Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
995,045  
801,213  
724,237  
752,853  
 
967,384  
773,748  
685,771  
720,466  
 
39,539  
55,334  
131,922  
179,934  
 
769,452  
650,804  
500,171  
502,022  
 
157,680  
66,499  
53,210  
37,816  
 
0  
0  
0  
0  
 
712  
1,110  
468  
694  
 
27,661  
27,465  
38,466  
32,387  
 
0  
0  
0  
0  
 
5,059  
9,694  
9,874  
3,885  
 
0  
0  
0  
0  
 
4,991  
0  
0  
0  
 
0  
0  
10,370  
10,370  
 
17,612  
17,771  
18,223  
18,132  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
 
8,799  
0  
9,980  
10,573  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
995,045  
801,213  
724,237  
752,853  
 
436,600  
249,306  
150,237  
190,762  
 
436,600  
249,306  
150,237  
190,762  
 
0  
0  
0  
0  
 
558,445  
551,907  
574,001  
562,091  
 
558,445  
551,907  
574,001  
562,091  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0