Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,623,173  
2,585,295  
2,146,089  
1,606,233  
1,601,294  
2,603,913  
2,564,946  
2,125,014  
1,584,816  
1,578,807  
2,602,933  
2,563,573  
2,123,154  
1,584,000  
1,576,817  
980  
1,374  
1,860  
816  
1,990  
19,260  
20,348  
21,075  
21,418  
22,487  
0  
0  
0  
0  
0  
6,551  
6,906  
7,257  
7,867  
8,378  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
249  
0  
0  
0  
12,709  
13,193  
13,818  
13,551  
14,109  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,623,173  
2,585,295  
2,146,089  
1,606,233  
1,601,294  
1,785,884  
1,766,499  
1,326,830  
867,952  
914,628  
1,603,104  
1,571,499  
1,313,935  
855,525  
914,628  
182,780  
195,000  
12,895  
12,427  
0  
837,289  
818,796  
819,259  
738,281  
686,666  
837,289  
818,796  
819,259  
738,281  
686,666  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0