Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,685,174  
2,623,173  
2,585,295  
2,146,089  
1,606,233  
2,666,742  
2,603,913  
2,564,946  
2,125,014  
1,584,816  
2,665,784  
2,602,933  
2,563,573  
2,123,154  
1,584,000  
959  
980  
1,374  
1,860  
816  
18,432  
19,260  
20,348  
21,075  
21,418  
0  
0  
0  
0  
0  
6,314  
6,551  
6,906  
7,257  
7,867  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
249  
0  
0  
12,118  
12,709  
13,193  
13,818  
13,551  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,685,174  
2,623,173  
2,585,295  
2,146,089  
1,606,233  
1,811,425  
1,785,884  
1,766,499  
1,326,830  
867,952  
1,643,244  
1,603,104  
1,571,499  
1,313,935  
855,525  
168,180  
182,780  
195,000  
12,895  
12,427  
873,750  
837,289  
818,796  
819,259  
738,281  
873,750  
837,289  
818,796  
819,259  
738,281  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0