Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (TVT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,740,419  
1,676,422  
1,615,777  
1,557,636  
1,653,064  
1,019,965  
908,699  
898,967  
820,968  
900,044  
195,814  
192,215  
196,192  
70,633  
154,147  
22,000  
0  
0  
0  
0  
441,322  
386,871  
360,368  
360,754  
426,554  
349,712  
318,233  
329,192  
383,981  
311,521  
11,117  
11,380  
13,216  
5,600  
7,822  
720,454  
767,723  
716,810  
736,668  
753,020  
265  
280  
335  
335  
335  
634,674  
608,557  
625,073  
644,416  
647,766  
37,205  
37,965  
38,725  
39,486  
40,289  
6,385  
81,550  
10,255  
8,781  
23,179  
19,156  
18,765  
18,466  
18,763  
17,653  
22,770  
20,606  
23,956  
24,888  
23,797  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,740,419  
1,676,422  
1,615,777  
1,557,636  
1,653,064  
1,020,660  
986,356  
887,136  
854,300  
971,514  
923,948  
890,780  
793,527  
748,104  
844,465  
96,712  
95,576  
93,609  
106,196  
127,049  
719,759  
690,066  
728,641  
703,336  
681,550  
719,759  
690,066  
728,641  
703,336  
681,550  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0