Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,606,233  
1,601,294  
1,757,091  
1,717,888  
1,361,144  
1,584,816  
1,578,807  
1,733,529  
1,694,234  
1,318,519  
1,584,000  
1,576,817  
1,732,055  
1,693,122  
1,317,834  
816  
1,990  
1,474  
1,112  
684  
21,418  
22,487  
23,562  
23,654  
42,625  
0  
0  
0  
0  
0  
7,867  
8,378  
8,655  
8,154  
8,681  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,551  
14,109  
14,907  
15,500  
33,944  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,606,233  
1,601,294  
1,757,091  
1,717,888  
1,361,144  
867,952  
914,628  
1,050,645  
1,055,205  
751,095  
855,525  
914,628  
1,050,645  
1,055,205  
751,095  
12,427  
0  
0  
0  
0  
738,281  
686,666  
706,447  
662,682  
610,049  
738,281  
686,666  
706,447  
662,682  
610,049  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
74,071