Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (TVW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
321,238  
321,870  
330,678  
327,975  
339,847  
21,621  
19,024  
24,301  
21,856  
30,293  
2,086  
814  
4,963  
1,839  
10,528  
0  
0  
0  
0  
0  
9,928  
8,450  
9,674  
10,457  
10,580  
9,607  
9,750  
9,041  
9,069  
8,372  
0  
10  
622  
492  
813  
299,618  
302,846  
306,377  
306,119  
309,554  
1,859  
1,859  
2,025  
2,025  
2,175  
276,592  
279,726  
282,347  
258,058  
256,001  
0  
0  
0  
0  
0  
6,668  
6,674  
6,726  
31,805  
37,184  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
11,499  
11,588  
12,279  
11,231  
11,194  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
321,238  
321,870  
330,678  
327,975  
339,847  
155,841  
155,115  
166,420  
164,703  
180,245  
65,710  
48,253  
59,566  
50,198  
68,325  
90,131  
106,862  
106,855  
114,505  
111,920  
165,397  
166,755  
164,258  
163,272  
159,602  
165,397  
166,755  
164,258  
163,272  
159,602  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0