Công ty Cổ phần Dược Trung Ương 3 (TW3: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
216,823  
 
 
 
 
125,786  
 
 
 
 
43,586  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
31,232  
 
 
 
 
49,831  
 
 
 
 
1,137  
 
 
 
 
91,037  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
89,900  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
559  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
578  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
216,823  
 
 
 
 
75,020  
 
 
 
 
65,561  
 
 
 
 
9,459  
 
 
 
 
141,803  
 
 
 
 
141,803  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0