Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
284,308  
 
 
 
 
226,515  
 
 
 
 
9,157  
 
 
 
 
1,500  
 
 
 
 
88,855  
 
 
 
 
123,793  
 
 
 
 
3,211  
 
 
 
 
57,793  
 
 
 
 
82  
 
 
 
 
48,717  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,567  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,428  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
284,308  
 
 
 
 
78,998  
 
 
 
 
74,844  
 
 
 
 
4,154  
 
 
 
 
205,310  
 
 
 
 
205,310  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0