Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,701,885  
15,102,111  
14,856,163  
14,382,730  
14,252,869  
6,147,560  
6,184,947  
6,024,239  
5,519,397  
5,687,498  
1,619,270  
1,452,105  
1,684,822  
1,544,061  
1,593,395  
232,386  
179,386  
222,869  
193,069  
140,740  
2,049,878  
1,615,126  
1,754,306  
2,041,609  
1,879,882  
2,103,243  
2,704,737  
2,176,889  
1,592,928  
1,901,400  
142,785  
233,593  
185,354  
147,730  
172,080  
8,554,325  
8,917,164  
8,831,923  
8,863,333  
8,565,371  
11,358  
11,234  
11,228  
5,060  
5,026  
3,339,616  
3,377,725  
3,537,717  
3,637,341  
3,725,493  
101,458  
102,985  
104,512  
106,044  
107,571  
101,403  
137,103  
105,394  
42,796  
23,143  
4,671,521  
4,962,749  
4,741,530  
4,730,683  
4,387,714  
328,969  
325,368  
331,542  
341,409  
316,423  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,701,885  
15,102,111  
14,856,163  
14,382,730  
14,252,869  
6,991,845  
7,402,957  
7,271,919  
7,023,559  
7,101,808  
6,261,617  
6,684,738  
6,565,705  
6,372,273  
6,451,366  
730,228  
718,219  
706,214  
651,287  
650,442  
7,710,040  
7,699,154  
7,584,244  
7,359,171  
7,151,061  
7,710,040  
7,699,143  
7,584,174  
7,359,151  
7,151,041  
0  
11  
70  
20  
20  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0