Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,757,091  
1,717,888  
1,361,144  
1,223,271  
995,045  
1,733,529  
1,694,234  
1,318,519  
1,196,948  
967,384  
1,732,055  
1,693,122  
1,317,834  
1,196,184  
966,671  
23,562  
23,654  
42,625  
26,323  
27,661  
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,757,091  
1,717,888  
1,361,144  
1,223,271  
995,045  
1,050,645  
1,055,205  
751,095  
652,249  
436,600  
1,050,645  
1,055,205  
751,095  
652,249  
436,600  
0  
0  
0  
0  
0  
706,447  
662,682  
610,049  
571,022  
558,445  
706,447  
662,682  
610,049  
571,022  
558,445  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
74,071  
74,071  
0