Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh (TVU: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
29,145  
 
 
 
 
22,302  
 
 
 
 
9,543  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
10,785  
 
 
 
 
1,884  
 
 
 
 
91  
 
 
 
 
6,843  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,728  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
115  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
29,145  
 
 
 
 
4,130  
 
 
 
 
4,130  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
25,015  
 
 
 
 
25,015  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0