Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,055,257  
14,535,523  
15,468,490  
14,490,012  
14,564,547  
6,556,723  
5,921,765  
6,618,650  
5,690,542  
5,686,324  
728,488  
685,513  
766,634  
853,058  
957,456  
357,325  
411,475  
358,375  
341,025  
162,025  
1,796,250  
899,676  
1,911,574  
1,793,835  
1,862,121  
3,280,637  
3,515,885  
3,222,488  
2,479,653  
2,471,229  
394,023  
409,216  
359,580  
222,971  
233,493  
8,498,534  
8,613,758  
8,849,840  
8,799,470  
8,878,223  
13,799  
13,044  
13,110  
12,613  
12,673  
2,810,804  
2,900,787  
2,970,875  
3,058,636  
3,161,470  
109,433  
111,221  
113,081  
114,942  
96,876  
84,023  
40,924  
39,381  
35,076  
97,614  
5,152,717  
5,221,027  
5,391,470  
5,247,450  
5,187,753  
327,759  
326,754  
321,922  
330,753  
321,837  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,055,257  
14,535,523  
15,468,490  
14,490,012  
14,564,547  
6,219,637  
5,611,495  
6,443,304  
5,617,527  
6,137,777  
5,549,444  
4,938,551  
5,761,062  
4,939,304  
5,415,994  
670,193  
672,944  
682,242  
678,223  
721,784  
8,835,621  
8,924,028  
9,025,186  
8,872,485  
8,426,770  
8,835,621  
8,924,028  
9,025,186  
8,872,485  
8,426,770  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0