Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thiên Việt (TVS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,717,888  
1,361,144  
1,223,271  
995,045  
801,213  
1,694,234  
1,318,519  
1,196,948  
967,384  
773,748  
30,126  
17,507  
35,460  
39,539  
55,334  
1,449,410  
1,131,765  
1,031,325  
769,452  
650,804  
213,585  
168,563  
129,399  
157,680  
66,499  
0  
0  
0  
0  
0  
1,112  
684  
764  
712  
1,110  
23,654  
42,625  
26,323  
27,661  
27,465  
0  
0  
0  
0  
0  
8,154  
8,681  
9,346  
5,059  
9,694  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,991  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,500  
33,944  
16,977  
17,612  
17,771  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
7,012  
7,599  
8,199  
8,799  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,717,888  
1,361,144  
1,223,271  
995,045  
801,213  
1,055,205  
751,095  
652,249  
436,600  
249,306  
1,055,205  
751,095  
652,249  
436,600  
249,306  
0  
0  
0  
0  
0  
662,682  
610,049  
571,022  
558,445  
551,907  
662,682  
610,049  
571,022  
558,445  
551,907  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0