Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,564,547  
14,317,740  
13,777,695  
14,701,885  
15,102,111  
5,686,324  
5,724,948  
5,131,735  
6,147,560  
6,184,947  
957,456  
1,291,955  
1,554,254  
1,619,270  
1,452,105  
162,025  
112,665  
124,525  
232,386  
179,386  
1,862,121  
1,396,508  
1,461,806  
2,049,878  
1,615,126  
2,471,229  
2,676,843  
1,835,512  
2,103,243  
2,704,737  
233,493  
246,976  
155,636  
142,785  
233,593  
8,878,223  
8,592,792  
8,645,961  
8,554,325  
8,917,164  
12,673  
11,358  
11,358  
11,358  
11,234  
3,161,470  
3,243,592  
3,238,642  
3,339,616  
3,377,725  
96,876  
98,404  
99,931  
101,458  
102,985  
97,614  
96,473  
136,916  
101,403  
137,103  
5,187,753  
4,812,769  
4,838,129  
4,671,521  
4,962,749  
321,837  
330,196  
320,985  
328,969  
325,368  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,564,547  
14,317,740  
13,777,695  
14,701,885  
15,102,111  
6,137,777  
6,183,697  
5,766,170  
6,991,845  
7,402,957  
5,415,994  
5,461,463  
5,036,269  
6,261,617  
6,684,738  
721,784  
722,234  
729,900  
730,228  
718,219  
8,426,770  
8,134,043  
8,011,525  
7,710,040  
7,699,154  
8,426,770  
8,134,043  
8,011,525  
7,710,040  
7,699,143  
0  
0  
0  
0  
11  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0