Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (TVU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
31,730  
31,374  
29,145  
 
 
22,422  
25,499  
22,302  
 
 
16,616  
17,808  
9,543  
 
 
0  
0  
0  
 
 
4,756  
6,358  
10,785  
 
 
1,007  
1,243  
1,884  
 
 
43  
91  
91  
 
 
9,309  
5,875  
6,843  
 
 
0  
0  
0  
 
 
3,268  
5,707  
6,728  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
3,500  
0  
0  
 
 
2,541  
168  
115  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
31,730  
31,374  
29,145  
 
 
8,878  
9,402  
4,130  
 
 
8,878  
9,402  
4,130  
 
 
0  
0  
0  
 
 
22,853  
21,972  
25,015  
 
 
22,853  
21,972  
25,015  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0