Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (TVT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,676,422  
1,615,777  
1,557,636  
1,653,064  
1,769,894  
908,699  
898,967  
820,968  
900,044  
995,180  
192,215  
196,192  
70,633  
154,147  
118,431  
0  
0  
0  
0  
0  
386,871  
360,368  
360,754  
426,554  
416,612  
318,233  
329,192  
383,981  
311,521  
447,967  
11,380  
13,216  
5,600  
7,822  
12,169  
767,723  
716,810  
736,668  
753,020  
774,714  
280  
335  
335  
335  
235  
608,557  
625,073  
644,416  
647,766  
673,640  
37,965  
38,725  
39,486  
40,289  
41,093  
81,550  
10,255  
8,781  
23,179  
17,048  
18,765  
18,466  
18,763  
17,653  
18,169  
20,606  
23,956  
24,888  
23,797  
24,529  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,676,422  
1,615,777  
1,557,636  
1,653,064  
1,769,894  
986,356  
887,136  
854,300  
971,514  
1,108,581  
890,780  
793,527  
748,104  
844,465  
966,413  
95,576  
93,609  
106,196  
127,049  
142,168  
690,066  
728,641  
703,336  
681,550  
661,313  
690,066  
728,641  
703,336  
681,550  
661,313  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0