Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,102,111  
14,856,163  
14,382,730  
14,252,869  
13,920,787  
6,184,947  
6,024,239  
5,519,397  
5,687,498  
5,384,620  
1,452,105  
1,684,822  
1,544,061  
1,593,395  
1,482,523  
179,386  
222,869  
193,069  
140,740  
110,770  
1,615,126  
1,754,306  
2,041,609  
1,879,882  
2,365,525  
2,704,737  
2,176,889  
1,592,928  
1,901,400  
1,220,275  
233,593  
185,354  
147,730  
172,080  
205,528  
8,917,164  
8,831,923  
8,863,333  
8,565,371  
8,536,167  
11,234  
11,228  
5,060  
5,026  
4,901  
3,377,725  
3,537,717  
3,637,341  
3,725,493  
3,817,280  
102,985  
104,512  
106,044  
107,571  
108,826  
137,103  
105,394  
42,796  
23,143  
18,077  
4,962,749  
4,741,530  
4,730,683  
4,387,714  
4,270,053  
325,368  
331,542  
341,409  
316,423  
317,029  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,102,111  
14,856,163  
14,382,730  
14,252,869  
13,920,787  
7,402,957  
7,271,919  
7,023,559  
7,101,808  
7,199,255  
6,684,738  
6,565,705  
6,372,273  
6,451,366  
6,531,478  
718,219  
706,214  
651,287  
650,442  
667,778  
7,699,154  
7,584,244  
7,359,171  
7,151,061  
6,721,532  
7,699,143  
7,584,174  
7,359,151  
7,151,041  
6,721,512  
11  
70  
20  
20  
20  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0