Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin (TVM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
133,593  
 
 
 
 
101,736  
 
 
 
 
17,457  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
34,608  
 
 
 
 
48,906  
 
 
 
 
765  
 
 
 
 
31,857  
 
 
 
 
19  
 
 
 
 
9,631  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
16,780  
 
 
 
 
2,400  
 
 
 
 
3,027  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
133,593  
 
 
 
 
103,118  
 
 
 
 
90,039  
 
 
 
 
13,079  
 
 
 
 
30,475  
 
 
 
 
28,577  
 
 
 
 
1,898  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0