Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh (TVW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
316,889  
321,238  
321,870  
330,678  
327,975  
20,920  
21,621  
19,024  
24,301  
21,856  
1,248  
2,086  
814  
4,963  
1,839  
0  
0  
0  
0  
0  
9,647  
9,928  
8,450  
9,674  
10,457  
10,026  
9,607  
9,750  
9,041  
9,069  
0  
0  
10  
622  
492  
295,969  
299,618  
302,846  
306,377  
306,119  
1,862  
1,859  
1,859  
2,025  
2,025  
273,268  
276,592  
279,726  
282,347  
258,058  
0  
0  
0  
0  
0  
6,627  
6,668  
6,674  
6,726  
31,805  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
11,212  
11,499  
11,588  
12,279  
11,231  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
316,889  
321,238  
321,870  
330,678  
327,975  
156,729  
163,401  
155,115  
166,420  
164,703  
65,646  
73,270  
48,253  
59,566  
50,198  
91,083  
90,131  
106,862  
106,855  
114,505  
160,161  
157,838  
166,755  
164,258  
163,272  
160,161  
157,838  
166,755  
164,258  
163,272  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0