Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,468,490  
14,490,012  
14,564,547  
14,317,740  
13,777,695  
6,618,650  
5,690,542  
5,686,324  
5,724,948  
5,131,735  
766,634  
853,058  
957,456  
1,291,955  
1,554,254  
358,375  
341,025  
162,025  
112,665  
124,525  
1,911,574  
1,793,835  
1,862,121  
1,396,508  
1,461,806  
3,222,488  
2,479,653  
2,471,229  
2,676,843  
1,835,512  
359,580  
222,971  
233,493  
246,976  
155,636  
8,849,840  
8,799,470  
8,878,223  
8,592,792  
8,645,961  
13,110  
12,613  
12,673  
11,358  
11,358  
2,970,875  
3,058,636  
3,161,470  
3,243,592  
3,238,642  
113,081  
114,942  
96,876  
98,404  
99,931  
39,381  
35,076  
97,614  
96,473  
136,916  
5,391,470  
5,247,450  
5,187,753  
4,812,769  
4,838,129  
321,922  
330,753  
321,837  
330,196  
320,985  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,468,490  
14,490,012  
14,564,547  
14,317,740  
13,777,695  
6,443,304  
5,617,527  
6,137,777  
6,183,697  
5,766,170  
5,761,062  
4,939,304  
5,415,994  
5,461,463  
5,036,269  
682,242  
678,223  
721,784  
722,234  
729,900  
9,025,186  
8,872,485  
8,426,770  
8,134,043  
8,011,525  
9,025,186  
8,872,485  
8,426,770  
8,134,043  
8,011,525  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0