Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,382,730  
14,252,869  
13,920,787  
13,667,615  
14,660,177  
5,519,397  
5,687,498  
5,384,620  
4,961,598  
5,717,949  
1,544,061  
1,593,395  
1,482,523  
1,533,370  
1,087,033  
193,069  
140,740  
110,770  
81,735  
105,832  
2,041,609  
1,879,882  
2,365,525  
1,626,525  
2,269,419  
1,592,928  
1,901,400  
1,220,275  
1,476,519  
1,962,234  
147,730  
172,080  
205,528  
243,449  
293,430  
8,863,333  
8,565,371  
8,536,167  
8,706,017  
8,942,228  
5,060  
5,026  
4,901  
5,456  
5,474  
3,637,341  
3,725,493  
3,817,280  
3,893,873  
3,967,830  
106,044  
107,571  
108,826  
110,339  
111,852  
42,796  
23,143  
18,077  
20,032  
16,797  
4,730,683  
4,387,714  
4,270,053  
4,336,512  
4,487,226  
341,409  
316,423  
317,029  
339,804  
353,050  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,382,730  
14,252,869  
13,920,787  
13,667,615  
14,660,177  
7,023,559  
7,101,808  
7,199,255  
6,889,984  
7,848,809  
6,372,273  
6,451,366  
6,531,478  
6,237,533  
7,193,989  
651,287  
650,442  
667,778  
652,451  
654,820  
7,359,171  
7,151,061  
6,721,532  
6,777,631  
6,811,368  
7,359,151  
7,151,041  
6,721,512  
6,777,611  
6,811,359  
20  
20  
20  
20  
9  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0