Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,717,888  
1,361,144  
1,223,271  
995,045  
801,213  
1,694,234  
1,318,519  
1,196,948  
967,384  
773,748  
1,693,122  
1,317,834  
1,196,184  
966,671  
772,638  
23,654  
42,625  
26,323  
27,661  
27,465  
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,717,888  
1,361,144  
1,223,271  
995,045  
801,213  
1,055,205  
751,095  
652,249  
436,600  
249,306  
1,055,205  
751,095  
652,249  
436,600  
249,306  
0  
0  
0  
0  
0  
662,682  
610,049  
571,022  
558,445  
551,907  
662,682  
610,049  
571,022  
558,445  
551,907  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0