Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP (TVN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,317,740  
13,777,695  
14,701,885  
15,102,111  
14,856,163  
5,724,948  
5,131,735  
6,147,560  
6,184,947  
6,024,239  
1,291,955  
1,554,254  
1,619,270  
1,452,105  
1,684,822  
112,665  
124,525  
232,386  
179,386  
222,869  
1,396,508  
1,461,806  
2,049,878  
1,615,126  
1,754,306  
2,676,843  
1,835,512  
2,103,243  
2,704,737  
2,176,889  
246,976  
155,636  
142,785  
233,593  
185,354  
8,592,792  
8,645,961  
8,554,325  
8,917,164  
8,831,923  
11,358  
11,358  
11,358  
11,234  
11,228  
3,243,592  
3,238,642  
3,339,616  
3,377,725  
3,537,717  
98,404  
99,931  
101,458  
102,985  
104,512  
96,473  
136,916  
101,403  
137,103  
105,394  
4,812,769  
4,838,129  
4,671,521  
4,962,749  
4,741,530  
330,196  
320,985  
328,969  
325,368  
331,542  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,317,740  
13,777,695  
14,701,885  
15,102,111  
14,856,163  
6,183,697  
5,766,170  
6,991,845  
7,402,957  
7,271,919  
5,461,463  
5,036,269  
6,261,617  
6,684,738  
6,565,705  
722,234  
729,900  
730,228  
718,219  
706,214  
8,134,043  
8,011,525  
7,710,040  
7,699,154  
7,584,244  
8,134,043  
8,011,525  
7,710,040  
7,699,143  
7,584,174  
0  
0  
0  
11  
70  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0