Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,535,523  
15,468,490  
14,490,012  
14,564,547  
14,317,740  
5,921,765  
6,618,650  
5,690,542  
5,686,324  
5,724,948  
685,513  
766,634  
853,058  
957,456  
1,291,955  
411,475  
358,375  
341,025  
162,025  
112,665  
899,676  
1,911,574  
1,793,835  
1,862,121  
1,396,508  
3,515,885  
3,222,488  
2,479,653  
2,471,229  
2,676,843  
409,216  
359,580  
222,971  
233,493  
246,976  
8,613,758  
8,849,840  
8,799,470  
8,878,223  
8,592,792  
13,044  
13,110  
12,613  
12,673  
11,358  
2,900,787  
2,970,875  
3,058,636  
3,161,470  
3,243,592  
111,221  
113,081  
114,942  
96,876  
98,404  
40,924  
39,381  
35,076  
97,614  
96,473  
5,221,027  
5,391,470  
5,247,450  
5,187,753  
4,812,769  
326,754  
321,922  
330,753  
321,837  
330,196  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,535,523  
15,468,490  
14,490,012  
14,564,547  
14,317,740  
5,611,495  
6,443,304  
5,617,527  
6,137,777  
6,183,697  
4,938,551  
5,761,062  
4,939,304  
5,415,994  
5,461,463  
672,944  
682,242  
678,223  
721,784  
722,234  
8,924,028  
9,025,186  
8,872,485  
8,426,770  
8,134,043  
8,924,028  
9,025,186  
8,872,485  
8,426,770  
8,134,043  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0