,832  
20,642  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
197,249  
195,211  
184,176  
207,585  
180,186  
79,255  
73,675  
65,422  
91,936  
67,590  
79,255  
73,675  
65,422  
91,936  
67,590  
0  
0  
0  
0  
0  
117,994  
121,536  
118,753  
115,649  
112,596  
117,994  
121,536  
118,753  
115,649  
112,596  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0