Công ty Cổ phần VICEM Thạch cao Xi măng (TXM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
207,585  
180,186  
164,118  
158,750  
174,100  
184,496  
157,807  
141,805  
136,350  
152,576  
45,119  
58,624  
40,882  
27,225  
50,853  
0  
0  
0  
0  
0  
126,844  
89,860  
82,150  
91,182  
81,974  
12,355  
8,701  
17,807  
17,480  
19,061  
177  
623  
965  
465  
688  
23,089  
22,379  
22,313  
22,399  
21,524  
0  
0  
2  
0  
0  
2,257  
1,737  
1,825  
1,914  
985  
0  
0  
0  
0  
0  
20,832  
20,642  
20,486  
20,486  
20,539  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
207,585  
180,186  
164,118  
158,750  
174,100  
91,936  
67,590  
54,182  
46,242  
61,906  
91,936  
67,590  
54,182  
46,242  
61,906  
0  
0  
0  
0  
0  
115,649  
112,596  
109,936  
112,508  
112,194  
115,649  
112,596  
109,936  
112,508  
112,194  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0