Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (TVT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,602,853  
1,740,419  
1,676,422  
1,615,777  
1,557,636  
895,204  
1,019,965  
908,699  
898,967  
820,968  
91,190  
195,814  
192,215  
196,192  
70,633  
16,049  
22,000  
0  
0  
0  
375,721  
441,322  
386,871  
360,368  
360,754  
407,346  
349,712  
318,233  
329,192  
383,981  
4,897  
11,117  
11,380  
13,216  
5,600  
707,649  
720,454  
767,723  
716,810  
736,668  
265  
265  
280  
335  
335  
615,050  
634,674  
608,557  
625,073  
644,416  
36,445  
37,205  
37,965  
38,725  
39,486  
17,575  
6,385  
81,550  
10,255  
8,781  
16,818  
19,156  
18,765  
18,466  
18,763  
21,497  
22,770  
20,606  
23,956  
24,888  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,602,853  
1,740,419  
1,676,422  
1,615,777  
1,557,636  
868,645  
1,020,660  
986,356  
887,136  
854,300  
775,269  
923,948  
890,780  
793,527  
748,104  
93,376  
96,712  
95,576  
93,609  
106,196  
734,208  
719,759  
690,066  
728,641  
703,336  
734,208  
719,759  
690,066  
728,641  
703,336  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0