Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,252,869  
13,920,787  
13,667,615  
14,660,177  
14,973,908  
5,687,498  
5,384,620  
4,961,598  
5,717,949  
5,890,400  
1,593,395  
1,482,523  
1,533,370  
1,087,033  
1,177,059  
140,740  
110,770  
81,735  
105,832  
169,363  
1,879,882  
2,365,525  
1,626,525  
2,269,419  
2,217,757  
1,901,400  
1,220,275  
1,476,519  
1,962,234  
2,017,553  
172,080  
205,528  
243,449  
293,430  
308,667  
8,565,371  
8,536,167  
8,706,017  
8,942,228  
9,083,508  
5,026  
4,901  
5,456  
5,474  
0  
3,725,493  
3,817,280  
3,893,873  
3,967,830  
4,072,559  
107,571  
108,826  
110,339  
111,852  
113,365  
23,143  
18,077  
20,032  
16,797  
0  
4,387,714  
4,270,053  
4,336,512  
4,487,226  
4,557,624  
316,423  
317,029  
339,804  
353,050  
336,868  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
3,090  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,252,869  
13,920,787  
13,667,615  
14,660,177  
14,973,908  
7,101,808  
7,199,255  
6,889,984  
7,848,809  
8,215,452  
6,451,366  
6,531,478  
6,237,533  
7,193,989  
7,552,957  
650,442  
667,778  
652,451  
654,820  
662,496  
7,151,061  
6,721,532  
6,777,631  
6,811,368  
6,308,577  
7,151,041  
6,721,512  
6,777,611  
6,811,359  
6,308,550  
20  
20  
20  
9  
27  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
449,878